Bài hát lời mẹ ru - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
358
lượt xem
63
download

Bài hát lời mẹ ru - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời mẹ ru - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời mẹ ru - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi Meï Ru. ### 3 Ó « Trònh coâng Sôn 4 « « ˆ »»» « »»» œ »»» »» « »J « l l « « œ l œ . »» œ œ l « ˙ « ˆ l « « «=l « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ====================== & ˆ « ˆ « » Lôøi Meï ru con ñeán nhöõng khu vöôøn Ru con tröa ### œ . œ œ »» » l « « ˆ l « « « l « ˆ l « « œ =l « Lôøi Meï ru nhö tieáng haùt treân trôøi Ru con ru »»» »J »» « ˙ « « « « _ « « ˙ « « « « « »»» ˆ ˆ « « ========================= & ˆ « ˆ « ˆ « « naéng (i i a) trong moäng cöôøi ngon Ru moäng con ### œ »»» ˙ »»» œ »»» œ œ œ « »»» »» »» ˆ l « « «=l « mai (i i a) Neân ngöôøi Meï vui Ru baïc toùc ˙ »»» œ »»» ˙ »»» » » l « ˙ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= & l l l thôm Lôøi Meï ru con nghe ra noãi nieàm Ru con nghieâng nghieâng ### « 3 « « 3 thoâi Ñôøi Meï ru con maây kia cuõng buoàn Neân maây xa ñöôøng « « « l_ « « l_ « « « « « « l _ « « l l 2 « . « . l l 4 _ « =l « « « ˙ ˙ « « « « « ========================= & ˙ « ˆ « ˆ _ « ˆ « « ˆ « « « ˙ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « « naèm Con nguû giaác troøn cho Meï ngoài troâng Thuôû Meï ### « « ˆ l « « œ=l traàn Con nguû giaác noàng cho Meï troøn löng « « l « « _ l_ _ l_ _ « l « « « « »»» « « « « « « « ========================= & ˙ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˙« « « « « « « « _ « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ ˙ « « « ˆ ˆ « « « ### ˙ « « ru Meï ru con nguû Con nguû treân maây con nguû treân »»» œ »»» œ œ œ « » » ˆ l « « « l ˙ « »»» l ˙ œ = œ »»» »»» 2 3 & l »» »» »»» l ˙ ========================= « « « _ « »»» ˆ « ˆ « ˆ « « l ### 3 ˙ . ˙ « 3 « « œ œ . œ œ œ « »»» »»» J « « « ˆ » l »»» »»» »»» »»» l « maây Tieáng khoùc ban ñaàu ban ñaàu coøn ñau coøn ñau coøn & 2 « ll 4 « ˆ « »» « ========================= « ˆ « ˙ « ˆ l « « « =l « « ˆ « ˆ « ˆ « « ñau Lôøi Meï ru ñeâm vang ngoùn tay hoàng Ru con khoân ### œ . œ œ « « « « « ˆ l « « œ l ˙ Roài moät mai con ñaõ lôùn khoân roài Co thoâi thô »»» »J »»» l « »» ˙ « ˆ l « « « l « « « « _ « ========================= l & ˆ « ˆ « ˆ « ˙ « « « « ˆ »»» ˆ « « »»» œ »»» = « lôùn (i i a) COn Roàng Roàng Tieân con nguû cho yeân Moät ### ˙ œ »»» ˙ »»» œ œ œ œ « « « »»» »»» »» »» ˆ l « « « l « aáu (i i a) Meï rôøi thaät mau Meï rôøi chieâm bao Ñôøi »»» » » l « ˙ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « «= ========================= l & l l ˆ « ñôøi ru con neân maét öu phieàn ñoâi khi cuõng öu phieàn Con ### 3 « « ˙ ˙ « 3 « « « Meï ru con bao laâu moûi moøn Neân laâu cuõng moûi moøn Baây « « « l « « « « « « « ll 2 «. « « ll 4 « « « l « l_ « « ========================= & « « ˆ _ ˆ ˆ « « « ˆ « « _ « _ ˙ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « _ ˆ ˆ « = ˆ « « nguû giaác hieàn Möa nhoû ngoaøi ñeâm Laù ñoå ngoaøi ### ˙ œ œ œ »»» »» » « giôø Meï naèm Laù ñoå ngaoøi saân »»» « « « « l ˙ « l_ « « »»» œ »»» » »» l « . ˙ « =========================” & ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « l = saân Laù ñoå ngoaøi saân ñeå ru meï nguû.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản