Bài hát mơ khúc tương phùng - Lam Minh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
156
lượt xem
16
download

Bài hát mơ khúc tương phùng - Lam Minh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mơ khúc tương phùng - lam minh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mơ khúc tương phùng - Lam Minh (lời bài hát có nốt)

  1. Mô khuùc töông phuøng. b 2 »»»œ »»»œ »»»œ »œœ »œ »œ »œ »œ »»»œ »»»œœ »œ »»»œ »œ »œ »œ »œ »»»œ »»»œœ »œœ »œ »œ »œ »œ « ‰= Lam Minh »» »»» »» »» »» »» » » » » » » » « « & 4 ====================== l l l »» »» l » » » »» l »» »» »» l »» » »» »» l ˆ « « ˆj « b «. ‰ « « « « œ « « « «« « « « « « « #ˆ ˆ »»» « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « #ˆ ˆ ˆ « « l ˆ l « « «« ˆ l ˙ l ˆ « « l œ « l »»» « ˆ « ll « « « « « « « «« « « « « « ========================= & « «« « ˆ « Moái tình ta dôû dang bôûi ai Öôùc nguyeän nhö theá nhöng b « « «« « « « « « « « « ˆ l ˙ l « « ˆ l œ œ l «. « l « « l « « « l « « «« « « & « ˆ «« « « ˆ ˆˆ « « « « ˆ « « « « ========================= ˆ »»» »»» « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « « « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « choùng phai Duyeân tình hôø höõng soáng ñôøi buoàn khoå Heát roài ngaøy vui b « « « j j « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « « ˙ « « « « »»» « « « l « l « l « #ˆ « l œ ˆ « « « « ˆ « « « « « «« « ˆ l « « « « «l « l « «« « « « « ˆ« « ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ « « ========================= & trong nieàm aân aùi OÂi thôøi haïnh phuùc ñaõ troâi qua b « #ˆ ˆ œ « « « « ˆ « « « « « l »»» « l « « « « « l « ˆ « « ˆ « « «« ˆ ˙ « «« œ œ « « « « « « ˆ «« « « ˆ ˆ« =========================l & l « « « l »»» »»» l « . « ˆ «« « «ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « j Nhöng loøng ta vaãn luoân mô xa Mô ngöôøi yeâu quyù nhôù laïi tình ## « b « « ˆ ˆ l « « « l « « « « « « « « « ˆ j « « « j « l« l« ˆ ˆ #_ « « « « ========================= & « l« « l ˙ « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « j « « « ˆ ˙ ˙ j « ll « £« « « cuõ ñeå cuøng ta vang khuùc Töông Phuøng ca Moät hoâm laïi ## « « « « « « « « œ « « « «« « « . l « « ˆ l « #ˆ « l »»» « « l ˆ ˆ ˆ « . l « l « j ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « « =========================l & ˆ « « « ˆ « «« ˆ ˙ « «« « « « ˙ « gaëp nhau Ñôøi töôi vui cuøng tia naéng treân caønh hoa ñaøo Ta ## « « « « « « « « « « œ œ œ « « « « »»» »» »»» « « « « l « «. l « « « l « ˆ ˆ ˆ « « « j ˆ ˆ « « « « « ˆ =========================l & ˆ ˆ « « « l » l˙ l˙ l « ˆ ˆ « « « « ˙ « ñöôïc gaàn beân nhau Maëc khoâng gian maëc cuoäc soáng ra theá naøo Loøng ## « « « « « « l « « . l « « « l « « « l « « « l ˙ l œ ‰ œ l œ . =l ˆ ˆ ˆ ˆ « « j«« « « « « « « « « « »» ˆ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « » « « ˆ « « ˆ « « « ˆ ========================= & »J »»» »»» »» œ »J »» ˆ £ ta ñöôïc haân hoan Cuøng nhau ta coù theå mô nhöõng ngaøy sang Say ñaém trong ## »œ « œ œ « «« « ‰ « « « « «« »» œ l »»»œ »»»»œ œ œ ‰ « l »»» »»» l « « « « »»» »»» »J ˆ ========================= & »» j « « ˆ« ˆ ˆ ˆ« j « l « « l « l«= j ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « ” ˙ « « £ caâu ca mô maøng Ta haùt theo cung ñaøn cuûa giaác moäng vaøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản