Bài hát mưa thì thầm - Tôn Thất Lập (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
119
lượt xem
19
download

Bài hát mưa thì thầm - Tôn Thất Lập (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mưa thì thầm - tôn thất lập (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mưa thì thầm - Tôn Thất Lập (lời bài hát có nốt)

  1. Möa thì thaàm. % G Toân Thaát Laäp #c‰« « œ ˙ ‰ « œ œ. œ J œ « « J »»» « « “ { « « « « »J l »»» J »»»œ »» « Bm7 Em7 & ˆ_ «« « . « « ˆ »» ˆ « « « j jˆ ====================== l ˆ »»» l « »»» ˆ j « » = j ˆ « ˆ « Möa thì thaàm laø möa raát xa Trôøi khoâng naéng khi vaàng maây (Möa dòu) daøng haøng caây ñöùng yeân Muøa thi tôùi laù vaøng nghieâng # « ‰ « « « « l « « « « œ l « « »J « « « « l « « « « « Am G C D7 « « œ»J 1. ˙ « ˆ « «. « « « _ ˆ ˆ « ˆ »» ˙ « =========================l & « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « j j « « »»= ˆ j « « « j jˆ _ ˆ j « ˆ « qua Em thì thaàm laø em raát gaàn Tình nhö khoâng noùi laø tình traêm nghieâng Em dòu daøng tình anh baõo... # ˙ ‰ « « « œ œ « «. « « »J »» « « « « « « « « «. « l G/D C D7 »»» « 2. & ˆ « ” « « _{ ˙ j »» » ˆ l ˆ « « ========================= « « _ ˆ « j « l_ « ˆ ˆ ˆ j « ˆ « « «j ˆ j « « ˙ ˆ « j « naêm Möa dòu... ...buøng Toùc maây nhö trôøi gioù loäng Tình traêm naêm xin # « « « « « « « « « ‰ œ œ »»˙ ‰ œ œ »»˙ « « œ l « « »J C G Bm Em ˆ ˆ ˆ ˙ j « « j « « »»» »J l » »»» »J l » ˆ ˆ »»= « ˙ l « »» ======================== & »» « « j yeâu em moät laàn Em ñi xa em ñi xa ñeå thöông ñeå # œ. « « « œ ˙ ‰ œ œ »»˙ œ œ « »J »»» « »»» »»» »J l » ‰ œ œ »»»˙ »»» »J Am D7 G Am7 D7 « « « »J l »»» ˆ « ˆ »» « j« jˆ ======================== l & »» »» l »» j ˆ « = nhôù ñeå saàu cho ai Em ñi xa em ñi xa goái chaên naèm # « Œ »œ »œ l ˙ ‰ œ œ »»»˙ »»» »J »»» »J ‰ œ œ ˙ »»» »» »» »»» C Am7 D G «. « ˆ « ======================== l & _ l »» l »»= « ˙ « nguû chôø ai chôø ai Em em ôi em em # œ. »»» œ œ œ œ »»»œ . »J »J »»» »J œ « « « œ. »J « « « »»» œ œ œ « »J »J »» »» »» » Bm Em7 Am7 »» »» »» l ======================== l & j « ˆ j »» ˆ « ˆ l « «= j ˆ « ôi Cho duø coù xa nhau Haõy ñeå laïi gioït möa öôùt quanh ñòa # « « « l œ. œ œ œ « l « »J »J »» « « « ‰ « ˙ ˆ l « œ œ « ll »J »»» «= C D7 G Am « « « »»» « « ˆ j « »» »» » ˆ « ======================== & ˙« j ˙. « « j « « »» ˆ j « ˆ ˆ j « « fi # « % caàu Ñeå laïi gioït naéng chaùy quanh tim mình Yeâu nhau xin haõy chôø ‰ « « « « œ ˙ ‰ « « « « « « »J »» ‰ « « « Coda G Bm7 & ˙ « « « « ˆ _ ll ˙ « « « « « « ˆ »» l » ˆ _ l «. ˆ « « « ˆ « j =========================l jˆ « ˆ « « j ˆ « j ˆ « « j _ ˆ « nhau Möa thì... ...nhau Möa thì thaàm gioït möa raát mau Em thì # «. « « « œ l « « »J « ‰ « « «. « Am7 D7 Cm G & « « « « ˆ »» ˙« « bˆ l bˆ ˆ « « « « « « « « l w « « ˆ ˆ ˆ « jˆ « « j j ========================= _ _ « j ˆ ˆ « « ” thaàm nuï hoân raát laâu Yeâu thì thaàm tình traêm naêm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản