Bài hát khoảnh khắc - Trương Quý Hải (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: dalatsuongmu

Tham khảo tài liệu 'bài hát khoảnh khắc - trương quý hải (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát khoảnh khắc - Trương Quý Hải (lời bài hát có nốt)

KHOAÛNH KHAÉC
Nhaïc vaø Lôøi: TRÖÔNG QUYÙ HAÛIC Am G Em
Blues
C a
G e
« « ‰Œ
4 Œ« « « « « «‰
« « l w l « « «.
======================Πl
«ˆ
ˆ« l « « «. =
4 “{ ˆ
« «« ˆ
& j
ˆ ___ˆ «
«««« «
ˆˆˆj «
ˆ
j
«
j««
«j j
ˆ «
Chæ coøn moät chieác laù cuoái thu moûng manh
RP
Vaø roài muøa thu qua troáng teânh buoàn vui
.
C Am G Em
DÑ.
C a G e
«
«« «. ‰ Œ « « « ‰ Œ
Œ« « « « « «« «
ˆˆ
«« ˆ
«l « l « « «. =
«__«ˆ
1K

======================== l
& ««ˆ««j w l ˆˆ ˆ
«« «
j j
_ˆˆ
j
ˆ««
«j j
DÆS


Chæ coøn moät mình anh xoùt xa chôø em
7Vuøi loøng mình baêng giaù thaùng naêm laëng troâi
Z
Z
Am F C Am

£ «F«£«C £
a a
««««
Z
«ˆ«ˆ
ŒŒ ŒŒ
q q «l˙ « ˆ «l
« «
ˆ w q
«
======================== l
& l qq=
Chæ coøn ñeâm nay mai laù kia rôi Chæ coøn ñeâm
Chæ coøn ñeâm nay haõy ñeán beân anh Chæ coøn ñeâm


F C E7 Am

£
F C ‰ a
£
« « «. « « l « « « « l « ‰ «=l
«qq««
«
˙ « « « « « « _.
««
ˆl˙ ˆˆ˙ˆˆˆ
««««««
========================
& jj « «
˙ _
« «
j
_
ˆ
«
nay mai laù kia rôi Khi muøa thu khuaát nôi cuoái trôøi Gioït
nay haõy ñeán beân anh Neáu ngaøy mai böôùc chaân anh veà Moät


NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP
Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
ÖG ÜG
Fm G7 G7

f G Ì G Ì
£« £
« ‰
Œ”
« « « «l ««
ˆˆ«
&_ « « ˆ « _ l _. _ _ «
« « _ =l
========================
_ l _. {
« _« ˆ
« « « «««
˙
« « « «ˆ
_ _ _ _ ˆ«
w ˙ w ˆ
« « «
nöôùc maét khoâ khoâng lôøi
xaùc laù rôi beân heø Muøa ñoâng taùi
C C7 F Am

C Ç F a
« « « »J ‰«
« l «. « «. «
«. ‰ « « « œ ll ˙.
»»» « ««
ˆ »»
j ˆ ˆˆ
j
« « ««
jj
ˆˆ j
ˆ
«« « «=
======================== l
& l_ j
ˆ
« «
_
w «
ˆ
teâ Ngöôøi veà ñaây vôùi anh Veà beân anh veà

C Am Fm
RP
£
C« a f
«« £
«ˆ « «l« « « «. « « l «
˙
& « « « « « « _ _ __
======================== l
ˆˆˆˆ« _ _ _ q=
««««ˆ j« «« «q
j« «
ˆ «« «
˙ q
ˆj
.
__
«ˆ

«
DÑ.
ñaây vôùi caên nhaø xöa eâm ñeàm Voøng tay vaø laøn moâi
1K

C Em G7 C


« «£ « « e
DÆS


C Ì C
«« «. « « « œ ˙. ‰ «
« « « « « »J l »»»
« «« « « « ˆ l w
« «« ˆ ˆ ˆ «
l ˆ ˆ ˆ ˆ »» «
ˆˆ « « « « jjj
« ««« j
ˆ
«
======================== l
&˙ =
« ««
7j
Z
Z
aám ngaøy thaùng chôø mong Ngöôøi veà ñaây vôùi anh Ngöôøi
Z
Am C Am

£
a C a
« ««
«. «« « l « « « « ‰ «=
« « «. « «
«l« «
&ˆ j«
ˆˆ
« « j˙ˆ
«« « « « « __
======================== l
«
ˆ «
ˆ ˆ ˆ ˆ ««
« « « ˆˆ «
j««
j _
«
j
_
ˆ
«
yeâu ôi! Theà xöa haõy trao laàn cuoái trong ñôøi Muøa

Fm G G7 C

f G Ì C
£ ‰«£ « «ŒÓ
& _ « _ _ l _ l_
««««
Fine

« «ˆ
« _ «l _ l_
======================== ” =
«ˆ«_
«ˆ« «« «
«.
˙ __ w ˆ
« «« _« «
« «ˆ
ˆ _ _
« ˆ«
w ˆ
« «
ñoâng ñeán beân hieân roài Veà ñaây vôùi anh.NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP
Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản