Bài hát nếu ngày mai - Lê Dinh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
184
lượt xem
31
download

Bài hát nếu ngày mai - Lê Dinh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nếu ngày mai - lê dinh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nếu ngày mai - Lê Dinh (lời bài hát có nốt)

  1. Neáu ngaøy mai. £ « « « « « «£ « « « « « Leâ Dinh « « ˆ« « ˆ « l « « « « «. « « & b c ˆ.« ˆ «ˆ « « ˆ « « «« ˆ « « ˆ ====================== l « « _ _ « « « ˆ « ˆ « « « « ˆ « ˆ « = « « ˆ ˆ « « «£ « Neáu mai anh cheát xin em ñöøng buoàn ñöøng nhôù nghe em Xin em « «£ « « « « « « « . Œ œ .£ « « « « « b « « ˆ ˆ « ˆ « « « l ˙ l « « « « « « « « « ˆ. « « ˆ ˆ »»» œ œ œ ˆ « « l »»» »»» »»» « ˆ « « « « ˆ ========================= & « _ « _ ˆ « « « _ « _ « ˆ « ˆ « ñöøng ñöøng thöông ñöøng tieác vaø ñöøng than ñöøng khoùc Neáu mai anh cheát moät chieác xe b «.« ˆ « « « «. « « « « « ˆ « ˆ « ========================= & « « « « « ˆ £ « ˆ « ˆ « «£ « « ˆ l _ « « « ˆ « « « « « « l « « ˆ « «. _ _ « « « « « « « « « « « « « ˆ. « « « ˆ « ˆ « ˆ « « _ _ _ « « ˆ « _ ˆ « « _ « ˆ ˆ « «£ « tang ngöïa keùo ñi treân con ñöôøng daøi haøng me ñoå laù xöa mình vaãn lang b « Œ l «. « »œ œ « œ »»»œ »»»œ »» »»» « »»» œ. »»» « « œ « « »»» « « « « « « « ˆ « ˆ & «. ˆ « =========================l ˙ ˆ « l « ˆ ˆ « ˆ « « £ £ thang Ñöøng xin em ñöøng ñoát neùn nhang thôm ñeå hoàn anh laïnh vôùi traêng « «. « « « « « «. « ˆ « « « « ˆ ‰ &b ˆ « « « « «. « ˆ « « l « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « =========================l j « ˆ ˆ « ˆ « thanh vaø ñöøng xin em ñöøng laøm moä bia ñaù b œ. »»» œ œ »J »»» »» »» »»»» »»»» œ œ œ l œ. =========================l & »»» »»» œ »»»œ »»»œ »œ »»»œ »»»œ »» » £ £ « « « « «£ « « « « «£ ˆ « ˆ « « « « Œ « . Cho hoàn anh nheï böôùc ñeâm söông ñeå ñöôïc nghe tieáng deá canh b « ˆ « « « « « « « « l « ll « « « « « ˆ. « ˆ « « ˆ « « « « «£ « « « « « « « « « ˆ « ˆ. « « ˆ « =========================l & « « ˆ ˙. ˆ « « ˆ « ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « «£ « « tröôøng khi trôøi möa teâ taùi nghe gioù laïnh beân ngoaøi Neáu mai anh cheát xin em ñöøng « «£ « « « « ˆ « £ b « « « « ˆ « « ˆ «. « ˆ « « « « « « « « l _ « « « « « « « « « « « =========================l & ˆ « « _ « _ « ˆ ˆ ˆ « « « _ « ˆ « _ « « « ˆ ˆ « ˆ _ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ. « « « « « « «£ « tìm vaøo nghóa trang nghe Xin em ñöøng vôø thöông ngöôøi cuõ ñaët voøng hoa töôûng b «. Œ « ˙ « œ. »»» œ »œ œ »»» »» »»» « « « « ˆ « l «. « « « ˆ « ˆ « « « « « « «. « « ˆ « ˆ « « « =========================l & l ˆ « « ˆ « « « = ˆ ˆ « « nhôù Neáu mai anh cheát ñöøng quaán khaên tang Ñeå laõng queân duyeân ban b « « « £ « « « « ˆ « « _ ˆ ˆ « « « « « ˆ. « « « «£ « « « « « « ˆ « « « l «. « « ˆ « Œ= ========================= & «. _ « « _ « « « _ ˆ ˆ « ˙ « ” _ ˆ « _ « « ˆ « « _ « _ ˆ ñaàu vaø hoàn anh ñöôïc nghæ yeân moät giaác thieân thu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản