Bài hát làng tôi - Chung Quân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
408
lượt xem
87
download

Bài hát làng tôi - Chung Quân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát làng tôi - chung quân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát làng tôi - Chung Quân (lời bài hát có nốt)

  1. Laøng Toâi Chung Quaân bb c Ó Œ ==================== & « « « « « ˆ »»» »» »œ »» »J « « l œ »œ »»» »œ œ ‰ ˆ «=l »» « « « « « ˆ « « ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « »»» » »» »œ bb œ»»» »œ »œ »œ « « « « « #ˆ l #ˆ « « « « « « « « « œ »œ »œ =l »» »»» »» « ˆ « « ˆ « « « « « « « « « « « » » » »» ˆ ˆ ˆ « « ˆ « ˆ «_«« ˆ « ========================= & « « « «ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « bb « « Œ « l « « « « « ˆ « l « « « « « « «=l « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « _ « _ « ˙ « « ˆ « « ========================= & ˆ _ ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « ˆ « ˆ bb « « « « « « « « « « £ œ »œ œ œ »»œ œ »»œ »» »»» »»»» » »»»» » = Laøng toâi coù caây ña cao ngaát töøng xanh coù soâng saâu lôø löõng vôøn »»» « ˆ « ««««l « «««« ˙ « « ˆ« « « ˆˆ«« « _ ˆ #_ « ˆ ˆ ˆ « Œ « ========================= l & ˆ « « « « « l ˆ « £ b b œ »œ œ « ˆ ˆ ˆ « « « « œ œ »»»»œ »»»œ »»»œ « »»» »» »» « « « « « « « « »»» »»» Œ « «= quanh eâm xuoâi veà Nam Laøng toâi bao maùi tranh san saùt keà » ˆ « « « l ˆ « « « « « « « « ˆ « ˆ « « ========================= l & ˆ l « ˙ « « « « ˆ ˆ « « « « « nhau boùng tre ru beân maáy haøng cau ñoàng queâ mô maøng Nhöng than bb « « ˙ « »J « « l « ‰ œ « « »» « « ˆ « ˆ « « « « ˙ « « ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « ««« l « « _ _ « ««« ˆ ˆ « « ˆ ««« ========================= l & « ˆ « « « ˆˆ« « « ˆ ˆ « ˆ = « « « « bb « ˙. « « « « oâi coù moät chieàu thu laù thu rôi coù moät chieàu thu laù thu ‰ « « « « « «£ « « « »»» ˆ « « « « « ˆ « « ˙ « « _ l _ __ _ « « l « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « _ ˆ « ˆ ˆ « « j ˆ « ˆ ˆ « ========================= l & ˆ ˆ = « « « « bb « Œ « « l « rôi oâm suùng chieàu queâ toâi thaàm mô boùng ngaøy « ˙ « « « « « l « « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ ˆ « « « ˆ « « ˙ « « « « « « ˆ ˆ ˆ= « « « « ========================= l & ˆ « « « « « « « « « bb « veà Mô trong boùng ngaøy veà Queâ toâi chìm chaân trôøi môø « ˙ « Œ œ »»» ˙ »»» « « ˆ ˆ « « « « l ˙ ˆ ˆ « « « « »»» Œ œ= »»» ========================= l & l »»» »» » »»» »»» »»» »» « « « « « « « « b b œ . nœ »œ œ nœ œ œ l « « #ˆ « ˆ nˆ « « l « « « l « . Œ = « söông queâ toâi laø bao nguoàn yeâu thöông Queâ » »» »» »» »» »» ========================= ” & ˆ « ««« « « « « ˆ «ˆ« « « « « ˆ « ˆ «. _ « ˆ « ˙ « ˆ « « ˙ « j « toâi laø bao nhôù nhung se buoàn laø bao vaán vöông taâm hoàn ngöôøi boán phöông
Đồng bộ tài khoản