Bài hát mưa hồng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
655
lượt xem
154
download

Bài hát mưa hồng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mưa hồng - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mưa hồng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Möa hoàng. « « Trònh coâng Sôn 2 Œ ‰ œ œ œ. 4 »K »K »»» »» »» “ »» »» l « . »K »K œ œ « ˆ « œ œ »»»œ . »K »K »» »» l « « ˆ= k« « ˆ k ====================== l & Trôøi öôm naéng cho maây hoàng maây qua mau em nghieâng ...xuoáng maây ngang ñaàu mong em qua bao nhieâu «. « ˆ « « « « « l œ. k ˆ « k »»» ˆ « « « ˆ ˆ l «. « « k k « « « « « « « l «. k k « ˆ ˆ « « ˆ « « « « « & ˆ « =========================l ˆ ˆ k k « « saàu coøn möa xuoáng nhö hoâm naøo em ñeán thaêm maây aâm chieàu voøng tay ñaõ xanh xao nhieàu oâi thaùng naêm goùt chaân «. « « l « »K K œ . »» »»» » « ‰ œ œ l »» œ œ «. K »K « »»» » »K »K œ œ « ˆ « k ˆ « « « « ˆ ˙ « « l « =========================l & _ k ˆ « » l ˆ « »» »» thaàm mang gioù leân Ngöôøi ngoài ñoù trong möa nguoàn oâi yeâu moøn treân phieám du Ngöôøi ngoài xuoáng xin möa ñaày treân hai « « œ. »»» k k «. « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « l «. « « « l «. « « k k « ˆ ˆ « « ˆ « « « l « « k _ ˆ « k ˆ =========================l & ˆ « « _ « « ˆ « k ˆ « k thöông nghe ñaõ buoàn ngoaøi kia laù nhö vaãn xanh ngoaøi soâng « «£ « tay côn ñau daøi ngöôøi naèm xuoáng nghe tieáng ru cuoäc ñôøi «. « « « « « l « Œ œ œ œ »»» »»» »»»» œ »»» « « « « ˆ ˆ « « « l « « 1. « kk ˆ ˆ ˆ. « « « « « l « « _ ========================= & ˆ « « ˆ « l » ll ˆ ˆ k « _ « ˙ k « £ vaéng nöôùc daâng leân hoàn muoân truøng Naøy em ñaõ khoùc chieàu möa ñænh ñoù coù bao laâu maø höõng... ˙ »»» œ « « œ »J « « »J œ « « « l «. « « ˆ « « « »» j ˆ « j ˆ »» « l »J ˆ « ˆ »» j « « =========================l & l j j « ˆ « « « ˆ ˆ kk « « cao Coøn gì nöõa ñaâu söông muø ñaõ laâu Em ñi « « « « œ œ œ œ « « « « « l «. & _ « « « ˆ ˆ j ˆ « ˆ « « « l »J »J »J »J l « . k ˆ « ˆ »» »» »» »» k « =========================l ˆ « »K »K œ œ »» »» ˆ j « j j « « veà caàu möa öôùt aùo ñöôøng phöôïng bay muø khoâng loái vaøo haøng caây »œ œ œ œ J »J »J »J »» »» »» »» l ˙ »»» œ »»» ‰ œ œ »K »K »» »» ” « Œ 2. ========================= & l « « l _ « ” _ ˙ « ˆ « laù xanh gaàn vôùi nhau Ngöôøi ngoài... ...hôø

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản