Bài hát lời ở phố về - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
86
lượt xem
12
download

Bài hát lời ở phố về - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời ở phố về - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời ở phố về - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi ôû phoá veà. « « œ. « « « « « Trònh coâng Sôn 4 « « « « « »» « « » « « «. ˆ « ˆ « «. « « « « 4 j “{ «. ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « « ˆ l ====================== l & « j ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ= Ñeâm xöa ra phoá vôùi ngöôøi Giôø ñaây xuoáng Hoâm nay ra phoá vôùi ngöôøi Chaät trong phoá « « « œ »œ œ »»» »» »»» œ. »»» « « «. ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ l « « j « « ˙ « Œ ‰ œ »»»œ . »J »» l »»» » œ »œ » =========================l & phoá vôùi ngaøy voâ vi Ñeâm xöa trong phuùt moâi xaù nhöõng lôøi phaân öu Vaây quanh boán phía kinh œ. »»» « œ. « »»» j ˆ « œ »œ œ . »»» »» »»» »»» » » œ »œ œ . » »» J œ »»» »»»˙ Œ ‰ « « =========================l & l l j ˆ « theà Loøng ta ñaõ coù boán beà hoang mang Moät caàu Loøng ta nhö ñaõ naùt nhaàu ñam meâ Buïi «. « ˆ œ »œ œ . »»» »» »»» œ »œ « . »»» » « ˆ « « « « «. « « ˆ l «. j « « «. œ »J »» & « » l =========================l j ˆ ˆ « « « ˆ « « « _ j ˆ « ˆ « ngaøy hiu haét con ñöôøng Moät ngaøy böôùc nhoû nheï nhaøng ra hoàng theo laám chaân veà Nhòp nhaøng goùt nhoû naëng neà rieâng « « œ. « « « « « ˙ »»» Œ ‰ « « j « « « ˆ l «. ˆ « « »» « « ˆ ˆ » « « « «. ˆ « ˆ « « « =========================l & ˆ l « «. « j ˆ « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « ñi Theo chaân côn gioù ta veà Rôøi xa con ta Quanh ñaây nhöõng boùng caêm thuø Caàm tay nhau « « « œ »œ œ . »»» »» »»» œ. »»» « « «. ˆ « ˆ « « « ˆ « « j ˙ « « ˆ l « « Œ ‰ œ »»»œ . »J »» l =========================l & »»» » œ »œ » phoá vôùi giôø nguy nan Ñeâm trong thaân xaùc voâ thaáy naõo neà trong da Beân kia soâng nöôùc voã œ. »»» « œ. « »»» j ˆ « œ »œ œ . »»» »» »»» »»» » » œ »œ œ . » »» J œ »»» »»»˙ Œ ‰ « =========================l & l l « j ˆ « cuøng Lôøi haân hoan ñaõ heùo moøn trong tim Töøng bôø Hoàng nhan em coù bao giôø baâng khuaâng Nuï « « œ. « « »» œ »»»œ . « « »J « « œ. « « »» œ œ. »J »» «. « ««» « ˆ ˆ »» « ˆ. ˆ « ========================= & ˆ j «« » ˆˆl « »» » œ « ŒŒ »J « »» l ˙ ” « « l « « ngaøy xöông maùu chöa queân Tuoåi vöøa khoân lôùn böôùc leân chieán tröôøng cöôøi trong gioù mong manh Moät trôøi rieâng ñoù böôùc chaân ta veà.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản