Bài hát lời mẹ ru - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: marleyanhme

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời mẹ ru - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát lời mẹ ru - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

 

  1. Lôøi Meï Ru. ### 3 Ó « Trònh coâng Sôn 4 « « ˆ »»» « »»» œ »»» »» « »J « l l « « œ l œ . »» œ œ l « ˙ « ˆ l « « «=l « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ====================== & ˆ « ˆ « » Lôøi Meï ru con ñeán nhöõng khu vöôøn Ru con tröa ### œ . œ œ »» » l « « ˆ l « « « l « ˆ l « « œ =l « Lôøi Meï ru nhö tieáng haùt treân trôøi Ru con ru »»» »J »» « ˙ « « « « _ « « ˙ « « « « « »»» ˆ ˆ « « ========================= & ˆ « ˆ « ˆ « « naéng (i i a) trong moäng cöôøi ngon Ru moäng con ### œ »»» ˙ »»» œ »»» œ œ œ « »»» »» »» ˆ l « « «=l « mai (i i a) Neân ngöôøi Meï vui Ru baïc toùc ˙ »»» œ »»» ˙ »»» » » l « ˙ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= & l l l thôm Lôøi Meï ru con nghe ra noãi nieàm Ru con nghieâng nghieâng ### « 3 « « 3 thoâi Ñôøi Meï ru con maây kia cuõng buoàn Neân maây xa ñöôøng « « « l_ « « l_ « « « « « « l _ « « l l 2 « . « . l l 4 _ « =l « « « ˙ ˙ « « « « « ========================= & ˙ « ˆ « ˆ _ « ˆ « « ˆ « « « ˙ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « « naèm Con nguû giaác troøn cho Meï ngoài troâng Thuôû Meï ### « « ˆ l « « œ=l traàn Con nguû giaác noàng cho Meï troøn löng « « l « « _ l_ _ l_ _ « l « « « « »»» « « « « « « « ========================= & ˙ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˙« « « « « « « « _ « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ ˙ « « « ˆ ˆ « « « ### ˙ « « ru Meï ru con nguû Con nguû treân maây con nguû treân »»» œ »»» œ œ œ « » » ˆ l « « « l ˙ « »»» l ˙ œ = œ »»» »»» 2 3 & l »» »» »»» l ˙ ========================= « « « _ « »»» ˆ « ˆ « ˆ « « l ### 3 ˙ . ˙ « 3 « « œ œ . œ œ œ « »»» »»» J « « « ˆ » l »»» »»» »»» »»» l « maây Tieáng khoùc ban ñaàu ban ñaàu coøn ñau coøn ñau coøn & 2 « ll 4 « ˆ « »» « ========================= « ˆ « ˙ « ˆ l « « « =l « « ˆ « ˆ « ˆ « « ñau Lôøi Meï ru ñeâm vang ngoùn tay hoàng Ru con khoân ### œ . œ œ « « « « « ˆ l « « œ l ˙ Roài moät mai con ñaõ lôùn khoân roài Co thoâi thô »»» »J »»» l « »» ˙ « ˆ l « « « l « « « « _ « ========================= l & ˆ « ˆ « ˆ « ˙ « « « « ˆ »»» ˆ « « »»» œ »»» = « lôùn (i i a) COn Roàng Roàng Tieân con nguû cho yeân Moät ### ˙ œ »»» ˙ »»» œ œ œ œ « « « »»» »»» »» »» ˆ l « « « l « aáu (i i a) Meï rôøi thaät mau Meï rôøi chieâm bao Ñôøi »»» » » l « ˙ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « «= ========================= l & l l ˆ « ñôøi ru con neân maét öu phieàn ñoâi khi cuõng öu phieàn Con ### 3 « « ˙ ˙ « 3 « « « Meï ru con bao laâu moûi moøn Neân laâu cuõng moûi moøn Baây « « « l « « « « « « « ll 2 «. « « ll 4 « « « l « l_ « « ========================= & « « ˆ _ ˆ ˆ « « « ˆ « « _ « _ ˙ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « _ ˆ ˆ « = ˆ « « nguû giaác hieàn Möa nhoû ngoaøi ñeâm Laù ñoå ngoaøi ### ˙ œ œ œ »»» »» » « giôø Meï naèm Laù ñoå ngaoøi saân »»» « « « « l ˙ « l_ « « »»» œ »»» » »» l « . ˙ « =========================” & ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « l = saân Laù ñoå ngoaøi saân ñeå ru meï nguû.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản