Bài hát lặng lẽ nơi này - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
168
lượt xem
53
download

Bài hát lặng lẽ nơi này - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lặng lẽ nơi này - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lặng lẽ nơi này - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Laëng leõ nôi naøy. Trònh Coâng Sôn 3 Œ ‰ « « « « « « œ œ &4 « ˆ « « « ˆ « « ˆ l l «. « « « ˆ « « « « l œ. « « « « ======================l j « ˆ ˆ »»» « »»» »» j ˆ « » _ j ˆ « Tình yeâu maät ngoït maät ngoït treân moâi Tình yeâu maät œ. »»» »J »» » « œ »œ »œ l #ˆ . « œ œ œ œ. »J »»» »»» »» »»» « »œ œ œ . « » »»» j ˆ « »»» « œ œ « »»» »»» j ˆ « & »» « ========================= l l l = ñaéng maät ñaéng trong ñôøi Tình yeâu nhö bieån bieån roäng hai vai bieån roäng hai ˙. »»» œ. »»» « œ œ « »»» »» j ˆ « « « « « ˆ l « « « «= l « « « « « « l «. ========================= & l ˆ « j ˆ ˆ « « « « « « « _. « _ ˆ « ˆ « ˆ j « « ˆ vai Tình yeâu nhö bieån bieån heïp tay ngöôøi bieån heïp tay « « « »»»˙ . œ. »»» œ œ œ œ. »J » »»» » »» » » l »» œ œ œ »J »»» »»» »» #˙ « « ========================= l & ˆ « l l = ngöôøi laïc loái Em ñi veà nôi aáy nôi ñaâu nôi œ. »»» œ « « »J « « »» « « l « . ˆ « « « ˆ l «. J »»» »»» œ œ œ »»» & ˆ « « ˙ « l «. « ˆ « « _ « « ========================= l« « ˆ j « ˆ « « « ˆ « = ñaâu soâng caïn ñaù moøn Traêng treo ñaàu con soùng tan theo tan « « « « œ. œ « « œ. œ « « ˙ »»» »J « « l »»» »» ˆ « ˆ ‰ « «. « « « « « l « « « « « ˆ ˆ « « l ˙ « « « ˆ « « . ˆ »»» « «l ˆ « « »J « « »» ˆ «= « « ˆ ========================= l & j ˆ « jˆ U theo chuùt tình xa vaéng Laøm sao ru ñöôïc tình vôi AØ.... ôi noãi ñau naøy « « «. « « « « « « « « ˆ « ˆ . _ « ˆ l »»»œ . « « « l « « « « « œ »œ œ . « »»» » » œ œ œ= »J »»» »» ˆ « j ˆ « « « ========================= l & ˆ « « j ˆ « « ˆ j ˆ « » l »» »» ngöôøi Tình yeâu voâ toäi ñeå laïi cho ai buoàn nhö gioït maùu laëng leõ nôi «. œ œ œ »J »»» »»» œ. »»» « œ »»»œ « »» »»»œ . « œ »»œ « »»» » ˙. »»» « #ˆ « »» j ˆ « ========================= l & l l j ˆ « l = naøy Trôøi cao ñaát roäng moät mình toâi ñi moät mình toâi ñi œ . « »œ »œ »»» « « « « & « »» » j ˆ « «. l « ˆ « « « « l « « « « « « l #˙ « « « _. « « ========================= j ˆ « « ˆ ˆ _ ˆ « « j « « « « ˆ ˆ « œ »»» « l ˙. = « ” « ˆ « Ñôøi nhö voâ taän moät mình toâi veà moät mình toâi veà vôùi toâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản