Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài hát mái trường mến yêu - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

1
769
lượt xem
120
download

Tham khảo tài liệu 'bài hát mái trường mến yêu - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bài hát mái trường mến yêu - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)
Nội dung Text

  1. Maùi tröôøng meán yeâu. #c « Leâ quoác Thaéng « « _ « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « j « j j « ˆ « « « « « « l « j j ˆ ˆ « « « « « ˆ « ====================== l & ˆ « « « ˆ « Œ = j OÂi haøng caây xanh thaém döôùi maùi tröôøng meán yeâu Khi bình minh heù saùng phoá phöôøng coøn nguû yeân # & « « « « « « _ « « « j « j ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « j « « l « « « j ˆ « j ˆ « « « « œ « « »»» j j ˆ ˆ « « ========================= l Œ = j ˆ « Coù loaøi chim ñang hoùt aâm thaàm töïa nhö noùi Khi gioït söông long lanh vaãn coøn ñoïng treân laù... # 1.« « « « « « « « ‰ « ˆ « « « œ & « « « « « j ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « l ˆ ˆ « « « =========================l« « »»» j j ˆ ˆ « « Œ = Vì haïnh phuùc tuoåi thô vaø cho ñôøi theâm söùc soáng # « « « « « « « Œ & « _ « « «. « ˆ ˆ ˆ _ « « ˆ j ˆ « j j « « « « « « ˆ l « ˆ « « « ˆ « « ˆ « =========================« ˆ « ={ ” « j Thaày dìu daét chuùng em vôùi taám loøng thieát tha # 2. « « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « j j j « « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ l « « « ˆ « j j « j « « j « « =========================l & j ‰ « «= j ˆ « ...Thaày böôùc ñeán tröôøng em mang moät tình yeâu öôùc mô Cho # « « « « « Œ « « « « « j j ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « #ˆ « « l _ ˆ « « « j j « « & « _ j ˆ « j ˆ « « « « ˆ ˆ =========================l j ˆ « j = töøng aùnh maét treû thô Cho töøng khuùc nhaïc dòu eâm # « «. « « « « & «. ˆ « « « j ˆ « « ˆ « j l « « « ˆ « « ˆ ˆ « j « « « j ˆ ˆ « « Œ = =========================l Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo thaùng naêm # « « « « «. ˆ « « «. « ˆ « « ˆ « « « l « « « œ Œ l «. « ˆ ˆ »»» j « « ˆ « j ˆ j « =========================l & j ˆ « « «. « « j ˆ « ˆ « « «= j ˆ « Nhö gioøng soâng gôïn ñeàu theo côn gioù Mang tình yeâu cuûa # « « « « « « « « « Œ «. « «. « « « ˆ « « « l « « « « « = « & ˆ« ˆ ˆ ˆ ˆ j « j j j « « « « « ˆ l « « ˆ « ========================= j ˆ « j « ˆ « ˆ ˙ ˆ « ˆ j j j j « « « « ” Thaày ñeán vôùi chuùng em Ñeå döïng xaây queâ höông töông lai saùng ngôøi.

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản