Bài hát một ngày vinh quang một ngày tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
17
download

Bài hát một ngày vinh quang một ngày tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một ngày vinh quang một ngày tuyệt vọng - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một ngày vinh quang một ngày tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Moät ngaøy vinh quang Moät ngaøy tuyeät voïng. bb 4 « « . œ. « Trònh coâng Sôn 4 « « ˆ ˆ « « »K œ»» ˙ »»» »»» »»œ « « « ˆ « « = ====================== l & “{ » « « ˆ Moät ngaøy vinh quang Moät ngaøy tuyeät « « «. « ˙ « « « « «. « « « Moät ngaøy vinh quang Moät ngaøy tuyeät b b « « « » « « » « « « ˆ » « « « « « «. ˆ ˙ « « « »» « « « ˆ. « ˆ « « « «. « ˆ « « ˆ « « « « & « ˙ « « ˆ ˆ « ˆ. l ˆ ======================== l l » ˆ « = ˆ voïng Ngöôøi ngöôøi ñi leân Ngaäm nguøi giaêng giaêng Moät ñôøi vinh « « «. « voïng Meï naèm oâm con doïc ñöôøng tang thöông Moät ngaøy vinh bb ˙ »»» œ. » «. « « »»» « « « l « « « œ. œ ˙ « « »»» »»» »»» « « « « ˆ. « ˆ « « « « ˆ & » » « « « ˆ « « ========================« l œ ˆ « ˙ « ˆ « ˆ. l « ˆ = quang Moät ñôøi tuyeät voïng Chuû nghóa moâng lung laø moái thuø £ « « « « «£ « quang Moät ngaøy tuyeät voïng Töøng xaùc sô sinh Coøn noãi baøng b « « « « nˆ # « « ˆ « œ œ œ »»»œ b «˙ « « « ˆ « ˆ « « ll « « « ˆ « ˆ « « « « »»» « « ˆ ˆ « ======================== l & »» »» £ = £ £ £ haèn Ngaøy ngaøy toâi nhìn maët maøy anh em Mòt muøng nhö « « « « « « œ « « « hoaøng # œ « « »»» »œ œ œ « »» »»» »» ˆ « ˆ « « l « « « « « « ˆ « ˆ ======================== & ˆ « ˆ ˆ « »»» « « « « « ˆ « « ˆ ˆ «=l « « « « « ˆ « « £ ñeâm nhö sao baïc meänh Ngaøy ngaøy toâi nhìn Töøng ñaøn con ngoan veà laïi queâ # œ « ˆ£ « « « « « « « « « « « Œ ‰ . « « . « bb ˙ »œ . »œ « . « »»» « « ˆ ˙ ˆ « « « ˆ « k« ˆ « « « ll ˆ « « ˆ ========================ˆ l & l »»» « « »»» » « = ˆ « « « höông Daùo göôm lanh luøng Moät ngaøy vinh quang Moät ngaøy tuyeät « « «. « ˙ « « « « «. « « « Moät ngaøy vinh quang Moät ngaøy tuyeät b b « « « » « « » « « « ˆ » « « « « « «. ˆ ˙ « « « »» « « « ˆ. « ˆ « « « «. « « « « « ˆ « « ˆ & « ˙ « « ˆ ˆ ˆ. « l ˆ ======================== l l » ˆ ˆ « = voïng Daønh töøng con soâng laøm nieàm haân hoan Moät ngaøy vinh « « «. « « « voïng Roän raøng khao quaân chaäp chuøng aâm binh Moät dôøi vinh bb ˙ »»» »œ . » « . « « »»» œ « « « « « œ. œ ˙ « ˆ »»» »»» »»» « « « « « «. ≈ Œ « «« « ˙ ˆ ˆ. « ˆ « « « ˆ « «l ˙ « « « « « « « ======================== ” & » ˆ « ˆ. l « ˆ ˆl j = { quang Moät ngaøy tuyeät voïng Thaønh phoá queâ höông Coøn nhöõng gaïch hoàng. quang Moät dôøi tuyeät voïng Moät xaùc anh em laø chieán lôïi mình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản