Bài hát mừng sinh nhật - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
196
lượt xem
38
download

Bài hát mừng sinh nhật - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mừng sinh nhật - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mừng sinh nhật - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Möøng sinh nhaät. Trònh coâng Sôn #### 2 »œ »»»œ « 4 Œ ‰ œ “ »» »J »» ====================== & »œ œ l »œ »»»œ ‰ « =l »»» » » »» j ˆ « Möøng em sinh nhaät thöù bao nhieâu Bao #### « « « « « ˆ « « « « ‰ & « « ˆ ˆ « « « ˆ « « l « « ˆ « « « ˆ « l « ˆ « « l « ˆ j ========================= « « « « « « « _ « ˆ « « ˆ « ˆ « nhieâu sinh nhaät cuõng khoâng nhieàu Naøy anh em chò haõy #### « « ‰ « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « ‰ œ l « « « ˆ « « ˆ « j « ˆ ˆ « ˆ l « « « ˆ ˆ « J ” »»» ========================= & « ˆ vui theo Bao nhieâu sinh nhaät cuõng chia ñeàu. Möøng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản