Bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: marleyanhme

Tham khảo tài liệu 'bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Moãi ngaøy toâi choïn moät nieàm vui.
### 4 Ó Œ ‰ « « « £« «
Trònh coâng Sôn
« «. « ‰ « œ »œ
« »»» »»
& 4 ˆ “ «
j
« ˆ « _ « « l «
====================== l
« j ˆ « «
ˆ « ˆ ˆ
« « ˙
« ˆ
j
« =
Moãi ngaøy toâi choïn moät nieàm vui Choïn nhöõng boâng
Moãi ngaøy toâi choïn ñöôøng mình ñi Ñöôøng ñeán anh
Moãi ngaøy toâi choïn moät nieàm vui Cuøng vôùi anh
Moãi ngaøy toâi choïn moät laàn thoâi Choïn tieáng ru
Moãi ngaøu toâi choïn ngoài thaät yeân Nhìn roõ queâ

### »œ »œ œ
»»» »œ «
« « ‰ «
«
£ «
« « « « ˆ « ‰ « »œ »»œ
»» »» » ˙
« l ˆ
«
=========================l
& « ˆ « « « ˙
ˆ « « ˆ « l «
j ˆ «
« « « »» »
j
ˆ
«
«
hoa vaø nhöõng nuï cöôøi Toâi nhaët gioù trôøi môøi em giöõ
em ñöôøng ñeán baïn beø Toâi ñôïi em veà baøn chaân quen
em tìm ñeán moïi ngöôøi Toâi choïn nôi naøy cuøng nhau ca
con nheï böôùc vaøo ñôøi Toâi choïn naéng ñaày choïn côn möa


« «£ « «
höông ngoài nghó laïi mình Toâi chôït bieát raèng vì sao toâi

### ˙ « «
‰ « « « « « « ˙
&
»»» « ˆ « l «
ˆ
j
«
« «
ˆ « « « « « l «
« ˆ « ˆ «
ˆ
=========================l l
˙
« ˆ
«
»»» »»»
Œ ‰ œœ
laáy ñeå maét em cöôøi töïa laù bay Vaø nhö
quaù thaûm laù me vaøng laïi böôùc qua
haùt ñeå thaáy tieáng cöôi roän raõ bay
tôùi ñeå luùa reo möøng töïa vaãy tay
soáng vì ñaát nöôùc caàn moät traùi tim.

### œ . œ œ œ œ ˙ Œ ‰ ˆ ˆ œ.
»J »»» »» » «« »
»»» »» » »» l
=========================l
& »»» «« »
«« »
« l œ
»J
»» œ
»»» œ «
»»» «
ˆ
«
£ £
£
theá toâi soáng vui töøng ngaøy Vaø nhö theá toâi ñeán trong cuoäc

### « ‰ « « « « « «
«
˙
« « « «
j
ˆ ˆ ˆ l ˆ «
« « «
=========================
& « «
« ˆ « « « #ˆ l «
« ˆ ˆ «
« « « «
˙
»»» »»»
Œ œ œ l
« j
« « j
ˆ
« «
ñôøi Ñaõ yeâu cuoäc ñôøi naøy baèng traùi tim cuûa toâi. (Keøn......

### ˙ ‰ œ œ œ «
»»» »J »» » «
»» » » ˙ « « «
Œ « ˆ l « ‰ « œ œ l ˙
« »»» »»» »»» Œ œ »»»œ l
« ˆ « ˙
« « «
=========================
& l « j
ˆ
« »»»
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

### ˙ ‰ œ œ »
»»» J »»
»»» « « » »J « « «
& œ ˙ ‰ « « ˆ ˙ ‰ œ « ˆ ˙
» » l »»» « « »»
«
« ˆ l
=========================
ˆ « »» ˆ « l «
« « «
« Ó
j
« ”
... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản