Bài hát lời con xin chúa - Lê Kim Khánh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
273
lượt xem
64
download

Bài hát lời con xin chúa - Lê Kim Khánh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời con xin chúa - lê kim khánh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời con xin chúa - Lê Kim Khánh (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi con xin Chuùa. £ Leâ Kim Khaùnh « « « « « « « b c “{ ‰ « « « « « « « « œ œ »œ « « « » »»» » »œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ « l w l Œ « « « »» j j. k « j « « « « « j « « ˆ ====================== l & « « ˆ ˆ » » = _ j j ˆ « ˆ « £ » Döông traàn ñaõ vang leân baøi Thaùnh ca Muøa Ñoâng naêm aáy Chuùa sinh vì Nay muøa Giaùng Sinh ñaõ veà Chuùa ôi Loøng con nhö thaáy thieáu ñi nieàm b w « ‰ « œ. « « « « « »J « « « ‰ « « « « « l ˆ « j ˆ »» ˆ ˆ ˆ l « « kj « « j « =========================l & « _ « _ ˆ « « ˆ ˆ « ˆ _ « « ˆ « _ « « j ˆ « j j « j. k « « ta Naêm aáy khoâng xa baây giôø Vaøo moät muøa Giaùng Sinh vui Ñi leã naêm xöa beân ngöôøi Giôø nay chæ coù rieâng... b « ‰ « «. « œ « « « « »J « l w ” « ‰ « «. « « « « « « _ 1. 2. & « ˆ « j ˆ « ˆ ˆ »» ˆ j k « « j « « =========================l { ˆ « « j « ˆ _ _ ˆ ˆ j k « « « « j _ ˆ « « j ˆ « xöa Nöûa ñeâm ñi leã anh ñöa ...toâi Quyø beân hang ñaù leû b Œ « « « ˆ ‰ « ˆ l œ. « j « »»» œ ˙ »J »» »» » w l « ˆ « « =========================l & loi Caàu xin ôn Chuùa xoùt thöông b ‰ œ « « œ. œ œ œ J « « J »K »J J »»» ˆ j « ˆ »»» j « »» »» »»» « w l « ˆ « « «. « « « j ˆ « =========================l & l « _ ˆ « _ ˆ « « Thöông nhaø Vieät Nam chinh chieán theâ löông Loøng con sao b «. « « « « « ‰ « « « « « « « ˆ « j ˆ ˙ « « « « « « _ « « l w j j « j. « j j ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « j « _ « « =========================l & l k ˆ « £ maõi vaán vöông Ngaøy ñeâm troâng ngoùng ngöôøi yeâu vaéng xa b ‰ « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « l w l Œ « « « œ « « « »»» »»» » œ »œ »œ « « kj « « j ˆ ˆ « « j _ ˆ j j. =========================l & « « « « « ˆ ˆ » » » _ « j ˆ « « ˆ £ Bao muøa Giaùng Sinh vaãn moät moái tình Caàu xin ôn Chuùa chöùng cho loøng b w « « ‰ « œ. « « « « »J « « « ‰ « « « « « ˆ « j ˆ »» ˆ ˆ ˆ l « « k j j « « « « ˆ ˆ « ˆ =========================l & l « _ « _ ˆ « _ « « ˆ « _ « « j ˆ « j j « j. k « « con Ban xuoáng cho con phöôùc laønh Hoøa bình thay chieán chinh b « ‰ « «. « « « « « « « « ˆ _ l _ « j _ ˆ « « « j « ˆ ˆ « _ j k ========================= & ˆ « « j ˆ « w =” nhanh Tình yeâu maõi thaém maøu xanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản