Bài hát không còn mùa thu - Việt Anh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: dalatsuongmu

Tham khảo tài liệu 'bài hát không còn mùa thu - việt anh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát không còn mùa thu - Việt Anh (lời bài hát có nốt)

KHOÂNG COØN MUØA THU
Nhaïc vaø Lôøi: VIEÄT ANHG7 C Em
Slow waltz
Ì« C e
«
3 ˆ«ˆ
4 Œ . « #ˆ « “ { œ . œ œ œ l « .
»J »J »J «
»» ««=
« #ˆ «
««« »» »»
j« j »» ˆ««
j »
====================== l
& ˆ j««
« jˆ j
«
Khoâng coøn muøa thu traêng rôi beân theàm Khoâng coøn lôøi
RP
(Anh laøm muøa) thu cho em mô maøng Anh laøm lôøi

Bm7(b 5)


.
Am F

a F y
« «
j « «l« «
ˆ l «. «
DÑ.
«
Œ.
«. « «« «
j« «

ˆ ˆ ˆˆ
jj ˆ ˆ
« « «« « « « j «=
j
ˆ
« «
======================== l
& « ˆ
«
_
«
ˆ
1K
DÆS


ru mô treân moâi meàm Em thô nhö muøa xuaân
ru quaán quít beân naøng Em ñi tieác gì thu
7
Z
Dm G7
Z
d Ì
« « «. «‰«
« #ˆ « =
« j « «{
« j« «l « «
ˆ
« «ˆ
j
ˆ ˙ ˆ ˆ jj
« « « « ««
& «. «
Z
======================== ”
l
ˆ j
ˆ
« «
ñaàu noái daøi ñeâm thaâu Anh laøm muøa
vaøng tieác gì xuaân

G7 Cmaj7

Ì 0
»J
œ
« ll œ. œ
»J
« »»» œ
J
«. «‰« »»» »»
« »»
« « « «
˙ ˆ j #ˆ
ˆ j
ˆ
« « « «
j
«
======================== l
& l =

sang... Coøn thöông nhôù nhau veà thaép saoNHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP
Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
E7 F C

‰ F C
« « »J
œ »»
œ . œ œ »œ »œ
»J »J » »
« »J
œ »J
œ
»» l œ . œ
J
« »»» »»» »» »» »»
« « »»
#ˆ . #ˆ
« »
j
ˆ »» »»=
« «
j
«
======================== l
& l

trôøi Coøn thöông nhôù nhau töøng ñeâm baõo toá Toùc öôùt traêng


Am7 Dm9 G7

å 5 Ì
«« « ««
œ.
»»» «
œ
»J
«. « «
j « «l
œ
»J «
«
ˆ j
«
ˆ »» l «
ˆ jj
««
ˆˆ ˙
»» «
======================== l
& =

theà Lôøi yeâu chöa noùi treân moâi vuïng veà
RP
.
Cmaj7 E7

0 ‰
œ œ œ.
»J »J »J
œœ »J
»»»
DÑ.
œ
»J œ
»J
« ‰« »» »» « « «
»»
« « »» « « »»
#ˆ . #ˆ
»» «
ˆ j
ˆ j =l
ˆ
« « « «
j
«
========================
& l l
1K
DÆS


Ñöôøng ta seõ qua chìm khuaát chaân trôøi Ñöôøng ta seõ
7
Z
F Am7 Dm9

F å. 5
Z
« œ «. « «
œ
»J œ
»»
œ
»J j«
»»
œ. »J
œ »»
« »J
»» l « « #ˆ

œ
»J
»» «
ˆ
j ˆ ˆ ˆ
j
»» »
« « « «
»l» »» «

Z
======================== l =

qua naøo ai bieát tôùi Chieàu buoâng raõ rôøi ru loøng thoâi


G7 C

Ì C
«
œ. ˙. ˙.
« »» »»
œ
»J œ
»J l
& »»» j
«
ˆ
Fine

»» »» » »
======================== ”
l =

mô ru buoàn leân thô.
NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP
Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản