Bài hát một thời phóng đãng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Bài hát một thời phóng đãng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một thời phóng đãng - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một thời phóng đãng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Moät thôøi phoùng ñaõng. 3 Œ ‰ « « « ‰ « « « œ ‰ « « œ œ œ œ « « »J »»» »»» »» Vuõ thaønh An &4 « « _ « ll ˆ « ˆ « j « « « « « l »»» j j ˆ ˆ « « ˆ j « ====================== l ˆ ˆ »» l j j « « »= j« __ ˆ « « ˆ j Moät thôøi phoùng ñaõng moät thôøi phieâu laõng moät thôøi laõng ñaõng cuøng trôøi œ ‰ œ œ « « ‰ œ œ « « ‰ œ « « « « « »»» »J »J « »» »» ˆ « »J »J #ˆ »» »» « l « »» ˆ « l « « « l « ‰ « « = »J « j « « l ˆ =========================l & j ˆ « « j j ˆ « « « ˆ « _ ˆ « ˆ « ˆ « « _ « __ « jˆ j ˆ « ˆ « « « j « « ‰ « « œ œ ‰ « « œ œ œ œ œ ‰ œ œ « « ‰ œ œ #ˆ « « »J »»» »»» »» maây Gioù cao loàng loäng coù em vaø moäng traùi tim rung ñoäng nhòp phieâu boàng Moät thôøi heùo « « « »J l »»» ˆ ˆ »» l j« « j »»» »J »J « »» »» ˆ « j « »J »J « »» »» = « & ˆ « jj ˆ ˆ « « »» =========================l » l « l ˆ j « »J « « »»» « « haét moät thôøi laây laát moät thôøi quay quaét ñôøi nghieàn xay Keùo leâ thaùng ngaøy böôùc chaân ñoaï & « ˆ »» ˆ « « « « « ‰ œ « « l « « #ˆ l « Œ l l œ « « l œ . « œ =l j j « ˆ ˆ « « « ˙ « ========================= ˆ ˆ « « »»» « »J « ˆ »» « j ˆ « j « « « _ ˆ « « Œ œ « « ñaøy cuoán theo doøng chaûy ñôøi vaàn xoay Taám khaên hoàng ñoù thaû gioù bay «. & « ˙ « « Œ l « « « l «. « « « l «. l« « « « « « « « _ ˆ _ ˆ ˆ ˙ jj ˆ ˆ _ « _ « « « =========================l ˙ « « « « ˙ « » « « l « l »» ˆ = « ˆ « « ˆ « « j ˆ « »J »J »» œ. « œ œ ˙. veøo goùi bao moâng öôùc gioït nöôùc rôi theo bieát bao lôøi »»» »» »» » ˙ Œ œ œ œ « « »»» »»» »» »J « Œ « j =========================l & ˆ « l l l » »» #ˆ l « _ l « . j ˙ « « « « « ˙ « l « « ˙ « = ˆ « chaâu ngoïcröõa tan mau daáu linh hoàn laïc ñaïo ôû ñaâu œ « « œ. « œ « « « Œ « « « «. « « « « « ˆ » » « « »J « l « . l « l « « _ l « _ « « l « . = & »» ˆ « l »» « ˆ »» ˆ ˙ ˙ j j « « =========================l « « ˆ ˆ _ ˆ _ ˆ ˆ ˙ « ˆ « j« « « « « « « j « j ˆ « « « Œ œ « « »J » œ »J ˙ Coù khoâng chaúng coù naøo bieát ñaâu naøo traùi tim tuyeät ñoái laïc coõi chieâm bao « & « ˙ l ˆ ˆ l œ . « »» œ l »»» . »»» « « « « »»» « ˆ j =========================l « » l ˙ Œ œ œ œ « »»» l »»» »» »J « j » »» #ˆ « = « « « ‰ « böôùc chaân Töø Thöùc naøy bieát ñi ñaâu thaùng naêm laø moäng j « J œ « « ˆ l «. « « ˙ « « ˆ « « ˆ ========================= & ˙ l « « j j ˆ ˆ « « »»» ˆ « »»» « « « l l « ‰ « « œ l œ ‰ « « =l « « J »»» « ˆ « ˆ« j __ ˆ «_ « jˆ ««j « j œ œ »»» » œ œ ‰ œ œ « « ‰ œ œ « aûo hay sao Baây giôø ngô ngaùc baây giôø xao xaùc baây giôø tan »» »»» l »»» »J »J « « »» »» ˆ ˆ j «l « »» »» « l « « »J »J #ˆ « ‰ œ « « « « #ˆ « Œ »J « »» ˆ « l « « « l « = jj ˙ j « « ˆ « ˆ « ========================= & « _ ˆ « ˆ « « ” taùc ñôøi cuoâng quay Theá gian laø vaäy ñaém say vuõng loäi troùi ta trong toäi tình maø thoâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản