Bài hát lời tình buồn - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
192
lượt xem
40
download

Bài hát lời tình buồn - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời tình buồn - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời tình buồn - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi tình buoàn. nhaïc : Vuõ thaønh An « « « « 3 Ó « ˆ « « « ˆ œ. thô : Chu traàm Uyeân Minh « ‰ « « œ. œ œ œ »J »»» » b4 « « l l « . « « « l »»» ˆ « « ˆ =======================l & ˆ ˆ j « « l »»» ˆ « « ˆ »» » » « « « «£ « Anh ñi roài coøn ai vuoát toùc lôøi tình thôm saùch vôû hoïc «. ‰ « « « « « « « « « ‰ « « « « « « b « ˆ « « « l ˆ. « « « l « « ˆ « ˆ j « ˆ « « « « ˆ ˆ _ ========================= & « « « _ _ « « « « « l «. « ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ _ « « « « « « _. ˆ « j ˆ « troø ñeâm xuoáng roài em buoàn khoâng hôû Trôøi xa muø taàm tay vôùi aâu « « » b «. ‰ « « « & ˆ« « « ˆ ˆ « « « l œ . ‰ œ »»œ l ˆ . œ œ »»œ l ˆ « l « . « « « »» « « ˆ ˆ « ========================= »»» » « « « »J »»» »» « j ˆ « lo Anh ñi roài coøn ai ñöa ñoùn aùo em bay khuaát maát thieân ‰ « « ˆ. « « « « « « « « « « l « « « b « & «. « « l « « ˆ « =========================l ˆ « ˆ « ˆ « « _. ‰ « « l _. « « « « ˆ ˆ « j « « « « « ˆ _ ˆ « « « « « ˆ ˆ « j « « « ˆ _ ˆ « ˆ « « «£ « ñöôøng tuoåi hai möôi voøng tay níu goïi ngoân ngöõ naøo anh noùi yeâu « « « « œ. « » b « ‰ « ˆ l « & «. ˆ « «. « « ˆ ========================= « « « ˆ ˆ « « ˆ œ. « « « l »»» ‰ « « l »» « « « ˆ œ « « « l »J « « « »» « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « j ˆ « thöông Anh ñi roài coøn ai chieâm ngöôõng coå em cao tay möôøi ngoùn thieân b «. ‰ « « « « ˆ « « « ˆ. _ « « l « « « l « ˆ « « ˆ « « « « ˆ « « « _. ‰ « « « « _ l _ « « « ˆ « « « « « ˆ l ========================= & « « ˆ ˆ j « _ ˆ ˆ ˆ ˆ « _ _. « « « « « ˆ « « j « « « thaàn maét em xanh truøng döông soùng löôïn anh chôït buoàn ñöùng ngoùng baâng b « ‰ « « « « « « l « « « l «. « « « «. ‰ « « ˆ . œ »œ »»œ « « « « « l « ˆ « « ˆ »J »» »» & «. ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « « « ˆ =========================l ˆ « j ˆ khuaâng Anh ñi roài coøn ai tình töï ñeâm ñaày trôøi tieáng nhôù bô b œ . ‰ »œ œ œ . œ « « œ . ‰ « « « »»» »» »»» l »»» »J « « »» »» « « l » « ˆ « « l «. « « « l « Œ ” « « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= & ˆ « « « ˆ « « _ « « ˙ « j _ ˆ « ˆ vô Phuùt yeâu ai daáu laàn quaù khöù nuï hoân ñaàu ruïng xuoáng hö voâ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản