Bài hát mùa thu không trở lại - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
115
lượt xem
36
download

Bài hát mùa thu không trở lại - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa thu không trở lại - phạm trọng cầu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa thu không trở lại - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa thu khoâng trôû laïi. b b b 12 ˆ « ˆ « « « « «. « ‰ « « « Phaïm troïng Caàu « ˆ « 8 « « « « j j j « “{ ˙ « « j ˆ « « « « _= ====================== l & _ j ˆ « j j j « ˆ ˆ ˆ _ « « « « j « ˆ « Em ra ñi muøa thu Muøa thu khoâng trôû (Em ra ñi muøa) thu Muøa thu khoâng coøn bbb « »J »»œ »J « « ‰ œ »J œ « l ˙ . »» j »»» »» ˆ « œ ‰ « « « « »J »» « _ « «= ========================= l & «. _ ˙ « « _ j ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « j j « j « j laïi Em ra ñi muøa thu Söông muø giaêng aâm nöõa Ñeám laù uùa muøa thu Ño saàu ngaäp tim... b b b 1. . « « « ‰ « « « « « « « « ˙. »»» œ. œ œ œ »»» »J »J »J »» »» »» = 2. & ˙ « j ˆ « j ˆ j ˆ « ˆ _ ” « j « « { ========================= lw l j ˆ « u Em ra ñi muøa... ...toâi Ngaøy em bbb ˙ . »»» œ ‰ œ »J œ œ œ ‰ « « œ œ œ ‰ « « « œ »J »» »J »»œ »J »J J »» »» »» »»» « « »J »J J ˆ ˆ »» »» »»» j j « « « »J j j j ˆ ˆ ˆ »» = ========================= l & l « « « « « ñi Nghe chôi vôi naõo neà Qua vöôøn Luxembourg Söông rôi che phoá bbb « ‰ « « œ œ ˙ . « »J »J »»» »» »» ˙. »»» œ. »»» œ œ œ »J »J »J »» »» »» = ========================= l & j ˆ « « _ j « _ « ˆ j « ˆ l môø Buoàn naøy ai coù mua Töø chia bbb ˙ . »»» œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ « « œ œ œ ‰ « « « « »J »» J J J »J »J »»» »»» »»» »» « « »J »J »J « « « «= ========================= l & l »» ˆ ˆ »» »» »» j j « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ly Nghe rôi bao laù vaøng Ngaäp doøng nöôùc soâng Seine Möa rôi treân phím bbb « ‰ « « « « « . « « « «. « ‰ « ˆ « « « « « « =l ˆ « ˆ _ j j j « « « « « _ j ˆ « _ _ « ˆ ˙ « « ˆ « « j ˆ ˆ « « j l #˙ ========================= & « j j « j ˆ « j ˆ « ñaøn Chöøng naøo cho toâi queân Hoâm em ra ñi muøa bbb “ { « . « ˙ « « ‰ « « « « j ˆ « « « « _ l _. j j ˆ ˆ « « « « ========================= l & « « ‰ œ »J œ « »J »»œ »J « »» »» ˆ= j « j ˆ « j ˙ « _ « « « _ j ˆ « ˆ « thu Muøa thu khoâng trôû laïi Laù uùa khoùc ngöôøi ...thu Muøa laù rôi ngaäp ngöøng Ñeám laù uùa saàu bbb ˙ . »»» œ ‰ « « « « l «. »J « « « ‰ « ˆ « « « « « ” w = j ˆ « ˆ _{ « 1. 2. »» « _ « ˆ ˙ ˆ « ˆ « « ========================= & « ˆ « j j « j ˆ « j j j « « « « ” j j ˆ « ñi Söông môø daâng leân mi Em ra ñi muøa... leân Bao giôø cho toâi... ...queân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản