Bài hát mái trường mến yêu - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: marleyanhme

Tham khảo tài liệu 'bài hát mái trường mến yêu - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát mái trường mến yêu - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Maùi tröôøng meán yeâu.
#c «
Leâ quoác Thaéng
«
« _ « « «
« « « ˆ
ˆ « ˆ ˆ «
j « j j
« ˆ « «
« «
« « l «
j j
ˆ ˆ
« « « «
«
ˆ
«
====================== l
& ˆ
«
«
«
ˆ
«
Π=
j
OÂi haøng caây xanh thaém döôùi maùi tröôøng meán yeâu
Khi bình minh heù saùng phoá phöôøng coøn nguû yeân
#
& « « « « «
« _ « « «
j « j
ˆ « ˆ
« ˆ « ˆ ˆ
« «
j « « l «
« «
j
ˆ
« j
ˆ
« « « « œ
« « »»»
j j
ˆ ˆ
« «
========================= l Π=
j ˆ
«
Coù loaøi chim ñang hoùt aâm thaàm töïa nhö noùi
Khi gioït söông long lanh vaãn coøn ñoïng treân laù...

# 1.« « « « « « « «
‰ « ˆ « « « œ
& « « « « «
j
ˆ
« j j j
ˆ ˆ ˆ ˆ
« « « « « « l ˆ
ˆ
« « «
=========================l« « »»»
j j
ˆ ˆ
« « Œ
=
Vì haïnh phuùc tuoåi thô vaø cho ñôøi theâm söùc soáng

# « « « « « « « Œ
& « _ « « «.
« ˆ ˆ ˆ
_ «
« ˆ
j
ˆ «
j j
« « « « «
« ˆ l «
ˆ «
« «
ˆ
« «
ˆ
«
=========================«
ˆ
« ={

« j
Thaày dìu daét chuùng em vôùi taám loøng thieát tha


# 2. « « « « « « « «
« « « « «
«
ˆ
«
ˆ ˆ « «
j j j «
« « ˆ ˆ
« «
ˆ
« ˆ ˆ ˆ « ˆ
l « « « ˆ «
j j « j
« « j « «
=========================l
& j
‰ «
«=
j
ˆ
«
...Thaày böôùc ñeán tröôøng em mang moät tình yeâu öôùc mô Cho

# « « « « « Œ
« « « « «
j j ˆ «
ˆ ˆ « ˆ
« « « «
« « « #ˆ « «
l _ ˆ « « «
j j « «
& «
_
j
ˆ
« j ˆ
« « « « ˆ ˆ
=========================l
j
ˆ
« j =
töøng aùnh maét treû thô Cho töøng khuùc nhaïc dòu eâm

# « «. « « « «
& «.
ˆ
« «
«
j
ˆ
«
«
ˆ
« j l « «
«
ˆ
« « ˆ
ˆ «
j
« « «
j
ˆ ˆ
« « Œ =
=========================l
Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo thaùng naêm

# « « « «
«.
ˆ
« « «.
«
ˆ
«
«
ˆ
« «
« l « « « œ Œ l «.
« ˆ ˆ »»»
j « «
ˆ
« j
ˆ j
«
=========================l
& j ˆ
« « «.
« «
j
ˆ
« ˆ
« «
«=
j
ˆ
«
Nhö gioøng soâng gôïn ñeàu theo côn gioù Mang tình yeâu cuûa

# « « « « «
« « « « Œ «. « «.
« « « ˆ « «
« l « « « « « =
«
& ˆ« ˆ ˆ ˆ ˆ
j
« j j j
« « « « «
ˆ
l « « ˆ
«
=========================
j
ˆ
« j « ˆ « ˆ ˙
ˆ
« ˆ j j j
j « « « « ”
Thaày ñeán vôùi chuùng em Ñeå döïng xaây queâ höông töông lai saùng ngôøi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản