Bài hát mơ hoa - Hoàng Giác (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
218
lượt xem
54
download

Bài hát mơ hoa - Hoàng Giác (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mơ hoa - hoàng giác (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mơ hoa - Hoàng Giác (lời bài hát có nốt)

  1. Mô Hoa. bc Œ œ œ œ »»» »»» »»» Hoaøng Giaùc w œ œ ‰ « œ œ w »»» J « »» »J »»» ˆ » »» l œ « « « » ˆ ======================= l & “{ l j « l »» « « . _ « ˆ = « « j ˆ « Coâ haùi hoa töôi Haõy döøng böôùc chaân Treân ñöôøng thaàm (Löu luyeán chi) nhau Theâm saàu ñôùn ñau Muoân truøng töø b w « »œ »œ œ œ « » »J « « œ »œ »œ »»»œ l « »» » »» »»» ˆ « « l j ˆ « w ========================= l & l « « »»» »»» »» = ˆ ˆ « « » £ xa Toâi nhaén coâ em ñoâi lôøi Loøng khoâng löu œ « « « w « « ˆ « « «£ « ñaây Trong gioù söông thaân giang hoà ñöôøng xa xa b w œ œ ‰ « œ œ w »»» »J « »» »J »» »»» « « « « « ««« « « «« ˆ«« & l »» j ˆ » « ========================= l l l ˆ ˆ. _ l « « «j ˆ « l ˆ « « _ « _= ˆ ˆ «ˆ « ˆ luyeán Sao ñaønh coâ laõng queân Queân ngöôøi gaëp gôõ Trong moät chieàu taép Ngaïi nguøng chaân böôùc ñi Beân loøng thaàn nhôù Boùng hình ngöôøi b w « « « « «. « ˆ « «. « œ œ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « l« « « « l « « « « « « j « »»» »»» j ˆ « w œ œ œ « »»» »»» »»» « ˆ « ========================= l & l l l = mô Chuoâng chieàu ngaân tieáng vaán vöông loøng troâng theo coâ haùi hoa Böôùc ñi baâng « «« œ œ » » mô Treân ñöôøng xa vaéng boùng ai môø khuaát loøng theâm vaán vöông Gioù thoâng xa « ˆ « « « « l « . « « « « « ˆ l w l « œ »» »» l w l œ œ ‰ « œ =l b «. « « « j « ˆ ˆ _ « « ˆ ˆ « « « « «£ « « ˆˆ « « « « _ ˆ_« ========================= & « »»» ˆ « »»» J « »» œ »»» ˆ » »J « »» j ˆ « « ˆ khuaâng muoân ngaøn saàu nhôù Boùng môø môø xa Tan giaác mô hoa Boùng ngöôøi khuaát ñöa reo buoàn saàu nhôù Tôùi ngöôøi chieàu xöa Coâ gaùi hoa ôi Maét môø ñoaùi b w œ « « « w « œ »œ œ œ « « »»» »» »J »»» « l w l « « œ »œ œ=l »»» « « ˆ ˆ. _ l « « « l ˆ « ========================= & l »» j ˆ « ˆ ˆ « « »»» « « »»» »»» »»» œ » j ˆ « £ xa Ñoâi ñöôøng töø ñaây Ai böôùc ñi khoâng heïn ngaøy Ngöôøi tuy xa troâng Sao ñaønh thôø ô Trong giaác mô ta mong chôø Duø hoa queân b w œ »J ‰ « œ œ » » « »»» »J l w œ « » ˆ « l »» œ j ˆ « »» ========================= l & » l »» « « . _ « ˆ = « « « j ˆ « caùch Nhöng loøng ta khaéc ghi Beân ñeøn moät « « « « « « « 1. « œ œ œ »»» »» 2. böôùm AÂm thaàm rieâng coù ta Hoa coøn taøn b w « « « « « £ ˆ « ˆ « « « « l w l « »»» » ” w « Œ Ó « ˆ =========================” & l ˆ « { l« ˆ « = ˆ ˆ «ˆ _ « _« « « ˆ boùng Thaùng ngaøy chôø mong. Löu luyeán chi... uùa Ta loøng coøn... ...vöông. (1946)
Đồng bộ tài khoản