Bài hát mẹ quê - Nguyễn Nhất Huy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
13
download

Bài hát mẹ quê - Nguyễn Nhất Huy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mẹ quê - nguyễn nhất huy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mẹ quê - Nguyễn Nhất Huy (lời bài hát có nốt)

  1. Meï Queâ. Nguyeãn Nhaát Huy bb 4 « « « « « « « œ « « « ˆ ˆ J ˆ ˆ ˆ 4 “{ « « _ _ « ˆ j « _ « _ « « ˙ _ ˆ j j « « _ « l « « »»» « « « = ==================== l & j « « j j « « « ˆ « ˆ « Veà ñaây laëng leõ coâ ñôn ñöùng trong möa Meï queâ ngaøy ñoù löng cong duôùi möa bay bb « « « ‰ « « « « « j j ˆ ˆ ˆ _ «« « « _ l w l « « « _ _ _ « « =l « « « « « « ˆˆ « « « « ˆ « ˆ j j « ======================= & _ ˆ « « ˆ « j « « « ˆ ˆ ˆ k ˆ ˆ ˆ « « « «« j j j « « « j kj nhôù thöông veà maùi hieân ngaøy xöa Nhôù nôi ñaây moät thôøi laëng leõ caùnh tay gaày moûng manh maøu maây Tieãn con ñi Meï veà laëng leõ « ˆ « « « bb « . « ˆ « « « « « l « « « « « « « « l j ˆ « ˆ « « « « 1. k j. k « « « « ======================= ” & « « j « ___ _ kkˆ ˆ ˆ « ˆ _ _ « « « « «_ « ˆ ˆ « « k« ˆ « « j j. k ˆ k « _ « « ˆ ˆ « ˆ « j ˆ « j w={ maùi tranh xöa coù Ngöôøi Meï giaø ngaøy ñeâm nhôù con phieâu du mieàn xa laù khoâ rôi beân ñôøi Meï giaø... bb « « « « « « « « « ˆ œ œ œ ˙ « « K J K »» ˆ k« « « « « « l w l « ˆ k »»» »»» »»» » « « « 2. & « « j j. ˆ ˆ « « k k j. ˆ ˆ ˆ « « « ======================= l j = _ _ _« ˆ j ˆ « « « « « « ...töøng ñeâm gioù möa nhö voâ tình qua. Coøn ñoù vôùi nhöõng tieác nuoái bb « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ « « j ˆ « k k kj ˆ ˙ « « « « « « k œ. œ « »J K « »» »»» ˆ « « « « « « «. « « kj j j ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « ======================= l & l w = « « « « « « « « « Coøn ñoù nhöõng chieác laù rôi Maùi tranh xöa ñoâi laàn con veà bb « « « œ œ œ ˙ ˆ k K J K »»» k « »»» »»» « « ˆ »»» « « « « « « « « ˆ kˆ ˆ « « j kˆ kj k & j ˆ « l ˆ « « « « ˆ ˙ ======================= l = «« « « « « « «. « »J K »K « « ˆ « »K Ngöôøi níu öôùc muoán quaù lôùn Laïc loái giöõa nhöõng bieån khôi bb œ œ œ ˆ . « « « œ l w »» »»» »» « « « j j « ˆ k ˆ »» « _ _ « « « « « « « « « « =l j ˆ «j j l ˆ « ˆ« ˆ « « « kkˆ « ˆ ˆ j « ======================= & l_ ˆ « ˙ _ « _ « « « « j « j ˆ « ˆ « Choán queâ xöa Meï chôø mong maõi Chieàu nay laëng leõ con nghe tieáng ru xöa böôùc bb « « « «. « « _ l w l « « « _ _ _ « « =l « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « j j j « « « k ˆ _ j « « ˆ j ˆ ˆ « « « ˆ j « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ======================= & j kj « chaân veà döôùi hieân chieàu möa Khoùi söông tan moät ngaøy laëng leõ ˆ « « « bb « . « ˆ « « « « l « « « « « « « l « « « . ” j ˆ « ˆ « « « « k j. k « « « « « ======================= & _ _ _ ˆ ˆ ˆ j j « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ˙ « ˆ « « « « j. « j _ ˆ « « j j j kˆ j j _ _ « « ˆ ˆ « « « « = Maùi tranh xöa khoâng coøn Meï giaø Coøn ñaây böôùc con lang thang chieàu möa.
Đồng bộ tài khoản