Bài hát nét duyên của trời - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
113
lượt xem
10
download

Bài hát nét duyên của trời - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nét duyên của trời - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nét duyên của trời - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Neùt duyeân cuûa trôøi. Leâ QuoácThaéng 4 « « « « l « « « « « « l « Œ « «= & b4 Ó ˆ ˆ « « « _ _ _ « _ ====================== l ˆ « « « ˆ « « « « j « « ˆ ˆ ˆ « ˆ j j j « _ « « « ˆ ˆ « « _ ˆ « Ñoâi moâi hoàng trao em neùt duyeân thaàm Ñoùn nuï b « « « « « « l « ‰ « « « « ‰ « « œ « « »J= & « _ _ _ « _ j « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « ˙ « « l « « « j ˙ « « ˆ ˆ ˆ « =========================l ˆ « « « ˆ « j j « j j ˆ ˆ »» « « j j j « « « cöôøi hieàn hoøa tuoåi moäng mô Hoàn nhieân voâ tö nhö trang giaáy b «. « ˙ « Œ l nœ »»» œ »»» œ »»» « « j j « « ========================= & « ˆ ˆ l « « « « ‰ « l « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j j « « « « = j ˆ « thôm Naéng gioù sôùm ru trôøi maây eâm ñeàm Töïa b nœ œ œ « « « « « « Œ »»» »»» »»» « « l « « « « « « « « « Œ Œ « « jj ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « jj =========================l & “{ « « _ « l « ˙ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « « j j ˆ « « ˆ j « = j« nhöõng aùnh maét tuoåi thaàn tieân ngoïc ngaø Neùt duyeân trôøi cho Trôøi trao U b « Œ « « « l « & « Œ ” « Œ « ˆ « { « « « 2. « « « «. « « ˆ l w = 1. ˆ « j ˆ ˆ _ ˙ « « ˆ « ˆ « ========================= l j j « j ˆ « « « duyeân chæ moät laàn thoâi ...duyeân gôûi tình thaân aùi b œ œ œ œ « œ « « « ‰ « « « « « « » »»» »»» »J « »»» « « « « l « « « « «= & “ { »» »» ˆ l j « j j ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « j j j Neùt duyeân thaém nhö nuï hoa dòu daøng vaø coù ai ñoù ngaém nhìn Neùt duyeân thaém nhö nuï hoa dòu daøng vaø coù ai ñoù ngaém nhìn b « « « « Œ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « œ »»» œ »»» œ »»» œ « »» ˆ l œ « « « ‰ « l »J «j »»» « « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= & j j l = j ˆ « em thaät laï Neùt duyeân thaém nhö loøng em thaät thaø Ngoài em moät mình Meùt duyeân thaém nhö loøng em thaät thaø Ngoài « b « ˆ « « « « « « Œ œ Œ 1. w « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ lˆ « « j « « »»» 2. w & « j ========================= l { ” =” ñeám khuùc haùt beân nuï cöôøi voâ tö ñeám khuùc haùt trong töøng lôøi yeâu... ...thöông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản