Bài hát mẹ là quê hương - Nguyễn Quốc Việt (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
171
lượt xem
36
download

Bài hát mẹ là quê hương - Nguyễn Quốc Việt (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mẹ là quê hương - nguyễn quốc việt (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mẹ là quê hương - Nguyễn Quốc Việt (lời bài hát có nốt)

  1. Meï laø queâ höông. « l « « « « l « œ. œ l Nguyeãn Quoác Vieät b2 Œ 4 ‰ « « «. « « « « « k« j ˆ ˆ ˆ ˆ j. « j « « » ˆ »» »J »» & « l ˆ j _ ˆ « « ====================== « j _ ˆ « j « Töø khi töø khi con vöøa bieát noùi Treân « « b œ. œ « « ˆ l «. J »K « « « « »»» »» ˆ « « ˆ j « « ˆ « « j ˆ « « « « « « « l ˆ. « « « ˆ l « « ˆ ˆ ˆ « « j kj « « « « « ˆ. « « « « « « =========================l & « « = ˆ « ˆ moâi ñaõ vang tieáng "Meï" Beân tai ñaõ vang tieáng Meï Tieáng b « « « « « l « « « « « ‰ « ˆ l œ. « j « »»» « « ˆ = j « « _ « « ˆ _ ˆ ˆ ˆ j j « « j « « ˆ « « ˙ « l « =========================l & ˆ « Meï aàu ô haùt ru Töø khi töø « b »» »» ˆ « l « « œ. œ « « « j »J »K « ˆ j « « ˆ ˆ « « j »» l œ . œ œ œ œ l œ . »J œ =========================l & »J »K »J »» »»» »» »» »» » »»» « « = j ˆ « khi con vöøa ñi hoïc Con ñaõ vieát neân tieáng "Meï" Töø « »J »K « « b œ. œ « « »J »K « ˆ l « . j « « »J l œ . œ « « l « œ »» »» ˆ ˆ j j « « « ˙ « ‰ « « j »» »» ˆ « »» =========================l & ˆ « « l ˆ « «= ˆ j « khi con vöøa ñi hoïc Con ñaõ bieát yeâu thöông Meï Khoâng b “{ « « « « « l «. « « « « « « j. k j ˆ ˆ ˆ ˆ _ « ˆ « « « « ˆ « « l «. « « « « l « « j ˆ « =========================l & « « « « « « ˆ « « ˆ j « ˆ « « ˆ k ˆ j « «= j ˆ « « « _. ˆ « ai yeâu Meï baèng con Khoâng ai yeâu con baèng Meï Meï j. ˆ « « « b « « ˆ « ˆ l œ. « « « « « »»» ˆ « « « « j « k ˆ »J œ =========================l & »»œ »K »J»» »J »J »» l »J . œ œ œ œ l œ . œ œ œ = »» »» »» »J »K »J »»» »»»œ »» »» »» laø queâ höông cuûa con Queâ höông vôùi chuoái ba höông vôùi xoâi neáp b «. « « « « «. « 1. « « « « « « « « l « ˆ ˆ « « ˆ « k ˆ « « « ” «. « « « « « l « = 2. j ˆ « k j « « « ˆ ˆ « j ˆ { j ˆ « _ « « ˆ « « « « « ˆ « « ========================= & « ˆ ˆ ˙ « ” moät vôùi ñöôøng mía lau Khoâng... ...moät vôùi ñöôøng mía lau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản