Bài hát mùa đông mong manh - Trường Huy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
11
download

Bài hát mùa đông mong manh - Trường Huy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa đông mong manh - trường huy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa đông mong manh - Trường Huy (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa Ñoâng mong manh. Tröôøng Huy 4 « Œ « « « Dm C Am 4 _ « « “{ «. « ˆ « j « « « « « « l « « « « _ ˆ = « « k ˆ « « ˆ k « ====================== l & _ ˆ « « « « « « ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « _ _ _ _ _ _ j k j k « « « « « « k j « « « ˆ _ ˆ « k Coøn nhôù khoâng anh ngaøy naøo ñoâi ta beân nhau tình ngaát ngaây ...xöa ñeâm naøo ñoâi ta beân nhau trôøi reùt nhöng « « « « « « l « Œ « « « «. « « « «=l Dm G C A7 Dm « « _ _ _ « « « « l « j k ˆ ˆ ˆ « « « « « « « j j j _ « k _ ˆ « « « « ========================= & ˆ ˆ « « « ˆ ˙ « « ˆ ˆ ˆ « « j « _ _ ˆ ˆ « « j j ˆ ˆ « « j ñam meâ sao giôø ñaây xa vaéng Ngöôøi ñaõ ra ñi ñeâm veà tieác nhôù trong em coù tình anh söôûi aám Caàu Chuùa cho ta muoân ñôøi seõ maõi Bm7(b5) « « « Œ« « « « « « « « « « _ « « l «. _ _ _ _ _ l _ ‰ _ C 1. Dm E7 « « « « « « ========================= & « ˆ ˆ ˆ j j « « « ˆ ˆ ˆ « « « «” kj k ˆ ˆ ˆ{ « « « « j k ˆ « « « k « « « « _ ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j kj ˆ « « « « « « k « « « j _ ˆ « = rieâng em laëng ñöùng nôùi ñaây aâm thaàm beán cuõ ñôïi mong Muøa Giaùng Sinh naêm... beân nhau vaø Giaùng sinh... ‰ . « ### Dm E7 Am E7 « « 2. & « « j ˆ ˆ « « « « _ _ j ˆ ˆ « « « « « « k j _ ˆ ˆ « « « « « « « ========================= « « _ _ #_ l _ _ _ « « « « ll k ˆ « « ˆ « « « « j j ˙ k _ _ _ ˆ « ˆ « « ...naêm nay Giaùo ñöôøng tieáng chuoâng buoàn vang. Muøa # ### œ œ œ ˙ »K œ »J œ »»» œ œ œ »K K »»» K »J œ œ »» l »J »J »»» ‰ « A Cm Bm 7 7 »» »» »»» »»» »» ========================= l & “{ »» »» «= j ˆ « No - el con ñöôøng xöa mình em buoát giaù bôø ...yeâu ôi nôi trôøi xa loøng anh coù nhôù nuï ### œ »J œ »»» œ œ œ »K »K »» « œ « J œ l J œ »K ˙ ‰ . « »»»œ »K »»œ »»» D E7 A »» »» »» » ˆ »»» k « =========================l & K »»» »» « k ˆ « vai em vaãn khaùt khao voøng tay yeâu thöông thuôû aáy Ngöôøi hoân xöa ñaõ trao nhau muøa ñoâng söông giaêng khaép loái Mình # #7 ### F œ œ œ »K œ œ »œ œ œ œ 1. œ œ œ ˙ »K »J »K ˙ »J » »J »» »J »J »K »»œ »K »K »» »» »» »» »»» œ œ œ »J »» »J »» » » m 7 F Bm D »» »» »» »» »» =========================l & l »» »» »» l » » yeâu ôi Sao anh mau queân dó vaõng xa xöa phoá xöa coøn ñoù boùng anh giôø em thoâi coâ ñôn nôi ñaây nöôùc maét tuoân... ### ˙ . ‰ . « 2.œ »»» » œ œ œ. »J »K » œ »» »» » »K « ˙ œ œ « nnn w œ « l »»» »J »» « E 7 Bm E Am 7 « ” »» ========================= & k ˆ { « »» » »K ˆk »» « »» » ˆ l l j « ” ñaâu? Ngöôøi... ...rôi bao nhôù thöông ngöôøi oâi muøa ñoâng xoùt xa mình em.
Đồng bộ tài khoản