Bài hát lá thư tây nguyên - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
293
lượt xem
17
download

Bài hát lá thư tây nguyên - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lá thư tây nguyên - thảo linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lá thư tây nguyên - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Laù thö Taây nguyeân. ### 2 « nhaïc vaø lôøi : Thaûo Linh « « « « « « « ˆ « « & 4 « « j « « « « l _ « «« _ l « = j “{ « « ˆ k j j « ˆ ˆ k « « ====================== l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « «« « j ˙ « ˆ ˆˆ « « k kj « ˆ « «« ˆ j « Söông tan caây níu aùnh trôøi em ñi laøm raãy ...xa noåi gioù boán muøa cho vôi noãi nhôù (Em) thô caép saùch ñeán tröôøng xoân xao ngaøy môùi ### « « « « « « « « ...xa nhö hoa naéng nôû bình minh buoåi sôùm « « « « « « l « « _ « « l « _ _ l_ __ j k kj kk ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « « j j « ˆ ˆ ˆ « « =========================l & j kk j j « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « j jˆ Hoa Pô lang nhö muoán noùi gì höông thôm vai ñaày Maët Qua bao khe bao suoái caùi buïng vaãn khoâng höõng hôø Giôø Vui vui thay naéng aám maù hoàng lung linh tuyeät vôøi Ngaøy Ñoâi tay non nhö muoán noùi gì aâm thanh cuoäc ñôøi Lôøi ### « « « « « « « « « « « « l « « « « 1.,3. « « « «. j « ˆ ˆ « « l «ˆ j. « ˆ ˆ « k « ˆ ˆ j « « l ˆ « j ˆ « =========================l & _ j ˆ « j ˆ « trôøi treân cao nguyeân maët trôøi trong tim em giaác mô naøy anh nôi ñaâu Haûi ñaûo hay thung... muøa treân cao nguyeân Ngaøy muøa trong tim em öôùc mô ñeïp anh trao em ñaøn naøy daâng tim... ### « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « k « « « « « « « « ‰« « « j ˆ j j j kk ˆ j ˆ.. « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ . « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ l « 2.,4. « ˙ « l « « « ” ˆ ˆ ˆ ˆ { « kk « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « =========================l & =k ˆ « hieàn Thö phöông naøo anh kheùp con tim nôõ loøng ...saâu nôõ loøng naøo anh traùch con tim nôõ loøng gì T'röng ngaân... ### « « « « « « « »»J »K »»K »»K œ œ »œ œ »» œ »œ œ œ œ œ œ »»K »»K »K »»J œ »»»J K »K « « « « l « l « l ˙ l œ œ œ œ œ œ œ l œ œ œ œ =l ...em »»˙ nôõ loøng. & « ˆ « j ˆ « j kk ˆ ˆˆ ˙ ˙ « «« « « ========================= j »» »» »»» »» »» »» »» »» »» »J » »»» »»»œ »» » naøo anh kheùp con tim Xa thì anh goùi caùi hoân noàng naøn trong tim ### ˙ .. « « œ œ œ œ œ « « « « œ œ œ « « »œ »»K »»K œ »»J « « « « « « naøo anh traùch con tim »»˙ »» »»œ »»œ »œ ˆ ˆ »J œ œ »»J œ ˆ ˆ « ˆ »»» kk j kˆ « « « k« « ˆˆˆ « « « l »» »» »» »» »» l ˆ « « « l ˙ l ˙ « »»» & l »» »» l =========================l ««« « ˙ « thöông thì anh giaáu caùi hoân trong moãi nuï cöôøi Qua ### œ œ œ œ œ œ œ « œ œ . ˙ »J »K »K »J »K »K »J « »K »J œ œ œ »œ œ œ »» »» »» »» ========================= & »» »» l »» ˆ »» »» l »»» j « »J »»K »»K »œ œ »»» l œ œ l »» »» »» »» »»» » £ ### « « « »œ »œ »»œ œ œ œ ñeøo qua suoái böôùc chaân doàn trong ñeâm Anh vaãn nhôù laøng « « « »œ »œ » ˆ « « » » »œ »»»J »»J »»œ j kˆ « ˆ k ˆ ˆ ˆ» « « œ »» œ »» œ »»œ »» œ œ « »»J » œ œ « »» »J l ˙ l « ˙ « « ‰ ˆ « ˆ «” & « ========================= l »» l »» « « « j ˆ « £ buoân anh vaãn nhôù hình em baùt ngaùt nieàm vui. Em...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản