Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài hát mặt trời bé con - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

1
604
lượt xem
151
download

Tham khảo tài liệu 'bài hát mặt trời bé con - trần tiến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bài hát mặt trời bé con - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)
Nội dung Text

  1. Maët trôøi beù con. Traàn Tieán »»» »» »»» œ »»» »»» »» »»» » »»» » b 2 Œ œ »œ l œ »»» œœ œl œ »»»œ »œ l ˙ « ‰ »»œ »œ œ »»»œ œœ œ œ œ »œ ˙ « » »» »»» » »»» »»» »» »»» »»» »» »»» & 4 ======================l » lˆ j « l l l « « «« « « « « « «« « « « «« « « « « « «« (ænto... ...) b Œ « « l ˆ « « « l ˆ « ˆ l ˆ ˆ «_ l _ _ « ˆ «ˆ « ˆ « « « «« « ˆ =========================l & « ˆ « « ˆˆ ˆ _ « « « « ˆ « Ngoaøi kia coù coâ beù nhìn qua khe nghe tieáng ñaøn cuûa Œ « l « « « « ˆ « « « « Ngaøy xöa cuõng nhö beù tuoåi coøn thô toâi vaãn thöôøng troäm b « « ˙ l « « ˆ « ˆ « « l « « « ˆ « ˆ ========================= & ˆ « ˆ l « « ˆ « l « « « « ˆ « « « « « « ˆ « «_ « ˆ « ˆ « « « « « toâi Ngoaøi kia coù chuù beù treøo caønh me maét xoe troøn Œ « l œ œ œœ l œ « l œ œ œ œ l »»» »» »» » « nghe Nhaø beân coù anh lính rôøi xa queâ hay chôi ñaøn b « « « l « « « « « « ˙ « ˆ « »»» » »» ˆ « »»» »»» »»» »» ========================= & _ ˆ ˆ « « « ˆ « l » » laéng nghe Ñaøn toâi haùt caâu gì maø sao coâ beù cöôøi « « ‰ « »»» œ »»œ œ œ « raát khuya Ñaøn anh ñaõ cho toâi trôøi xanh nhö öôùc mô b œ »»» « « « ˙ « « j ˆ « ˆ l œ « « »»» =========================l & ˆ « l l » »» l »»» « ˆ « nghoä gheâ Ñaøn toâi haùt caâu gì maø « «« »»» »»» l « l « ‰ « l « « « ˆ l « « l tuoåi thô Ñaøn anh ñaõ cho toâi doøng b œ »»» œ »»»œ »»œ œ œ »»» « ˙ « « j « ˆ « « ˆ «« « « ˆ « «« ˆ ˆ « ˆ« « » » l ========================= & ˆ « « sao chuù beù ngoài mô maøng Haïnh phuùc quaù ñôn sô ñôøi b « « ˆˆ « « « « ««l « « l « « « ˆ l « l Œ « « l « « « l « soâng mang caùnh buoàm khaù voïng Tuoåi thô ñaõ ñi qua giôø « «« ˆ & ˆ ˆ « « « «« « ˆ « « « « « « « « ˙ ˆ ˆ ˆ « « « _ _ _ « « « « ========================= ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « toâi ñaâu coù ngôø töøng ñeâm coâ beù chôø nhö chôø töøng giaác « « « ˆ «« « « Œ « l « « « « l « « l « « ««l « « l ñaây haùt beân em töøng ñeâm ñöùng quanh toâi nhöõng maët trôøi beù & b « « l « ˆ « « «« ˆ «ˆ « ˆ ˆ ========================= « « «« « « ˆ « «« « ˆ « ˆ ˆ« ˆ « « ˆ ˙ « ˆ « « mô Haïnh phuùc voán ñôn sô ñöøng queân caùc em thô töøng « « « « »»» »œ thô b « « ˆ « « « ˆ l ˙ l Œ œ œ l »»»œ œ »» l ˙ « « « « ˆ ˆ « « « »»» »» » »»» œ Œ »»» ========================= & « l ” ñeâm vaãn ñoùn chôø nhö maët trôøi beù thô. 1982

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản