Bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
408
lượt xem
146
download

Bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Moãi ngaøy toâi choïn moät nieàm vui. ### 4 Ó Œ ‰ « « « £« « Trònh coâng Sôn « «. « ‰ « œ »œ « »»» »» & 4 ˆ “ « j « ˆ « _ « « l « ====================== l « j ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « ˙ « ˆ j « = Moãi ngaøy toâi choïn moät nieàm vui Choïn nhöõng boâng Moãi ngaøy toâi choïn ñöôøng mình ñi Ñöôøng ñeán anh Moãi ngaøy toâi choïn moät nieàm vui Cuøng vôùi anh Moãi ngaøy toâi choïn moät laàn thoâi Choïn tieáng ru Moãi ngaøu toâi choïn ngoài thaät yeân Nhìn roõ queâ ### »œ »œ œ »»» »œ « « « ‰ « « £ « « « « « ˆ « ‰ « »œ »»œ »» »» » ˙ « l ˆ « =========================l & « ˆ « « « ˙ ˆ « « ˆ « l « j ˆ « « « « »» » j ˆ « « hoa vaø nhöõng nuï cöôøi Toâi nhaët gioù trôøi môøi em giöõ em ñöôøng ñeán baïn beø Toâi ñôïi em veà baøn chaân quen em tìm ñeán moïi ngöôøi Toâi choïn nôi naøy cuøng nhau ca con nheï böôùc vaøo ñôøi Toâi choïn naéng ñaày choïn côn möa « «£ « « höông ngoài nghó laïi mình Toâi chôït bieát raèng vì sao toâi ### ˙ « « ‰ « « « « « « ˙ & »»» « ˆ « l « ˆ j « « « ˆ « « « « « l « « ˆ « ˆ « ˆ =========================l l ˙ « ˆ « »»» »»» Œ ‰ œœ laáy ñeå maét em cöôøi töïa laù bay Vaø nhö quaù thaûm laù me vaøng laïi böôùc qua haùt ñeå thaáy tieáng cöôi roän raõ bay tôùi ñeå luùa reo möøng töïa vaãy tay soáng vì ñaát nöôùc caàn moät traùi tim. ### œ . œ œ œ œ ˙ Œ ‰ ˆ ˆ œ. »J »»» »» » «« » »»» »» » »» l =========================l & »»» «« » «« » « l œ »J »» œ »»» œ « »»» « ˆ « £ £ £ theá toâi soáng vui töøng ngaøy Vaø nhö theá toâi ñeán trong cuoäc ### « ‰ « « « « « « « ˙ « « « « j ˆ ˆ ˆ l ˆ « « « « ========================= & « « « ˆ « « « #ˆ l « « ˆ ˆ « « « « « ˙ »»» »»» Œ œ œ l « j « « j ˆ « « ñôøi Ñaõ yeâu cuoäc ñôøi naøy baèng traùi tim cuûa toâi. (Keøn...... ### ˙ ‰ œ œ œ « »»» »J »» » « »» » » ˙ « « « Œ « ˆ l « ‰ « œ œ l ˙ « »»» »»» »»» Œ œ »»»œ l « ˆ « ˙ « « « ========================= & l « j ˆ « »»» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ### ˙ ‰ œ œ » »»» J »» »»» « « » »J « « « & œ ˙ ‰ « « ˆ ˙ ‰ œ « ˆ ˙ » » l »»» « « »» « « ˆ l ========================= ˆ « »» ˆ « l « « « « « Ó j « ” ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản