Bài hát không còn mùa thu - Việt Anh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
323
lượt xem
88
download

Bài hát không còn mùa thu - Việt Anh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát không còn mùa thu - việt anh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát không còn mùa thu - Việt Anh (lời bài hát có nốt)

  1. KHOÂNG COØN MUØA THU Nhaïc vaø Lôøi: VIEÄT ANH G7 C Em Slow waltz Ì« C e « 3 ˆ«ˆ 4 Œ . « #ˆ « “ { œ . œ œ œ l « . »J »J »J « »» ««= « #ˆ « ««« »» »» j« j »» ˆ«« j » ====================== l & ˆ j«« « jˆ j « Khoâng coøn muøa thu traêng rôi beân theàm Khoâng coøn lôøi RP (Anh laøm muøa) thu cho em mô maøng Anh laøm lôøi Bm7(b 5) . Am F a F y « « j « «l« « ˆ l «. « DÑ. « Œ. «. « «« « j« « j« ˆ ˆ ˆˆ jj ˆ ˆ « « «« « « « j «= j ˆ « « ======================== l & « ˆ « _ « ˆ 1K DÆS ru mô treân moâi meàm Em thô nhö muøa xuaân ru quaán quít beân naøng Em ñi tieác gì thu 7 Z Dm G7 Z d Ì « « «. «‰« « #ˆ « = « j « «{ « j« «l « « ˆ « «ˆ j ˆ ˙ ˆ ˆ jj « « « « «« & «. « Z ======================== ” l ˆ j ˆ « « ñaàu noái daøi ñeâm thaâu Anh laøm muøa vaøng tieác gì xuaân G7 Cmaj7 Ì 0 »J œ « ll œ. œ »J « »»» œ J «. «‰« »»» »» « »» « « « « ˙ ˆ j #ˆ ˆ j ˆ « « « « j « ======================== l & l = sang... Coøn thöông nhôù nhau veà thaép sao NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
  2. E7 F C ‰ F C « « »J œ »» œ . œ œ »œ »œ »J »J » » « »J œ »J œ »» l œ . œ J « »»» »»» »» »» »» « « »» #ˆ . #ˆ « » j ˆ »» »»= « « j « ======================== l & l trôøi Coøn thöông nhôù nhau töøng ñeâm baõo toá Toùc öôùt traêng Am7 Dm9 G7 å 5 Ì «« « «« œ. »»» « œ »J «. « « j « «l œ »J « « ˆ j « ˆ »» l « ˆ jj «« ˆˆ ˙ »» « ======================== l & = theà Lôøi yeâu chöa noùi treân moâi vuïng veà RP . Cmaj7 E7 0 ‰ œ œ œ. »J »J »J œœ »J »»» DÑ. œ »J œ »J « ‰« »» »» « « « »» « « »» « « »» #ˆ . #ˆ »» « ˆ j ˆ j =l ˆ « « « « j « ======================== & l l 1K DÆS Ñöôøng ta seõ qua chìm khuaát chaân trôøi Ñöôøng ta seõ 7 Z F Am7 Dm9 F å. 5 Z « œ «. « « œ »J œ »» œ »J j« »» œ. »J œ »» « »J »» l « « #ˆ j« œ »J »» « ˆ j ˆ ˆ ˆ j »» » « « « « »l» »» « &» Z ======================== l = qua naøo ai bieát tôùi Chieàu buoâng raõ rôøi ru loøng thoâi G7 C Ì C « œ. ˙. ˙. « »» »» œ »J œ »J l & »»» j « ˆ Fine »» »» » » ======================== ” l = mô ru buoàn leân thô. NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản