Bài hát lời thiên thu gọi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
78
lượt xem
25
download

Bài hát lời thiên thu gọi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời thiên thu gọi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời thiên thu gọi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi thieân thu goïi Trònh coâng Sôn #2 Œ ‰ « œ »»»œ »»œ »»œ « «. « « « « « « « « « ˆ « ˆ œ œ œ »»» »» »» 4 «“ »»» » ====================== l & j ˆ ˆ « « l ˆ » = « £ l £ Veà trong phoá xöa toâi naèm Coù laàn nghe tieáng ru beân « «£ « ...soâng tröôùc kia toâi veà Boãng giôø ñaây ñaõ khoâ khoâng # « « ˆ ˆ « « « « « «. «. ˆ « « « ˆ « « « ˆ « l « « « ˆ l «. « « « « « «. « « l « « « ˆ =========================l & j ˆ #ˆ « ˆ « « « l « « « ˆ ˆ ˆ « « « « j ˆ « vöôøn Chôït nhö xaùc thaân khoâng coøn Vaø caïnh toâi laø ñoàng vaéng Veà ngôø Loøng toâi coù khi mô hoø Töôûng mình ñang laø côn gioù Veà # œ »»œ »»œ »»» «. « « « « « « «. œ »»» « « « « ˆ ˆ l ˆ œ œ œ »»» »» »» » ˆ « « =========================l & l « » l « ˆ « « « j ˆ « £ £ treân phoá cao nguyeân ngoài Tieáng gaø tröa gaùy khan beâ ñoài Chôït # « « «£ « « fiU chaân nuùi thaêm naám moà Giöõa ñöôøng tröa coù toâi bô phôø Chôït « « « ˆ ˆ « « 3 »» œ « ˆ « « l ˆ. ˆ « « « « « « « «. « ˆ l ˆ « « « ========================= & #ˆ « « « « l «. j ˆ « « ˆ « « l l 4 ˙ »»» l « j ˆ « » nhö phoá kia khoâng ngöôøi Coøn laïi toâi böôùc hoaøi Loøng ta coù toâi thaáy thieân thu laø moät ñöôøng khoâng beán... # ˙ »»» « « « œ »»» ˙. ˙ œ l œ. œ œ l »»» »J »» »» » « l ˙ « »»» ========================= & ˆ « l l »»» »»» khi töïa nhö vaéng ai Nhieàu khi ñaõ vui # #˙ »»» œ œ. »»» œ œ »J »» »» » ˙. »»» ˙ »»» « œ »»» »»» =========================l & l l l « l ˙ ˆ « »»» cöôøi Nhieàu khi ñöùng rieâng ngoaøi Nhieàu ñeâm muoán # ˙ œ. œ œ »»» »J »» & »»» « l « « ˆ « « ˙ « œ »»» ˙. »»» =========================l l l ˙ »»» œ »»» l »» » % fi ñi veà con phoá xa Nhieàu ñeâm muoán quay # #˙ »»» œ. »»» œ œ »J »» »» » ˙. »»» ˙ »»» ‰ « œ l »»» ========================= & l l « ” «. j « ˆ « ˙ « ” veà ngoài yeân döôùi maùi nhaø Gioøng... ...bôø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản