Bài hát khoảnh khắc - Trương Quý Hải (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: dalatsuongmu

Tham khảo tài liệu 'bài hát khoảnh khắc - trương quý hải (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát khoảnh khắc - Trương Quý Hải (lời bài hát có nốt)

 

  1. KHOAÛNH KHAÉC Nhaïc vaø Lôøi: TRÖÔNG QUYÙ HAÛI C Am G Em Blues C a G e « « ‰Œ 4 Œ« « « « « «‰ « « l w l « « «. ======================Œ l «ˆ ˆ« l « « «. = 4 “{ ˆ « «« ˆ & j ˆ ___ˆ « «««« « ˆˆˆj « ˆ j « j«« «j j ˆ « Chæ coøn moät chieác laù cuoái thu moûng manh RP Vaø roài muøa thu qua troáng teânh buoàn vui . C Am G Em DÑ. C a G e « «« «. ‰ Œ « « « ‰ Œ Œ« « « « « «« « ˆˆ «« ˆ «l « l « « «. = «__«ˆ 1K ======================== l & ««ˆ««j w l ˆˆ ˆ «« « j j _ˆˆ j ˆ«« «j j DÆS Chæ coøn moät mình anh xoùt xa chôø em 7 Vuøi loøng mình baêng giaù thaùng naêm laëng troâi Z Z Am F C Am £ «F«£«C £ a a «««« Z «ˆ«ˆ ŒŒ ŒŒ q q «l˙ « ˆ «l « « ˆ w q « ======================== l & l qq= Chæ coøn ñeâm nay mai laù kia rôi Chæ coøn ñeâm Chæ coøn ñeâm nay haõy ñeán beân anh Chæ coøn ñeâm F C E7 Am £ F C ‰ a £ « « «. « « l « « « « l « ‰ «=l «qq«« « ˙ « « « « « « _. «« ˆl˙ ˆˆ˙ˆˆˆ «««««« ======================== & jj « « ˙ _ « « j _ ˆ « nay mai laù kia rôi Khi muøa thu khuaát nôi cuoái trôøi Gioït nay haõy ñeán beân anh Neáu ngaøy mai böôùc chaân anh veà Moät NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
  2. ÖG ÜG Fm G7 G7 f G Ì G Ì £« £ « ‰ Œ” « « « «l «« ˆˆ« &_ « « ˆ « _ l _. _ _ « « « _ =l ======================== _ l _. { « _« ˆ « « « ««« ˙ « « « «ˆ _ _ _ _ ˆ« w ˙ w ˆ « « « nöôùc maét khoâ khoâng lôøi xaùc laù rôi beân heø Muøa ñoâng taùi C C7 F Am C Ç F a « « « »J ‰« « l «. « «. « «. ‰ « « « œ ll ˙. »»» « «« ˆ »» j ˆ ˆˆ j « « «« jj ˆˆ j ˆ «« « «= ======================== l & l_ j ˆ « « _ w « ˆ teâ Ngöôøi veà ñaây vôùi anh Veà beân anh veà C Am Fm RP £ C« a f «« £ «ˆ « «l« « « «. « « l « ˙ & « « « « « « _ _ __ ======================== l ˆˆˆˆ« _ _ _ q= ««««ˆ j« «« «q j« « ˆ «« « ˙ q ˆj . __ «ˆ j« « DÑ. ñaây vôùi caên nhaø xöa eâm ñeàm Voøng tay vaø laøn moâi 1K C Em G7 C « «£ « « e DÆS C Ì C «« «. « « « œ ˙. ‰ « « « « « « »J l »»» « «« « « « ˆ l w « «« ˆ ˆ ˆ « l ˆ ˆ ˆ ˆ »» « ˆˆ « « « « jjj « ««« j ˆ « ======================== l &˙ = « «« 7 j Z Z aám ngaøy thaùng chôø mong Ngöôøi veà ñaây vôùi anh Ngöôøi Z Am C Am £ a C a « «« «. «« « l « « « « ‰ «= « « «. « « «l« « &ˆ j« ˆˆ « « j˙ˆ «« « « « « __ ======================== l « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ «« « « « ˆˆ « j«« j _ « j _ ˆ « yeâu ôi! Theà xöa haõy trao laàn cuoái trong ñôøi Muøa Fm G G7 C f G Ì C £ ‰«£ « «ŒÓ & _ « _ _ l _ l_ «««« Fine « «ˆ « _ «l _ l_ ======================== ” = «ˆ«_ «ˆ« «« « «. ˙ __ w ˆ « «« _« « « «ˆ ˆ _ _ « ˆ« w ˆ « « ñoâng ñeán beân hieân roài Veà ñaây vôùi anh. NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản