Bài hát khói trời mênh mông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
17
download

Bài hát khói trời mênh mông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát khói trời mênh mông - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát khói trời mênh mông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Khoùi trôøi meânh moâng « % Trònh coâng Sôn b 4 Ó œ «. « œ ˙ 3 »»» « ˆ »»» »»» ˆ j l « « « « « « « « « œ œ. œ œ ˆ l ˙ ˆ l « »»» l »»» »J »»» l « « « »» ====================== & “ _ ˙ « Ta veà nôi ñaây phoá xöa daáu ñaïn Con ñöôøng beân « « » «. « œ ˙ »»» l ˙ « « l ˙ ˆ l « « « ...veà nôi ñaây boãng im tieáng ñoäng Ñaõ veà treân b ˙ »»» œ »»» « « »» « ˆ ˆ œ »»» ========================= l & « « »»» ˆ ˆ « «j »»» « « « ˙ « « ˆ= « l l soâng coù laù buoàn teânh Ta veà nôi ñaây thaùng naêm quaù soâng nhöõng caùnh beøo xanh Coù coøn trong em nhöõng ñeâm gioù « l « « œ »»» &b _ « « ˙ « « _ ˆ « « ˙ « « l « ˆ « « ˙ « « l « « ˆ « «. ˆ « « « _ l _. l _ ========================= l « ˆ _ « j ˆ « « « « ˙ « « « ˙ « = roäng Ñöôøng xöa em laïi thaáp thoaùng baøn chaân Ta « b «. « œ ˙ « ˆ l « « loäng Ngoài beân hieân nhìn beán nöôùc ñaày daâng Coù « ˆ »»» « j l »»» ˆ « « « « ˙ « ˆ l « « œ œ. œ œ »»» »»» »J »»» l ˙ »» »»» œ = »»» « ========================= l & « _ ˙ l « veà nôi ñaây thoaùng nghe gioù laïnh Heát muøa thu sang ñaõ « « » « « œ ˙ « « b ˙ « « l ˙ coøn trong em nhöõng caây neán hoàng Nhöõng caàu qua soâng nhöõng »»» « « » « ˆ ˆ » œ »»» « . « »»» « j l »»» ˆ ˆ « ˆ l « « « « ˙ « ˆ l « « « «= ========================= l & l « « _ ˙ ˆ « « ñeán ngaøy ñoâng Nhöõng haøng caây xanh ñoùn em aùo loäng Baây « . l l ˙ « l « œ=l chuùt tình duyeân Gioù trôøi leânh ñeânh nhô con phoá heïn Ta b « « l « « l « « « « «. « « l «. « ˆ _ ˆ ˆ « ˙ « « « « ˆ « « ˙ « ========================= & ˙ j ˆ l « ˙ « « « « »» « ˆ ˙ » « « « « « « giôø ta nhìn khoùi trôøi meânh moâng Trôøi coøn in daáu b »»»˙ « « . « « ˙ œ ˙ œ « nhìn ta veà giöõa trôøi hö khoâng « « »»» » »»» « « ˆ l ˙ « « l « « l »»» ˙ ˆ « « ========================= l & l »» l «. ˙ « l « «= ˙ ˆ « « chim xa nguoàn Ñôøi coøn bay nhöõng côn möa phuøn Coøn gì b « œ l ˙ « l «. « »»» »» « « ˙ « ˆ ˙ « « ========================= l & » « « l « « l « « l ˙. l_ _ ˙ ˆ « « « « »»» ˙ ˆ « « « « l« « ˙ ˆ « « = « « « « ˙ ˆ « « ñaâu nhöõng moâi xöa hoàng Vuøng tuoåi xanh thoaûng bay nhö gioù Ngaøy roài % b »»»˙ œ l ˙ œ l « . »»» »» »» « « « « « « « « œ & » » ========================= ˙ « l « « l ˙ ˆ «. « « _ ˙ « l « « l «. ˙ « « « ˆ ˙ « » ” l « »» = ˙ qua thaùng naêm ñaâu ngôø Teân em laø veát thöông khoâ Ta...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản