Bài hát mùa xuân đầu tiên - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
897
lượt xem
153
download

Bài hát mùa xuân đầu tiên - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa xuân đầu tiên - văn cao (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa xuân đầu tiên - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa xuaân ñaàu tieân. « « « « Vaên Cao bb 6 « « « « « « « ˆ 8 « « « « l « « « «. ˆ ˆ ˆ « j j « « ======================l & ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « j j « « « « « « » »œ »œ Roài daët dìu muøa xuaân theo eùn veà Muøa bình thöôøng muøa bb « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « « »» « l « « « œ « ˆ « ˆ ˆ =========================l & œ»» l œ »J »»» œ œ »J »»» »» »» »» j ˆ « « « « « œ «. « « « œ « « « « vui nay ñaõ veà Muøa xuaân mô öôùc aáy ñang ñeán ñaàu tieân vôùi khoùi b b œ œ »»»œ. »œ »œ »œ œ »»» »J »»» »» »» l »»» J « « « « »» « « « « »»» « « « ˆ ˆ ˆ ˆ »» =========================l & l » ˆ ˆ ˆ l ˙. j « « « j « « « « « « « bay treân soâng gaø ñang gaùy tröa beân soâng Moät tröa naéng vui cho bao taâm hoàn bb « « « « « « « « . « « « « ˆ ˆ « « « « l « « « « « l « « « ˆ ˆ « & « « « « l ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ j j « « « « « l « « « « « « =========================ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ j j « ˆ j « b « « « œ œ œ œ œ œ »œ œ œ œ. »œ »œ »œ œ œ « . « « « » b « « « »»» »J »»» »J »»» »» »» »»» »J »»» »» »» »»» »»» »J « « « « Roài daët dìu muøa xuaân theo eùn veà Ngöôøi Meï nhìn ñaøn con nay ñaõ veà Muøa « « « ˆ ˆ « « ˆ »» l »» =========================l & l »» l »» « « « « ˆ ««ˆ « ˆˆ b b œ « « « « . œ #ˆ œ « « « #ˆ « « ˆ « « « « « « « « « « « xuaân mô öôùc aáy ñang ñeán ñaàu tieân Nöôùc maét treân vai anh gioït rôi aám ñoâi vai anh Nieàm vui phuùt »»» « « « l « »»» « l »»» j ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ j « j « =========================l & ˆ « « « l ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « j « j ˆ « œ #ˆ œ « « « #ˆ « « « « ˆ œ . « »» « « « « « « « « « »»» giaây nhö ñang long lanh OÂi giôø phuùt yeâu queâ höông laøm sao trong xuaân vui ñaàu bb « . « ˆ « »»» « l » ˆ « « « l ˆ ˆ « « « l j « j « ˆ ˆ « « « « « « « j ˆ ˆ œ œ »»» »J »» =========================l & b b »»»œ œ œ œ »œ œ . »J »»» »»» »» »»» tieân OÂi giôø phuùt trong tay anh ñaàu tieân moät cuoäc ñôøi eâm aám Töø »» œ œ œ œ œ œ »œ œ . »»» »J »»» »J »»» »»» »» »»» »» l »» œ œ »»» »J =========================l & l l »» « « « ñaây ngöôøi bieát queâ ngöôøi Töø ñaây ngöôøi bieát thöông ngöôøi Töø bb œ »»» œ œ »J »»» œ »œ « . »»» » « » l ˙ « « « « « « « «. « « « « ˆ ˆ ˆ »» « =========================l & l « « « « l ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « j j « « « « « « « « « « « b b « « « « « « « « « « « « œ œ œ œ œ »œ »œ ñaây ngöôøi bieát yeâu ngöôøi Giôø daët dìu muøa xuaân theo eùn veà « « « « l « « « « « « « « »»» »J »»» ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ l « « ˆ =========================l & ˆ ˆ »» l »J »»» »» »» »» ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « j j j « « « « « œ «. « « « œ « « « «. muøa bình thöôøng muøa vui nay ñaõ veà Muøa xuaân mô öôùc aáy xöa coù veà ñaâu vôùi khoùi b b œ œ œ. »œ »œ »œ œ »»» »J »» » » »» »» »» » » » » l » ========================= & J « « « « »»» « « « « »»» « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ l« « « « ˙ j l ” bay treân soâng gaø ñang gaùy tröa beân soâng Moät tröa naéng thoâi hoâm nay meânh moâng. 1976

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản