Bài hát mùa chim én bay - Hoàng Hiệp (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
353
lượt xem
87
download

Bài hát mùa chim én bay - Hoàng Hiệp (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa chim én bay - hoàng hiệp (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa chim én bay - Hoàng Hiệp (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa chim eùn bay. nhaïc : Hoaøng Hieäp thô : Dieäp minh Tuyeàn 2 « »œ »œ »œ »œ «««« « « «ˆˆ« « ««« « « & 4 ˆ » » » » l « «««ˆ l ˆ « » »» » » « ˆ « «« « « ˆ ====================== « « « « « l « « « =l j j ˆ ˆ « « j j « ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « « Khi gioù ñoàng ngaùt thôm rôïp trôøi chim eùn löôïn « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « l « « « ˆ « l « œ œ l œ œ « »J »J »J »J & ˆ « « ˆ ˆ =========================l ˆ « ˆ « »» »» »» »» « ˆ « caây naåy ñaày choài xanh maây traéng bay yeân laønh »œ .. « œ œ »J »J œ »»» »J »J »œ « ‰ »» »»»œ l « « & ˆ j « ˆ « »» »» =========================l »» »» l œ œ »» »»»œ l œ œ »J »J »» »» Em chôït ñeán beân anh dòu daøng nhö côn gioù « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « œ »»» « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j l « « « « « « ˆ « « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « & ˆ « l « =========================l ˆ « l « ˆ nheï vaø loøng anh ñeå ngoû cho tình em môn man « ‰ »œ. œ « « j ˆ « »» »»» « ˆ « »œ »œ »œ »œ »œ œ œ œ »» »» »» »» » »»»» »J »J »» »» l »œ »œ « œ »» »» « »» j ˆ » « =========================l & l l Em laø caùnh eùn moûng chao xuoáng giöõa ñôøi anh œ ‰ «. « « « « »J « «ˆ l « « « l « « ˆ l « « « l « ‰ »œ. »»»œ l « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆj j « « « « »» »» j j ˆ « « ˆ ˆ « « « « ========================= & j j « ˆ ˆ « « « j ˆ « Cho loøng anh xao ñoäng thaønh muøa xuaân ngoït ngaøo EÙn « « œ œ »J »J »» »» l œ œ œ »J »J »» »» »» » œ »»» œ « »J « « œ »»» ˆ « =========================l & l « « »» ˆ l ˆ j « veà eùn laïi xa muøa xuaân khoâng ôû laïi Beân œ «« « œ œ « »»» « « « »»» «« ˆ l ˆ« j ˆ « »J « l ˙ »»» œ « œ »œ »œ « »J »» « »J »» » « » »» ˆ ========================= & j « l ˆ » j « » l ˙ « ” anh em gaàn maõi neân ñôøi vaãn ñôøi vaãn xuaân traøo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản