Bài hát lá thư - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
236
lượt xem
27
download

Bài hát lá thư - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lá thư - đoàn chuẩn & từ linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lá thư - Đoàn Chuẩn & Từ Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Laù Thö. Ñoaøn Chuaån & Töø Linh £ c Ó ‰ »J »œ œ « « ˆ ˆ « ˆ « « « œ »» »» « « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ l « « « « « & »» ====================== ll « « ˆ l ˙ « « « « _ ˆ « « ˆ « « « « « « « ˆ « £ Nhôù tôùi muøa thu naêm xöa göûi nhau phong thö ngaït ngaøo höông neùt buùt ña « « « « ˆ œ œ œ œ « ˆ « « »» »» »»» »»» « « « » »œ »»»œ « . « « « « & «. _ « l « « « ˙ « « » » » » ========================= l ˆ ˆ « «« « « j ˆ ˆ « ˆ ˆ « l ˙ »œ »»»œ »»» »» l « _ « « = « » « ˆ « « ˆ j « « £ £ « « « « « £ tình laû lôi nhôù phuùt ngaäp ngöøng loøng giaáy vieát raèng chôø ñeán kieáp naøo tình ñaàu trong gioù « « « ‰ »J œ »œ ˙ « « « « « « »»œ »»» » l »»» œ œ « «. « « ˆ « « « = »»» »»» ˆ ˙ « « «. ˆ ˆ l « « « « « l « ˆ « « ˆj « « ˆ ˆ l˙ & «. _ ˆ « « « « ========================= « l« « _ j ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « muøa ngöôøi yeâu ôi Em quay veà ñaâu phong thö coøn ñaây nhôù nhau tìm trong aùnh »œ œ » » » »» »» » »»» »»» »»»» »»»» « « « « w l œ »»»» »»»» œ œ œ œ œ l œ œ œ œ « « « «=l »» »» »»» »»» »»» »»» ========================= & » ˆ _ « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « «£ « « « « « « « sao nhôù tôùi ngaøy naøo cuøng böôùc ñeán caàu ngoài xoaõ toùc theà heïn lôøi aân œ « #ˆ « « « « « « Œ « »»» « « « « « « « l ˙ ˆ l l w l œ œ « « « l w l « Œ=l « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « ========================= & »» »» « ˆ « « « . ˆ « « ˙ « « ˆ « « ˆ ˆ _ « « « ˆ » » _ˆ « j « £ « « « « aùi troâi tôùi beán naøo hình daùng thuyeàn yeâu Thôøi gian nhö xoùa lôøi yeâu thöông thôøi « « « « « « ˆ « « «. « « « « « »» »»» œ »»œ « « ˆ ˆ œ œ w ˆ « « « ˆ « « « « « « j ˆ l « w « ˆ « « » » »» = « ========================= l & l _« ˆ « ˆ l «ˆ » » » gian phai daàn maøu bao laù thö Anh quay veà ñaây ñoát tôø thö « « « « . « « « ˆ « « œ « « « « « « « ˆ ˆ « «. « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « »»» ˆ « « « ˆ ˆ « « l ˙ « ˆ « « « l « « « « « ========================= & j ˆ « « « « ˆ « « « « « « ˆ j _ l _ ˆ ˆ ˆ « . =l « « « j « « « ˙ « « « ˆ queân ñi nieàm aân aùi ngaøn xöa AÙi aân theo thaùng naêm taøn aùi aân theo thaùng naêm ‰ « « « Œ ‰ œ »œ = »J »» »»œ « « « « _ _ l «. _ _ « « « « j « ˆ « « ========================= l & _ « ˆ ˙ « « ˆ « l _ w l _ « ˆ « »» _˙ « _ « ˆ « « « « « « « « £ « vaøng tình ngöôøi ngheä só phai roài Nhôù tôùi muøa « « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ ========================= & « « l « « « « « l « . _ « =l « ˆ _ ˆ « ˙ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « « ˙ ˆ « j « « « « « « « « « »œ œ œ œ « « œ œ « « £ œ œ ˙ « ˙ . Œ « « « « thu naêm nao mình anh leânh ñeânh röøng cuøng soâng chieác laù thu daàn vaøng theo « ˆ ˆ « » »» »»» »»» « ˆ « » » » » « « »»» »»» « « œ »»» »»» »» « »»» « ˙ ˆ « « =========================” & ˆ « » » » » l l ˙ ˆ »»» « « l » ˆ l = « £ nhôù tôùi ngaøy naøo cuøng böôùc ñeán caàu ngoài xoaõ toùc theà coøn ñaâu aân aùi chaêng ngöôøi xöa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản