Bài hát mười năm chờ phút giây này - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
82
lượt xem
11
download

Bài hát mười năm chờ phút giây này - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mười năm chờ phút giây này - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mười năm chờ phút giây này - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Möôøi naêm chôø phuùt giaây naøy. Vuõ Thaønh An b c Œ ‰ œ œ #œ œ œ J J »J »J J »»» »»» » »» »»» « «. « « « « « » ====================== l & l ˆ « « « « « «= j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « Möôøi naêm chôø phuùt giaây naøy thieân thu töø phuùt giaây « b « «. « « « « « l «. « « « j « « « ˆ « ˆ ˆ _ « j j j « ˆ « « J « »J »J =l « œ « œ #œ ˆ »»» j « ======================== & ˆ « ˆ j « ˆ »» j « »» _ ˆ « naøy maøu xanh maøu cuûa laù caây tình yeâu ñaày traùi tim b « « ˆ « »J »J »J »J »J ‰ œ œ #œ œ œ »» »» »» »» »» l « . « ˆ « « « « « « « « « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j j j j « « « ======================== l & naøy Meânh moâng roäng boán phöông trôøi long ñong laø kieáp con & b « «. « « « « « l «. j j j « « ˆ _ ˆ « « « « « œ « œ œ »»˙ . ‰ œ « »J « »J »J l » ========================»» l « « « « ˆ ˆ »» ˆ »» »» j « j « »J = ˆ « j j ˆ ˆ « « _ ˆ « ngöôøi moät ñôøi vaát vaû ngöôïc xuoâi chaúng qua moät laøn maây thoâi Ta »»» . b œ œ « « »J « « »» ˆ ˆ « « «. ‰ « œ. « »» « « « « « « j « l ˙ « ======================== l & ˆ j j ˆ l » « j ˆ « « « «= « « #_ ˆ j « ˆ « j ˆ « goùp tieáng cöôøi men ñôøi vui ta khoùc theo ngöôøi chia saàu b «. « »J »»» . ‰ œ œ »» l œ œ #œ « »J »»» »» »» ˆ l «. « « « ˆ « « œ « « J « ˆ »»» ˆ j « « «= ˙ « ======================== l & » « j ˆ « £ tuûi ta soáng ta yeâu yeâu noàng naøn baàu söõa Meï daâng b Œ ‰ œ œ #œ œ œ »J »J »J »J »J »» »» »» »» »» l « . « ˆ « « « « « « « « « « «= « « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « « ======================== l & w l traøn Lung linh moät aùnh traêng vaøng long lanh maøu maét mô b « & «. « « « « « l «. « « « « « ˆ _ j j « « j « ˆ « ˆ « « œ « œ œ « »J « »J »J l ˆ »» ˆ »» »» j « j « ======================== ” w = ˆ « ˆ ˆ j j « « _ ˆ « maøng nuï cöôøi saùng caû theá gian lôøi ai coøn laïi mang mang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản