Bài hát khúc tâm ca - Minh Châu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
6
download

Bài hát khúc tâm ca - Minh Châu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát khúc tâm ca - minh châu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát khúc tâm ca - Minh Châu (lời bài hát có nốt)

  1. Khuùc taâm ca. C#m Minh Chaâu % ### 4 Ó œ œ »»» »» œ œ œ œ »J »J »J »»» » ll œ »»» œ »J ˙ Œ œ œ » »J »J A 4 =======================l & »» »» »» »» l »» »» »» Haõy queân ñi nhöõng bon chen theá gian Soáng voâ (Coá vöôn) leân ñöôøng töông lai raát xa Ñeå mai ### « « « « œ « « Œ « œ œ « œ œ œ « « « « »» « « « »J »» « »J »J »»» « « Œ « « D A Bm E ˆ ˆ ˆ ˆ » ˆ l˙ j jj « « « « j « « j ˆ »» l » ˆ »» »» « =========================l & j « « l« j ˆ ˙ « « «« jj ˆˆ «« tö ñöøng hôn thua tính toan Haõy bieán ñi ngaøn möu moâ thaáp heøn Vaø bao sau coøn in teân chuùng ta Haõy saùt vai cuøng nhau chung maùi nhaø Vaø dang ### « « « « œ œ œ . ‰ œ œ »»» »» »J »J »J œ œ « « « « »»» »»» »» »» »» » » l œ œ œ œ »» »J D E7 A ˆ ˆ ˆ ˆ j j j « « « « J »» »»» l » =========================l & »» = nhieâu troø ñieâu ngoa doái gian Haõy cho nhau tình thöông yeâu thieát tha tay # vaøo ñôøi trong tieáng ca ### ˙ »»» œ œ »J »J « « « « œ « « « œ « »J »» »» l « « « « »»» « l « Cm D A Œ ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « « « j j ˆ ˙ « « Œ j ˆ »» « =========================l & Naém tay nhau khoå ñau seõ khuaát xa Cuøng öôùc ### œ « œ J œ Œ œ œ œ œ œ œ œ « «= »J »J »J »J « « »»» « »J »»»œ »»» « l « »J »J l »»» »» »» »» »» ˆ ˆ Bm E D E & j ˆ »» « « « ========================= l j ˆ ˙ « « »» »» j j « « C#m mô ñôøi yeâu thöông thaùi hoaø Ngöôøi nôû hoa trong traùi tim thaät thaø ### « œ « »»» « « « « Œ « « l A Bm w Ó ˆ « ˙ »»» « « « l « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « j j ˆ ˆ « « Fine l ll ========================= & j j = Cuøng soáng chung döôõi baàu trôøi Haõy yeâu ### « « « ‰ « œ œ œ œ »J œ J J J œ «. « « œ œ »J »J »» »» l »»»˙ . « l »»» »»» »»» »»» »» »»» = D E D ˆ « ˆ ˆ « « j ========================= l & j ˆ « C#m #mcoù thöông ñöøng ganh gheùt nhau Ñôøi soáng ñaõ laém khoå ### ˙ . ‰ « œ œ œ œ œ œ » »J »J »»» »J »J »» »» «. ‰ « « l »» »» »» « « Bm F »»» ========================= l & j ˆ l ˙ « j ˆ= « « ñau Ñöøng gaây theâm chi oaùn saàu Hanh ### œ œ œ œ œ œ œ . »»» »»» »J »J »J »J »» « « « œ œ w « « « »J »J œ œ »»» »» »» »» »» »» l » »» D Esus4 E7 j j j ˆ ˆ ˆ »» « « « Ó » = D.S. al Fine ========================= & l l ” phuùc ñeán vôùi nhöõng ai taâm hoàn ñaày nhaân aùi. Coá Vöôn...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản