Bài hát mặt trời bé con - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: marleyanhme

Tham khảo tài liệu 'bài hát mặt trời bé con - trần tiến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát mặt trời bé con - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Maët trôøi beù con.
Traàn Tieán
»»» »» »»» œ »»» »»» »» »»» » »»»
»
b 2 Œ œ »œ l œ »»» œœ œl œ »»»œ »œ l ˙ « ‰ »»œ »œ œ »»»œ œœ œ œ œ »œ ˙
« » »» »»» » »»» »»» »» »»» »»» »» »»»
& 4
======================l » lˆ
j
« l l l
« « «« « « « « « «« «
« « «« « « « « « ««
(ænto... ...)
b Œ «
« l ˆ « « « l ˆ « ˆ l ˆ ˆ «_ l _ _
« ˆ «ˆ « ˆ « « « «« «
ˆ
=========================l
& «
ˆ
« « ˆˆ ˆ _
« « «
«
ˆ
«
Ngoaøi kia coù coâ beù nhìn qua khe nghe tieáng ñaøn cuûa


Œ « l « « « « ˆ
« « « «
Ngaøy xöa cuõng nhö beù tuoåi coøn thô toâi vaãn thöôøng troäm

b «
«
˙ l « «
ˆ
« ˆ « « l «
« « ˆ «
ˆ
=========================
& ˆ « ˆ l « « ˆ « l
« «
« «
ˆ «
« « « « «
ˆ « «_
« ˆ « ˆ
« «
« « «
toâi Ngoaøi kia coù chuù beù treøo caønh me maét xoe troøn


Œ « l œ œ œœ l œ « l œ œ œ œ l
»»» »» »» » «
nghe Nhaø beân coù anh lính rôøi xa queâ hay chôi ñaøn

b « « « l «
« « «
« « ˙ «
ˆ
« »»» » »» ˆ
« »»» »»» »»» »»
=========================
& _ ˆ ˆ «
« «
ˆ
« l » »
laéng nghe Ñaøn toâi haùt caâu gì maø sao coâ beù cöôøi

« « ‰ « »»»
œ »»œ œ œ «
raát khuya Ñaøn anh ñaõ cho toâi trôøi xanh nhö öôùc mô

b œ
»»» «
« «
˙
« «
j
ˆ
« ˆ l œ
«
« »»»
=========================l
& ˆ
« l l » »» l »»» «
ˆ
«
nghoä gheâ Ñaøn toâi haùt caâu gì maø

« ««
»»» »»» l « l « ‰ « l « « « ˆ l « « l
tuoåi thô Ñaøn anh ñaõ cho toâi doøng

b œ
»»» œ »»»œ »»œ œ œ
»»» «
˙
« «
j «
ˆ
« « ˆ «« « «
ˆ « «« ˆ ˆ
« ˆ« «
» » l
=========================
& ˆ
« «
sao chuù beù ngoài mô maøng Haïnh phuùc quaù ñôn sô ñôøi


b « « ˆˆ « «
« « ««l « « l « « « ˆ l « l Œ « « l « « « l
«
soâng mang caùnh buoàm khaù voïng Tuoåi thô ñaõ ñi qua giôø

« «« ˆ
& ˆ ˆ «
« « «« « ˆ « « « « «
« « « ˙
ˆ ˆ ˆ « « « _ _ _ «
« « «
========================= ˆ « « « «
« « ˆ « ˆ
« « ˆ
ˆ «
toâi ñaâu coù ngôø töøng ñeâm coâ beù chôø nhö chôø töøng giaác

« «
« ˆ «« « «
Œ « l « « « « l « « l « « ««l « « l
ñaây haùt beân em töøng ñeâm ñöùng quanh toâi nhöõng maët trôøi beù


& b «
« l « ˆ
« « «« ˆ
«ˆ « ˆ
ˆ
========================= « « «« « «
ˆ « «« « ˆ
« ˆ ˆ« ˆ «
« ˆ
˙
« ˆ
« «
mô Haïnh phuùc voán ñôn sô ñöøng queân caùc em thô töøng

« « « « »»» »œ
thô

b «
«
ˆ
« « « ˆ l ˙ l Œ œ œ l »»»œ œ »» l ˙
« « « «
ˆ ˆ « «
«
»»» »»
»
»»» œ Œ
»»»
=========================
& « l ”
ñeâm vaãn ñoùn chôø nhö maët trôøi beù thô. 1982
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản