Bài hát ngày ấy mình yêu nhau - Tuấn Lê (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
216
lượt xem
36
download

Bài hát ngày ấy mình yêu nhau - Tuấn Lê (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngày ấy mình yêu nhau - tuấn lê (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngày ấy mình yêu nhau - Tuấn Lê (lời bài hát có nốt)

  1. Ngaøy aáy mình yeâu nhau. ## 3 « « ˆ « « « « Tuaán Leâ « ˙ »»» œ ˙ « « « l ˙ « « 4 ˆ « »»» »»» ====================== l & ll l « l « ˆ « « ˙ « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « = ## « « « « » Ngaøy aáy meâ em khoâng laøm sao bieát teân Neân anh « ˙ « « « « «. ˆ « l « j « « « « l « « « l ˙ œ =l « « »» ˆ ˆ »» »œ » ========================» & « l_ _ «. « ˆ « « ˆ « __ ˙ « « ˆ _ « « ˆ « l ˙ « « ˆ « « ˙ « « ## « « « « « coá ñôïi chôø coù dòp laøm quen Laàn ñaàu tieân anh noùi Noùi & « « ˙ ˆ « « « l ˙ « ˆ «« « « l « Œ « l « ‰ « « « l « « ˆ « ======================== l l « ˆ « « « ˆ ˆ « « « ˆ« « « « « _. ˆ « « « l_ « ˆ= « j ˆ « _ ˙ « « « _ ˙ « ## ˙ œ ˙ « « « « « « « « « « « l « « ˆ l « « maø run quaù ñi Thöa coâ thöa coâ roài bí lôøi Ngaøy & »»» »» »» » l » « ˙ ˆ ˆ « « ========================« l « « ˙ « « « « ˙ _ l _. « _ = « « l « ˆ ˆ « « « ˆ « _ j « « « ˆ ˆ « « « « ˆ _ ˆ « ## « « « « « « ˙ œ »œ « « « « « « Œ « aáy caây si anh troàng ngay loái ñi Ñeâm khuya cuõng chaúng veà Thöù ngöôøi lì «. ˙ « l˙ ˆ ˙ ======================== l & « « « « « « ˆ ˆ « ˆ «« ˙ ˆ ˆ « « l « « « l »»» »» »» l « « « l « « l « ˙ «ˆ « « « « ˆ = « ## « ‰ « « « »» »» . J « ˆ . l « Œ « l œ œ œ l « « l « œ . bœ l « «=l gheâ(ñi) Toû tình ghe anh noùi Cuùi ñaàu em caén moâi Thöa oâng thöa « « « « «l« ˆ » » »»» « « « »»» »J ˙ « « »» « ˆ & « _« « «« ˆ _ˆ ======================== « « ˙ « « ˆ « ˙ ˆ ˆ « « « « j ˆ « ## « « « U oâng theïn quaù chöøng Roài thö ñi tin laïi Caäy nhôø moái vôùi mai Anh « « « l ˙ « l « « l « « l « « . nˆ l « « l « « =l ˙ « « »»» _ _ _ _ _ _ « « « « « « . « « ˆ « ˆ « « « _ _ _ _ ˆ « ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « j « « « « « ========================« & « « « « « « ˆ ˙ ˆ ˆ « « « « j ## ˙ « « « « « ñöa em daïo phoá Laàn ñaàu löïa maøu löïa maøu aùo coâ daâu Em löïa maøu hoaøng »»» « l « « « l « »œ »»»œ l « « ˆ l ˙ ˆ _ «. « « ======================== & ˙ » « « ˙ « « « »» ˆ « » « « ˆ l « « «=l « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « j ## ˙ « « « « U « « « « « yeán anh löïa maøu hoaøng oanh Theá roài em giaän anh Anh naên næ gaàn »»» « « . « l « « l ˙ œ l ˙ « l « « ˆ l « « =l ˆ ˆ « ˆ »»» »»» »»» ========================« « « ˙ « ˆ « « « ˙ «« « ˙ « « « ˆ« & « lˆ ˆ « « j « « ˆ «ˆ ## « « « « « « « «. « « » cheát roài göông vôõ laïi laønh Ngaøy cöôùi anh ñöa em veà beân beán mô Bao nhieâu « « l « « « « l « ˙ j ˆ « « « « « « « »» « ˆ ˆ »» œ »»» « l « « « l ˙ œ =l _ _. ˆ ˆ « « _ _ ˙ « _ « ˆ « « ˆ l ˙ ======================== & « ˆ « ˙ « ## « « ˆ « « « « « « «. gaõ ñôïi chôø thaát voïng ngaån ngô Choàng hieàn nhö con gaùi Cöôùi « « l ˙ ˙ ˆ « « « « « l « ˙ « « « l « « ˆ ˆ ˆ « « ======================== ” & « « « l «. ˆ ˙ j « Œ= l« « « _ ˆ « « « « ˙ « vôï xinh quaù thoâi Haøng phoá ra xem cöù khen hoaøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản