Bài hát một thời đã xa - Trường Huy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
162
lượt xem
46
download

Bài hát một thời đã xa - Trường Huy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một thời đã xa - trường huy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một thời đã xa - Trường Huy (lời bài hát có nốt)

  1. Moät thôøi ñaõ xa. nhaïc:Tröôøng Huy. Ab Bb Eb thô:Nguyeán Thanh Haø bbb 4 Ó Œ « « « “ { œ . œ œ œ »œ œ l « « ˙ »»» »J »»» »»» »» »» « « « «« « Cm ======================« l & 4 «« _ ˆ « «« _ _ ˆ « « ˆ « « »» « « « ˆ « « ˆ ««= ˆ« ˆ _« « «ˆ « « Ñöøng buoàn anh hôõi khi lôõ noùi yeâu em roài Baän loøng chi Ab Bb Eb b (Ñôøi ai cuõng) coù giaây phuùt troùt yeâu daïi khôø Vaø em ñaõ bb œ . b »»» œ œ œ œ œ œ »œ ˙ »J »» »» »» »» »» »» » » » » » » »» «ˆ « « « « « « « « « « « « ˆ ˙ «« « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « « = Fm B C7 » ========================= l & l » » « « ˆ ˆl ˆ « « « « nöõa hôõi anh xin haõy queân em ñi Giaây phuùt beân nhau anh seõ queân Eb Ab bieát bieát anh seõ chaúng yeâu em ñaâu Em seõ khoâng queân giaây phuùt beân bbb « « « «« « « « « « l ˆ. Œ « « ˆ” « Cm 1. Fm G7 « « « « « ˙ ˆ ˆ « «« « « ˆ « « « « « « l « « _ « « « = « «{ ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « ========================= & « « j ˆ « ˙ « _« « « ˆ « ˆ « mau Chæ coù em thoâi giöõ maõi boùng hình xöa Ñôøi ai cuõng Ab nhau Em ñaõ trao... bbb « . œ »»»œ . »J nœ »»»œ l ˙ . »»» ‰ œ »»»œ œ œ œ »»»œ »»»»œ »»»œ œ »œ œ »»» »»» »» »»» »»» 2.Fm G7 Cm « ˆ « »» »»» ========================= l & “{ » » » »» »» » = b ...anh trao anh nuï hoân aáy Vaø em bieát anh seõ queân heát nhöõng baøi tình bb « « « « « « . « « « « « « « « « « « ˆ »œ œ l œ »»»»œ »»»œ »»»œ »»»»œ »»»œ »»» »»» « « « « « « « « ˆ « Fm B b « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ »» ========================= l & » « ˆ = « ˆ « Eb ca vieát rieâng taëng em Vaø em bieát traùi tim anh coù hình boùng ai bbb « « « « « « ˆ « «. « « « ˆ »œ œ »»»»œ »»»œ »»»»œ »»»œ »»»»œ œ »»» »»» œ »œ œ »»» »»» »»» G7 Cm « ˆ « ˆ « « « « ˆ »» ========================= l & = l Ab kia ñaâu chæ rieâng em Vaø anh seõ khoâng traùch anh nöõa chaúng traùch anh Dm7(b5) w ‰ »»» »» »»» »»» »»œ œ œ »»»œ 1. œ »œ œ œ ˙. »»» bbb »»» »»» »»» »»» ‰ œ œ Fm G7 =========================” & l l ={ Ab ñaâu Khi ta ñeán beân nhau tình gian doái Vaø em.. »œ »» b b b ‰ œ »»»œ »» œ »»œ œ »»» »»» nœ »»»œ »»»»œ l »œ »»œ œ ˙ »» »»» »»» ˙. » G7 Cm »» Œ 2. » =========================” & l »» = Khi ta ñeán beân nhau tình yeâu doái löøa.
Đồng bộ tài khoản