Bài hát ngẫu nhiên - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
268
lượt xem
60
download

Bài hát ngẫu nhiên - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngẫu nhiên - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngẫu nhiên - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ngaãu nhieân. #2 Œ ‰ Trònh coâng Sôn « »J « ll œ « « « « ˆ ˆ « « « = 4 j ˆ « »» « « j l ====================== l & «. ˆ j ˆ « « Khoâng coù ñaâu em naøy khoâng Hoøn ñaù laên treân ñoài hoøn Meät quaù ñoâi chaân naøy tìm # « « « « j ˆ « j « « « ˆ « j j ˆ « « ˆ « «. « ˆ « « « j ˆ « »J œ»» « « « « ˆ ˆ « j =========================l & « l l coù caùi cheát ñaàu tieân Vaø coù ñaâu bao ñaù rôùt xuoáng caønh mai Ruïng caùnh hoa mai ñeán chieác gheá nghæ ngôi Meät quaù thaân ta # « « « « « « « « « «. «. « j ˆ « j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « ˆ « « « ˆ « l « =========================l & l ˆ j « giôø ñaâu coù caùi cheát sau cuøng Töï gaày chim choùc hoùt tieáng qua ñôøi Ngöôøi naøy naèm xuoáng vôùi ñaát muoân ñôøi Kìa # « « « « « « « « « « « « j ˆ « ˆ « « j « ˆ. ˆ « « ‰ « « ˆ l « « « ========================= & “{ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j j « « « l « ˙ « j l ˆ « { ” mình bieát rieâng (ö) mình vaø ta bieát rieáng ta. oâm laáy muoân (ö) loaøi naèm tron tieáng bi ai. coøn bieát bao (ö) ngöôøi dìu daët tôùi quanh ñaây.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản