Bài hát khi tuổi trẻ đứng lên - Phạm Thế Mỹ(lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
98
lượt xem
22
download

Bài hát khi tuổi trẻ đứng lên - Phạm Thế Mỹ(lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát khi tuổi trẻ đứng lên - phạm thế mỹ(lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát khi tuổi trẻ đứng lên - Phạm Thế Mỹ(lời bài hát có nốt)

  1. Khi tuoåi treû ñöùng leân. Phaïm Theá Myõ bb 2 « « œ l l « 4 « « »J »» « ˆ « «. « « œ « « « « l « »J « « l œ Œ = « « « ====================== l & j j ˆ ˆ ˆ »» ˆ ˆ j k j « « »»» j ˆ ˆ « « Tuoåi treû ñöùng leân ñöa Vieät Nam thoaùt ra ngoõ toái Tuoåi treû ñöùng leân ñem löûa thieâng saùng soi nguïc toái bb « « œ œ œ œ »»» « ˆ « « »J l œ j ˆ « »» »»» œ. œ œ œ œ œ »J »K »J »J »J »J »» »» l »» =========================l & »» »» »» l »J »J »» »» Tuoåi treû ñöùng leân vôùi nieàm tin chuyeån rung ñoài nuùi a a Tuoåi treû ñöùng leân ñem tình thöông caáy treân ruoäng môùi a a b b œ ‰ »J œ l œ ‰ œ . œ l œ œ œ « ˆ l « »J »» »»œ »J »J »» »» »J »K »J »J »J « « »» »» »» »» »» « « ˆ « « « ˆ « « « l « « ========================= & j. k ˆ ˆ « « a a a a Maïnh hôn söùc voi thieâng veà röøng maïnh hôn a a a a Tình thöông ñaõ thöùc daäy tình ngöôøi töï do bb œ « « « « l « « « l œ « « ˆ « l « »J « « « « »» ˆ « « ˆ « ˆ « « j ˆ j « « ˆ ˆ »» j « ˆ « « »J « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « ˙ « j. k « « =========================l l & j thaùc treân non ñoå xuoáng maïnh hôn soùng daâng cao truøng döông œ » »J »» » œ »œ »œ œ böôùc chaân ta môû loái ngaøy vui ñoù khoâng xa ngöôøi ôi b b »» »» » »»» »J »» » œ »œ »œ œ »» =========================l & » l »»» œ »œ œ œ »J » »»» »» » »»» « œ « »J ˆ »» j « l l a a a a a a a a a a Tuoåi hai a a a a a a a a a a Tuoåi hai bb œ »»» « œ « »J l « ˆ »» j « « « « «. « l œ œ « œ l « j k »J »J « »J ˆ ˆ « « »» »» ˆ »» =========================l & j « « « « « « ˆ ˆ j j « « ˆ « ˆ « möôi tuoåi theá kyû tuoåi Vieät Nam maùu löûa ngaäp trôøi Tuoåi tình möôi tuoåi theá kyû tuoåi Ñoâng Kinh noái laïi baïn beø Tuoåi New - bb œ œ œ œ l œ »J »J »J »J »» »» »» »» »»» œ œ œ œ œ œ »»» »»»» »»» »»» »J J »» »»» l œ »»» «. œ « »K ˆ »» j =========================l & l « £ thöông queùt saïch boùng toái Tuoåi Nhaát Chi Mai tuoåi saùng ngôøi Tuoåi treân York noái lieàn Mos - cou Tuoåi Moris - son tuoåi anh huøng Tuoåi trong bb œ œ œ œ »J J J »J « « »» »»» »»» »» l œ »»» ========================= & « ˆ j. k ˆ « j œ œ « « « « « l ˆ « »J »J « « »» »» ˆ ˆ j j « « « l « ˙ « ” « moâi nuï cöôøi aùnh saùng tuoåi yeâu thöông thaém thieát Vieät Nam. tim maët trôøi saùng choùi tuoåi muoân naêm theá giôùi hoøa vui.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản