Bài hát ngày đó - Jo Marcel (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
274
lượt xem
55
download

Bài hát ngày đó - Jo Marcel (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngày đó - jo marcel (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngày đó - Jo Marcel (lời bài hát có nốt)

  1. Ngaøy ñoù. £ £ nhaïc & lôøi : Jo Marcel 2 Œ ‰ b4 « ‰ « « « ‰ « « « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « « « « ˙ ˆ « «. « «. « « « « = « “{ ˆ « ====================== & « _ « ˆ « ˆ _ ˆ « « ˆ « ˆ j « « j _ ˆ « j « Ngaøy ñoù treân chieác caàu em nhôù chaêng Moät chieác aùo (Ngaøy) ñoù nôùi chuùng mình em nhôù chaêng Moät aùnh maét b « « «£ « « « « « £ £ « « « « « ‰ « « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « 1. « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « _ « « ˙ ˆ « « « ˆ ˆ « _ _ _. _ ˆ « ˆ _ _ ========================= & #_ « « « « j ˆ ˆ « « « « « « ˙ _ ˆ « _ _ ˆ « « daøi maøu traéng xinh xinh Moät nuï cöôøi môøi anh ñöa em vaøo ñôøi nhoøa maàu nöôùc long lanh Moät cuoäc... £ ‰ «£ « « ‰ « « « « « ‰ «= &b _ _ « « « ˆ « « « « « ˆ « ˆ « « ========================= ˆ « « « ˆ #_. ˆ « « ˆ « « « j ˆ « « « ˙ « « ˆ « _” « { « j « _ ˆ « £ « « Vaø töø ñoù hai ñöùa £ « mình quen £ nhau « « Ngaøy... b « ‰ « « «. « « « « « « « ˆ « « ========================= & _ « ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « « ‰ « « « ‰ « « #_. « ˙ = « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ « _ _ _ « _ _ j « _ ˙ ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « « « j « « « « «£ « £ « «£ « « «£ « ...tình em trao anh ngaøy naøo Vaø töø ñoù hai ñöùa mình yeâu nhau b « « « ˆ « « « « « ˙ »»» « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ ========================= & “{ ˆ ˙ = « Em ôi em ôi ngaøy yeâu ñoù Queâ höông ly tan cuøng duyeân ñoù « «£ « « «£ « £ Em ôi em ôi ngaøy yeâu ñoù Ra ñi em mang moät duyeân môùi b ˆ « « « « « « « « ˆ « « £ « « « « « « « « _ _ _ « « « ” « ˆ ˆ « « « _ « « ˙ « « _ _ _ ˆ « « « « ========================= & ˆ ˆ _« « « « _ « « « « ˆ _ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « { ˙ « Ra ñi anh mang moät moái tình Moät cuoäc tình quaù höõng hôø £ £ Lang thang ñam meâ nhieàu moái tình Ñeå loøng naøy saét se nhieàu « ‰ «« « ‰ « « « b « ‰ « « ˆ «« «« « « « « «. « «. « « & « « «ˆ ˆ ˆ « « ˙ ˆ « ˆ « ========================= ˆ « « _ « ˆ « « « _ j ˆ ˆ « « j ˆ « « j _ ˆ « « £ £ £ £ Hình boùng treân chieác caàu taø aùo xanh Moät böùc tranh b « « « « « « «« « ‰ « « « ‰ « « « ‰ « « « « « « « ˆ « « & #_ _ « « ˆ « « ˆ ˆ ========================= « « « _ ˆ « « « ˙ « « « ˆ « « « ˆ « « « __ _ ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « __ « « __ ˆ ˆ « « £ £ « tình coøn maõi nôi anh Nhìn cuoäc tình ñang troâi theo vaøo doøng b « « ‰ « « « « « « « « ˆ ‰ « « « « « « « « ˆ ˆ « «. ‰ ” ========================= & _ « « _« « ˆ « ˆ « « «. « « #_ ˆ « « j ˆ « ˙ « ˆ « _˙ « _ˆ « ñôøi Vaø anh mô tôùi nhöõng ngaøy yeâu xöa.
Đồng bộ tài khoản