Bài hát một lần thoáng có - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
11
download

Bài hát một lần thoáng có - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một lần thoáng có - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một lần thoáng có - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Moät laàn thoaùng coù. #3 Œ Œ « « « œ l « « « l « « « l « Trònh coâng Sôn »»» « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « ˙ ˆ « ˙ « « « «= & 4 « ll « ˆ ˙ ====================== l « « ˆ « « ˆ « Moät laàn boùng nuùi in treân soâng daøi Moät Moät chieàu coù boùng chim aâu bay veà cuøng # « « «. « « « ˆ ˆ ˆ « « « «. l « « « l « ˙ « « l « ˙ « « « « l « ========================= & ˆ « ˙ »»» l « « « l œ « ˆ « ˆ « ˆ « « ˙ « « laàn thaáy boùng toâi Moät ngaøy coù ñoùa hoa gioøng nöôùc ñaõ ñi Moät laàn coù boùng chim # « « « « « « « « « « «. « # « #ˆ ## # & ˙ ˆ « l « « « « ˙ ˆ « « l «. « ˆ « « l « « « l « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= ˙ « ˙ « l « « ll ˙ « « lan trong vöôøn moät ngaøy thaáy daùng em Moät quyeân beân nhaø cuøng lôøi hoùt ñaõ xa Moät #### « « « « ˙ « œ l ˙ »»» »»» ˆ l « « « « ˙ « « l « ˆ « =========================l & « ˙ « « ˆ l « « « « ˙ « « œ œ œ « »» »»» »»» ˆ l » « chieàu boãng thaáy hoa lan uùa taøn Vöôøn chieàu vöøa maát daùng ngaøy tieáng noùi aâu lo ra ñôøi Nuï cöôøi voäi caát caùnh #### ˙ . « « « « « « & »»» l ˙ »»» « l « ˆ « « ˙ « œ »»» =========================l l ˙ »»» « « « « « ˆ l ˙ ˆ l ˙ ˆ « « « « « em Moät chieàu nuùi boãng mang thaân caùnh ñoàng thì bay Moät ñôøi vôùi nhöõng chen ñua laâu daøi Ngöôøi #### « « « n « #n n « œ « « « « « ˙ « « ˆ « « « l ˙ « « l «. ˆ « « ˙ « l « ========================= & « ˙ « « ll ˆ « « ˙ « »»» l « ˆ « l ˆ « ˆ « « cuøng gioøng nöôùc khoùc giuøm Moät laàn thaáy boùng em ngöôøi coøn tieáp noái ngöôøi Moät laàn noùi vôùi boâng # « « « « « « « « « « « « «. « « « »» ˙ ˆ « l « « l «. « « « ˙ ˆ ˙ ˆ « « « l« « « l « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « =========================l & l « « l « œ ˙ ˆ ˙ » « « « qua nôi naøy moät laàn vôùi boùng toâi Moät ngaøy ñaõ hoa treân ñoài moät lôøi noùi ñaõ phai Moät ñieàu giaáu # « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « Œ & ˆ ˆ ˆ l˙ « « l « « « « « « « ˙ ˆ « « l « « «. ========================= ˆ « ˙ « l « « « l «. l « ” ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « ˙ « coù em xa nôi naøy moät ngaøy vôùi vaéng toâi. kín trong tim con ngöôøi laø ñieàu giaáu kín thoâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản