Bài hát lời ru tình - Lê Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
101
lượt xem
25
download

Bài hát lời ru tình - Lê Quang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời ru tình - lê quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời ru tình - Lê Quang (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi ru tình. « « »» « « » 4 Ó Œ « «. « ˆ œ « ˆ œ « Leâ Quang 4 « « “{ ˙ « «« » « « » « ˆ« l « « « » ˆ l w lÓ Œ « ˆ « ======================l & ˆ « « ˆ « Chôø em töøng côn gioù veà ñaâu chieàu nay Chôø « « bœ « « « « (Ngoài) nôi doøng soâng cuõ laëng nghe tình troâi Thuyeàn «. « « « »» « « l » ˆ ˆ « ˆ « l w « ˆ « « « « Ó Œ œ l w »»» ˙ « « ˆ « « ˆ ======================== l & ˆ « l = em thaønh phoá vaéng mình toâi ngoài ñaây Vaéng em ôi veà ñaâu ñoù coù thöông tình toâi Bieát chaêng « œ. « « « »» « « « « œ. « « «« « ˆ » ˆ ˆ l w lÓ Œ « l w « ˆ « l « »»» ˆ ˆ l j «« w lÓ Œ « { 1. j « « ======================== ” & ˆ « ˆ = « côn gioù naøo buoàn Nhôù em nhìn maây ngöøng troâi Ngoài... thaùng naêm moûi moøn... Ó Œ œ l w »»» œ œ. œ œ l w « œ. œ œ œ »»» »J »»» »»» »»» »»» J »»» »»» « ˙ « Ó »» 2. ======================== l & l l l = »œ »»»œ œ œ œ œ « »»» »»» »» »» « ...Laéng nghe con soâng giaän hôøn Lôøi ru tình ˙. »»» »» » ˆ l « w œ. œ œ œ ˙. »»» »J »»» »»» »» »»» »œ »»»œ »» ======================== l & l l l = œ œ œ œ « »»» »»» »» »» « yeâu chôø nhau nheù bieát ñaâu ngaøy sau Ngaøn naêm duø qua hình boùng w »»» »J »»» œ. œ ˙ »» ˙ »»» Œ œ »»» w » ˆ l « ======================== l & l l l = œ œ œ œ « œ œ œ œ « maõi cöù theo thôøi gian Tình cho mình toâi w »»» »»» »»» »»» « w » »» »» » « ˆ l « ======================== l & “{ l »» » » »» ˆ= « œ »œ »»»œ œ « Xin cho soâng ngöøng troâi Xin em quay veà w »»» »» »»» « w œ œ œ œ œ » » ˆ l « ======================== l & l l »»» »» »» »»» »»» l w = ñaây Duø yeâu thöông ngaøy sau Xin yeâu em muoän maøng œ œ œ œ « »»» »»» »»» »» « ˆ l « w œ œ œ œ « œ . »œ »œ œ ˙ »»» »»» »»» »»» « »»» »» »» »J »» ˆ l « »» » = & » ======================== l l Nghe phoâi phai thôøi gian Xin em quay veà ñaây œ œ »»»œ œ « » » »»» « ˆ l œ . œ œ »»»˙ »»» »J»» »J & »» »» « ======================== ” »» »»» »»» »»» »»» »»» l œ œ œ œ œ l w ={ Duø treân moâi tình thôm Xin yeâu em muoän maøng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản