Bài hát một mình - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
794
lượt xem
114
download

Bài hát một mình - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một mình - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một mình - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Moät mình. £ Lam Phöông 3 « « « « « « «. « « « « « «. « « « « « « «= &4 ˆ ˆ ˆ j j j « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ====================== j « ˆ «ˆ _ « « « ˆ ˆ « j j ˆ « « j Sôùm mai thöùc giaác nhìn quanh moät mình Ngoaøi hieân naéng « « & ˆ. « « « « « « « « _ _ _ « « _ _ _ _. _ _ _ _ « « « « « « « « ========================= « _ j ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ « « « « ˆ « « « _ _ _. _ « _ _. « « « j ˆ ˆ « ˆ « « « « j j ˆ « « « ˆ _ _ j ˆ « j « « « j « ˆ « « ˙ « = £ loùe ñaøn chim giaät mình Bieát lôøi toû tình ñaõ coù ngöôøi nghe « ‰ « « « « « « j « ˆ ˆ ˆ j « j « «. « ˆ « « « « « « « « « « « « «. « « «= ========================= & _ « « ˆ ˆ « « j « ˆ « ˆ « ˆ « _ « « « ˆ « ˆ « j « j ˆ j _ˆ « Naéng xuyeân qua laù haït söông lìa caønh Ñôøi mong manh & «. « « « « « « « « _ _ _ « « « _ _ _ _. « « _= _ j ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « « ˆ « « « « _ _ « « « _ _ _ « « ˆ j j j « « « ˆ ˆ « ========================= ˆ « ˆ « « ˆ «. _ « _ ˆ « _ « _ « ˆ « « j « ˆ « « j j ˆ « quaù keå chi chuyeän mình Naéng buoàn cuoäc tình boãng taét bình « »J « œ « « « « #ˆ «= « & _. « « ‰ « « œ « _ « j ˆ « j ˆ »» « œ. »»» « »J « j ˆ »» « =========================j ˆ « œ. »»» « « ˆ « « j ˆ j « j « _ ˙ « « _ ˆ « £ minh Ñöôøng xöa quen loái tình doái ngöôøi mang Tình duyeân traêm œ. »»» « œ œ »J »J « « ˙ « « « « « « «= & « »» »» j ˆ « « « ˆ « « « « ˆ «. ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « ========================= j « ˆ moái moät kieáp ña ñoan Coá tìm tình choàng chaát ngoån «. « ‰ « « « « « « « « & ˙ « « ˆ « _ j ˆ « « j «. « « « ˆ « j ˆ ˆ « « « _ _ ========================= j j « « « « « ˆ ˆ _ _. j « ˆ « ˆ « « « _ _ _= « « « « « « j j j _ _ _ ˆ ˆ ˆ « « « « « ngang Coøn bao laâ nöõa khi ta baïc ñaàu Tình côø gaëp ˙ »»» « « «. « « « _ _ « « « « « « « « « « « « ========================= & _. « « « « _ ˆ « ˙ ˆ ˙ « « « j j ˆ ˆ « « ˆ « ˙ = « ˆ « j ˆ « j « j ˆ « «£ « nhau Ngôõ ngaøng nhìn nhau Ñeå roài coøn gì nöõa cho nhau « ‰ « « « «. « « « ˆ « « ˆ « « «. & ˆ « j« « ˆ ˆ ˆ j « « j« « « « ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « « ========================= j « « « « «. « « « « = ˆ « j « ˆ ˆ « « « _ « « « _ « ___ « ˆ « ˆ « « « __ « j ˆ j « « « « j ˆ « « ˆ « ˆ Saùng tröa khuya toái nhìn quanh moät mình Ñöôøng quen khoâng tôùi tìm nhau ngaïi & _.« « « « _ _ « « « _ _ « « _ « « « ========================= « _. « _« « _ « « _ ˆ « j « « « _« «. « « ‰ Œ= « _. « _ ˆ « j « « ˆ j j « ˆ ˆ _ « _ ˆ « j ˆ « j ˆ « _˙ « _ ˆ « nguøng Chæ vì ñôøi mình chöa coù bình minh.
Đồng bộ tài khoản