Bài hát mẹ yêu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
439
lượt xem
49
download

Bài hát mẹ yêu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mẹ yêu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mẹ yêu (lời bài hát có nốt)

  1. Meï Yeâu. nhaïc: Ngoaïi quoác % « « « « « « « « lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän bc « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ll ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « = j j j j j k k j j « « « « « « « « ˆ ====================== l & j ˆ « « Meï hôõi coù bieát noãi nhôù trong con Töø Coøn nhôù goùc beáp maùi laù che nghieâng Noài « « « « « « « « « « « « « « « &b « « « « « « « « j j j j j kk ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « « « « « « « « « l « « « « « « « « _ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ « j k k ˆ j j j « ˆ =========================l j j « khi con nhö chim bay xa ñaøn Ñeâm coâ lieâu nhôù maõi tieáng ru meï côm thôm tho trong tay meï hieàn COn baâng khuaâng côn no öù trong loøng « « « « « « b « Œ ‰« « l « « « « « « « « « l l « kk j j j j j k « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ========================= & w ˙ « « « k j j yeâu Cuoäc ñôøi laém soùng gioù baõo toá phong ba Töø con Vaø coøn nhôù heùo haét luùc sôùm tinh mô Gioït « « « « « « « « « « « « « « « &b « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j j k k « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « l « « « ˆ « « « « _ j kkj j j j « ˆ =========================l « « « « « « « ˆ « j j « khi con xa ñoâi tay meï hieàn Qua côn meâ con tin coù meï chôû söông long lanh vöông treân vai gaày Naéng böôùc xuoáng laáp laùnh maét moâi meï &b l « « Œ « « ll « « _ « « _ ˆ « « « « =========================l w ˙ « ˆ « j j « ˆ « « « _ _ _ j j ˆ ˆ ˆ « « « « « « « _ _ j j ˆ ˆ « « che Bieát khoâng meï nôi xa xoâi loøng haèng yeâu. « &b _ « ˙ « « j _ ˆ « « « j _ ˆ « « « j ˆ « « =========================l « « ˆ j « l w mong ngaøy veà beân beán xöa &b « « Œ « « l « « _ « « « « « « « =========================l ˙ « ˆ « j « « ˆ j « _ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « _ _ _ _ j k k « « « « « « « _ _ _ ˆ ˆ ˆ j k k « « « % Coù nhöõng chieàu vang vang trong tim Lôøi meï aø & b _. « « « « « « l l « Ó « ˆ « « _ _ « « j « « ˆ ˆ « j j _ ˆ ˆ ˆ « « j j « « w « ========================= ˙ « ” ôi ru con ngaøy nao beù thô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản