Bài hát màu xanh noel - Hoài Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
224
lượt xem
47
download

Bài hát màu xanh noel - Hoài Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát màu xanh noel - hoài phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát màu xanh noel - Hoài Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Maøu xanh Noel. b c Ó ‰ « œ œ «. « « « « « Hoaøi Phöông »J J « »» »»» l l ˆ « « « « « l « ‰ « « « « j ===================== l & « _ j ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ _ j « « « « ˙ j j « « « « _ ˆ = ˆ j ˆ j « « « « « « «. « œ »»œ œ œ . œ « « œ œ Muøa Giaùng sinh xöa anh heïn anh seõ veà Ngaøy ñoù No - b «. « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « « j « j « »J » j ˆ »» « ======================== l & ˆ« »J l »»» »» »J « « »K = »» ˆ ˆ »» »K j « « »» « « œ el beân hoäi sao traàn theá Anh coù nhôù khoâng anh em maëc maøu aùo xanh b œ. »»» « « »»» j j ˆ ˆ « « « l «. « « j j œ « « ˆ ˆ »»» œ »J »» w « _ j _ ˆ « « ˆ « « « ======================== l & l = œ. œ œ œ œ «. « « « œ »J J »»» »» »»» lam Xanh nhö lieãu Ñaø laït moät chieàu ñoâng Giaùng sinh & b œ ‰ « « œ œ »»» « « j ˆ ˆ « « j »»» »J »» »»» ======================== l »J « « « « »J »» l ˆ ˆ ˆ ˆ »» = « « « « j j l œ œ »»» Ngoài chôø Reù - vei - llon anh keå tích xöa raèng Vaøo moät ñeâm giaù b « « « « « « « « « « l« « œ œ œ ˙ »J »»» »» »J »»» »» l »»» & «. ˆ « « « « ˆ ˆ _. _ « « « j j « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ ======================== l j j j j = b ˙ »»» « « laïnh rôïp trôøi haøo quang Thieân thaàn Vaø nôi hang Beâ - lem Thieân Chuùa œ œ œ »»» »J»» »»» « « « Œ «= « « « ======================== l & l _ « ˙ « j ˆ « ˆ « ˆ l w j « l « ˙ « « ˆ « b ˙ »»» œ œ œ »J »»» »J »»»œ . œ œ œ œ »J »J »»» « sinh treân maùng coû laø con Chuùa trôøi Ngaøy »» »» »» »» »J »» l « ˙ « « œ « »»» œ »J »» = ======================== l & l j ˆ « « « « œ « « « « « « « « thaùng troâi ñi qua mau muøa sao saùng naêm naøo Giôø cuõng No - b œ. »»» « « « »J l « . « « « « « l _. ˆ »» « kk « ˆ ˆ « « « _ « «=l « ˆ ˆ j « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « j « « j « ======================== & j « ˆ j « ˆ « _ « « « ˆ j ˆ « « j ‰ « œ œ «. el moät mình em thaån thôø Quyø beân hang ñaù nguyeän caàu moät ngöôøi chaân maây b ˙ »»» « « « « ˆ « « l « « ˙ « »J »J « ======================== l & j ˆ « « « ˆ »» »» l « « « « « « « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ j j j « « « « _ j ˆ « _ j ˆ « ‰ « « « « « « « « «. « œ œ œ gioù ñöôïc soáng gaàn nhau Taø aùo naêm xöa xanh maøu thoâng Ñaø & b « « « « « l «. j j ˆ ˆ ˆ « « « « « « « l « « »J »»» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» « « « « « « j j j ======================== l j »J= »» _ ˙ « _ ˆ j « »J « « « « »J b œ. « « « œ « « « « œ laït Daønh ñeå naêm sau khi cuøng anh daïo phoá Ñeå nhôù Giaùng sinh »»» « « « »» ˆ l ˙ ˆ « »» l « « « « l w l « Œ Œ ” ˆ « ˆ « j « j j ˆ j « « « ˆ j « _« « « = ======================== & ˙ « ˆ ˆ j ˆ j « « « « ˙ « xöa kyû nieäm ngaøy Chuùa ra ñôøi Cho em soáng laïi maøu xanh aùi aân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản