Bài hát làng tôi - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: marleyanhme

Tham khảo tài liệu 'bài hát làng tôi - văn cao (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát làng tôi - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Laøng Toâi
Vaên Cao

&
6 «
8 _ « «
j
ˆ
« «
ˆ
« « ˆ l «
«
«
j
« «
ˆ
«
«
j œ
«
ˆ
« »J
»» œ
»J
===================== l»» œ =
»J
»»
«
ˆ
«
Laøng toâi xanh boùng tre töøng tieáng chuoâng ban
Chieàu khi quaân Phaùp qua chieàu vaéng tieáng chuoâng
Ngaøy dieät quaân Phaùp tan laø luùc tieáng chuoâng

«
« « « « «
ˆ ˆ ˆ ˆ l «.
« « « «
j j j j
« « « « « « « « «
« =
& ˆ
« ˙
« j «
« j
ˆ
«
========================= l
l _
«
ˆ
« ˆ
« ˆ
«
chieàu tieáng chuoâng nhaø thôø rung Ñôøi ñang vui ñoàng
ngaân phaù tan nhaø thôø xöa Laøng toâi theo ñoaøn
ngaân tieáng chuoâng nhaø thôø rung Laøng toâi theo ñoaøn

œ œ
»J œ
»»» œ
»J œ œ œ « « «
»J »J »J « « «
»»» »» »» l »» »»
========================= l
& »» ˆ ˆ ˆ l ˙.
j « j
« j « »»»
=
queâ yeâu daáu boùng cau vôùi con thuyeàn moät doøng soâng
quaân du kích cöôùp ngay suùng quaân thuø traû thuø xöa
quaân chieán thaéng ñaùnh tan luõ quaân thuø veà laøng xöa

œ
»»» œ «
»J «
»» ˆ
« «
«
ˆ l œ
j
« »»» œ «
»J «
»» ˆ
« ‰
========================= l
&
«
«
l ˆ
«
« «
« «
j
ˆ
« ˆ
« «
«
j
ˆ=
«
Nhöng thoâi roài coøn ñaâu queâ nhaø ngaøy giaëc Phaùp tôùi
Bao caêm hôøn töø xa queâ nhaø röøng chieàu nhôù caùnh
Daân töng böøng chaët tre phaù caàu cuøng laäp chieán luyõ

« « «
« ‰ « « «
& «
ˆ
« «
j
ˆ
« ˆ
« «
l _
« «
j
ˆ
« «
ˆ
« « =
j
ˆ
«
========================= l
ˆ
«
laøng trieät thoân Ñöôøng ngaäp bao xöông
ñoàng chieàu xöa Töø xa queâ trong
ñaøo haàm xöa Giaëc chöa tan chieán

« œ œ
»»» «
«
ˆ
& « «
« «
j «
ˆ
« «
«
_
j
ˆ l
»»» œ
»J
»» j l ˙.
«
ˆ
«
=========================”
ˆ
«
»»»
=
«
maùu tôi bôøi ñoàng khoâng nhaø troáng taøn hoang
lôùp caây giaø loøng queâ coøn thaáy buoàn ñau
ñaáu chöa thoâi ñoàng queâ chaøo ñoùn ngaøy mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản