Bài hát không còn mùa thu - Việt Anh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: dalatsuongmu

Tham khảo tài liệu 'bài hát không còn mùa thu - việt anh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát không còn mùa thu - Việt Anh (lời bài hát có nốt)

 

  1. KHOÂNG COØN MUØA THU Nhaïc vaø Lôøi: VIEÄT ANH G7 C Em Slow waltz Ì« C e « 3 ˆ«ˆ 4 Œ . « #ˆ « “ { œ . œ œ œ l « . »J »J »J « »» ««= « #ˆ « ««« »» »» j« j »» ˆ«« j » ====================== l & ˆ j«« « jˆ j « Khoâng coøn muøa thu traêng rôi beân theàm Khoâng coøn lôøi RP (Anh laøm muøa) thu cho em mô maøng Anh laøm lôøi Bm7(b 5) . Am F a F y « « j « «l« « ˆ l «. « DÑ. « Œ. «. « «« « j« « j« ˆ ˆ ˆˆ jj ˆ ˆ « « «« « « « j «= j ˆ « « ======================== l & « ˆ « _ « ˆ 1K DÆS ru mô treân moâi meàm Em thô nhö muøa xuaân ru quaán quít beân naøng Em ñi tieác gì thu 7 Z Dm G7 Z d Ì « « «. «‰« « #ˆ « = « j « «{ « j« «l « « ˆ « «ˆ j ˆ ˙ ˆ ˆ jj « « « « «« & «. « Z ======================== ” l ˆ j ˆ « « ñaàu noái daøi ñeâm thaâu Anh laøm muøa vaøng tieác gì xuaân G7 Cmaj7 Ì 0 »J œ « ll œ. œ »J « »»» œ J «. «‰« »»» »» « »» « « « « ˙ ˆ j #ˆ ˆ j ˆ « « « « j « ======================== l & l = sang... Coøn thöông nhôù nhau veà thaép sao NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
  2. E7 F C ‰ F C « « »J œ »» œ . œ œ »œ »œ »J »J » » « »J œ »J œ »» l œ . œ J « »»» »»» »» »» »» « « »» #ˆ . #ˆ « » j ˆ »» »»= « « j « ======================== l & l trôøi Coøn thöông nhôù nhau töøng ñeâm baõo toá Toùc öôùt traêng Am7 Dm9 G7 å 5 Ì «« « «« œ. »»» « œ »J «. « « j « «l œ »J « « ˆ j « ˆ »» l « ˆ jj «« ˆˆ ˙ »» « ======================== l & = theà Lôøi yeâu chöa noùi treân moâi vuïng veà RP . Cmaj7 E7 0 ‰ œ œ œ. »J »J »J œœ »J »»» DÑ. œ »J œ »J « ‰« »» »» « « « »» « « »» « « »» #ˆ . #ˆ »» « ˆ j ˆ j =l ˆ « « « « j « ======================== & l l 1K DÆS Ñöôøng ta seõ qua chìm khuaát chaân trôøi Ñöôøng ta seõ 7 Z F Am7 Dm9 F å. 5 Z « œ «. « « œ »J œ »» œ »J j« »» œ. »J œ »» « »J »» l « « #ˆ j« œ »J »» « ˆ j ˆ ˆ ˆ j »» » « « « « »l» »» « &» Z ======================== l = qua naøo ai bieát tôùi Chieàu buoâng raõ rôøi ru loøng thoâi G7 C Ì C « œ. ˙. ˙. « »» »» œ »J œ »J l & »»» j « ˆ Fine »» »» » » ======================== ” l = mô ru buoàn leân thô. NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản