Bài hát ngày đó chúng mình - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
307
lượt xem
62
download

Bài hát ngày đó chúng mình - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngày đó chúng mình - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngày đó chúng mình - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Ngaøy ñoù chuùng mình. ## 3 Ó « ll « « « l « _ _ l _ Phaïm Duy & 4 « « ˆ « « « « « _ ˆ ˆ « « « _ ˆ « « « « ====================== l « ˆ « ˆ « _ « « ˆ « « « _ ˙ « _ = « « _ ˆ « Ngaøy ñoù coù em ñi nheï vaøo ñôøi Vaø ## Ngaøy ñoù coù em ra khoûi ñôøi roài Vaø & « « « l « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « l « « ˙ « « «. « l « ˆ ˙ « « ======================== l « l « Œ _= ˆ « « « « _ ˆ « ñem theo traêng sao ñeán vôùi lôøi thô nuoái Ngaøy ## « « « « ñem theo traêng sao cheát cuoái trôøi u toái Ngaøy & « « « l « « « « l « ˆ ˆ « « « ˆ « « _ b_ _ _ « ˆ « « « ˆ « « _ _ « « « l « « « l « ======================== l « _ « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « « « « « = ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ ˙ _ ˆ « ñoù coù anh mô laïi moäng ngôøi Vaø se tô keát toùc giam em ## « « » ñoù coù anh meâ maûi tìm lôøi Tìm trong ñeâm raùch röôùi côn mô « «. « l « « Œ « l l « « œ l œ œ œ =l l« « ======================== & « « ˙ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ »» « « »»» »»» »»» _ ˙ « _ « _ ˆ « vaøo loøng thoâi Ngaøy ñoâi ta ca vui tieáng haùt ## ˙ « « « « « « « »»» ˆ l œ œ « l « « « l « « « naøo leû loi Ngaøy ñoâi ta chôi vôi tieáng haùt ˆ l « « « ˙ « « « »»» »»» ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ « ˙ « ˆ « « « ˆ ======================== l & « « = voùi ñöôøng daøi Ngaâm kheõ tieáng thô khôi maïch saàu lôi (ôù ô ## « « « » « « « « l « « œ l œ œ œ l ˙ »»» ñaõ laïc loaøi Choân kín tieáng thô rôi ngaäm nguøi rôi (ôù ô « ˙ « « ˆ ˆ »» « « »»» »»» »»» ======================== l & « ˆ l « « ˙ « « ˆ= « ˆ « ôø) Ngaøy ñoâi moâi ñoâi moâi ñaõ quyeát troùi ñôøi ngöôøi OÂi ## bœ œ « « l « « « l « ôø) Ngaøy ñoâi moâi thöông moâi ñaõ xeù naùt nuï cöôøi OÂi »»» »»» « « « « ========================« l ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « « l « Œ « ll « « = « « « ˆ & « « b_ _ « « « ˆ ˆ _ « « « «ˆ _ ˆ ˆ « « « « « _ ˆ « nhöõng caùnh tay ñan voøng tình aùi (ô ô ôø) Ngaøy ñoù coù ta ## nhöõng caùnh tay ngôõ ngaøng taû tôi (ô ô ôø) Ngaøy ñoù coù bô « « « l « « _ _ « ˆ « _ « ˆ « « _ « « l « « « l « « « l « « _ « « « « ======================== l & ˆ ˆ « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « « «= ˆ « « ˆ « _ ˙ « _ ˆ « mô ñöôïc troïn ñôøi Tình vöôn vai leân khôi tôùi chín trôøi maây ## « « Œ « « l « « « l « « « « l « vô laïc veà trôøi Tìm treân maây xa khôi thaáy aùo daøi khaên «. ˙ « lˆ _ « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « _ ˆ « « _ b_ _ _ =========================l & « ˆ « « ˆ « « _ _ « ˆ «ˆ « « « ˙ « « _ « _ ˆ « khoùi Ngaøy ñoù coù say duyeân vöôït beå ngoaøi Truøng ## « cöôùi Ngaøy ñoù coù keâu leân gôïi hoàn ngöôøi Truøng « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « l « ˙ « « « l « « « _ ˆ « « « ˆ ˙ « « « _ l «. ========================= & « « ˙ « « Œ Œ ” l « ˆ « _ ˆ « döông ôi giöõ kín cho laâu ñaøi tình ñoâi. döông ôi coù xoùt xa cuõng hoaøi maø thoâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản