Bài hát nắng thủy tinh - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
776
lượt xem
215
download

Bài hát nắng thủy tinh - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nắng thủy tinh - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nắng thủy tinh - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Naéng thuûy tinh. % ### 4 ‰ « œ « « œ œ œ œ œ ˆ « »» »J »J Trònh coâng Sôn & 4 j ˆ « »» »J « « »J « »J œ « « œ l w l « ˆ »J »» »» »»» »J l »» ˆ ˆ »» j « « ====================== j j « « »» = ### Maøu naéng hay laø maøu maét em Muøa thu möa bay cho tay « « œ œ œ œ « « J »J »J »»» J œ l w w l ˆ « »»» j ˆ « j »» »» =========================l & »»» ### « « « « « œ « meàm Chieàu nghieâng nghieâng boùng naéng qua theàm « « « »» j « ˆ ˆ « « « j ˆ » J œ »»» l w « « œ « « « j ˆ »J « ˆ œ »J =========================l & j j ˆ ˆ « « j « l « « »» ˆ « « j ˆ « j j « « « ˆ »» ### Roài coù hoâm naøo maây bay leân Luøa naéng cho buoàn vaøo toùc « « œ œ œ œ « ˆ »J »J »J »»» »» »» œ »J w « « l ˆ « »» j j =========================l & »» l w ### « « « œ œ œ œ « em Baøn tay xoân xao ñoùn öu phieàn « »J »J »» j ˆ »» »» » « « « J l »»» « « « « « « œ j ˆ « J j « ˆ ˆ j j ˆ ˆ « « w l « « « « « ˆ »»» =========================l & j ˆ ˆ « « j « « j ### Ngaøy xöa sao laù thu khoâng vaøng Vaø naéng chöa vaøo trong maét « « « « « œ « « « « œ « « w ˆ « ˆ ˆ ˆ »» ˆ ˆ l « . « ˆ « « « »J « « j j j j j « « « « « j j « « « =========================l & l ˆ « « « »J « « j j ˆ ˆ »» ˆ ˆ « « j j « « ### « em Em qua coâng vieân böôùc chaân aâm thaàm Ngoaøi kia gioù möa veà « œ œ œ œ »»» »»» J »» w œ œ œ œ œ œ œ « »J J J J J »J J « «. « J J »»» »J l =========================l & ˆ « j ˆ « » l » »»» »»» »»» »»» »» »»» ˆ j « ### « « « « ˆ « ngaøn Coû caây chôït leân maøu naéng Em qua coâng vieân maét em ngaây « « œ « « « « »J « « « « « j « ˆ j l w «. ˆ « j j ˆ ˆ »» ˆ ˆ l « . « « j j « « « =========================l & ˆ « « « ˆ « ˆ « j « ˆ « « j j ### « « œ « « « œ troøn Lung linh naémg thuûy tinh vaøng chôït hoàn buoàn daâng meânh mang « « »J « « « »J j j ˆ ˆ »» ˆ ˆ ˆ »» « « œ œ œ œ œ « « »J »J »J »»» » » »J « « j j « « « w =========================l & l l ˆ « »» » » j ˆ « j »» ### Chieàu ñaõ ñi vaøo vöôøn maát em Muøa thu qua tay ñaõ bao « « œ »J œ »J œ »»» & w l « j « ˆ « j œ ˆ « J »»» =========================l »» »» J œ »»» l w % ### « « « « « « laàn Ngaøn caây thaép neán leân hai haøng « « « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ========================= & J œ »»» l w l ˆ « « Œ Ó ” Ñeå naéng ñi vaøo trong maét em (Maøu naéng baây giôø trong maét em)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản