Bài hát ngày xưa còn bé - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
128
lượt xem
25
download

Bài hát ngày xưa còn bé - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngày xưa còn bé - nguyễn văn hiên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngày xưa còn bé - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

  1. Ngaøy xöa coøn beù. nhaïc vaø lôøi : Nguyeãn vaên Hieân #4 ‰ & 4 “{ « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « Œ « « « « « « ˆ « l ˆ « nˆ « « j j j j « « « « ˆ ˆ ====================== l j j « « Œ = j ˆ « « Ngaøy xöa coøn beù gioáng nhö chim non seû Ngöôøi ôi coøn nhôù luùc chuùng ta coøn thô # ‰ œ »»» « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l « Œ Ó « « « « « j j j « j « « « « j « ‰ « « « « « ˆ « =========================l & l « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j j j ríu ra ríu rít nhö seû non Chieàu möa chôø nöôùc lôùn Traùi tim thieát tha bao moäng mô Mình chôi troø troán kieám # « « « « « ‰ « bˆ « nˆ « « « « « nˆ « « ˆ ˆ « « « j j j « « « ˆ ˆ Œ « « « « « « « j « j ˆ j ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ j j j « « « =========================l & j l j xeáp nhöõng chieác thuyeàn con mang nhöõng mô öôùc theo möa veà maõi coù ai ngô ñaâu Cho ñeán khoân lôùn vaãn ñi tìm # « Œ Ó ‰ « « œ Œ ‰ œ œ « Œ ‰ œ œ œ œ œ œ »J »J J »J »J »J œ « ˆ « « « »»» ˆ ˆ « « j »J »» « »» » ˆ =========================l & l l « l »» »» »»» »» »» »» »J »» ñaâu? Ngaøy xöa aáy ñaõ qua ñi nhöng seõ maõi maõi chaúng bao giôø nhau Ngöôøi xöa hôõi ôû nôi ñaâu? sao ñeán khoân lôùn vaãn ñi tìm # w ‰ « « œ Œ ‰ »J œ « Œ ‰ « bˆ « « « « « « « »»» œ »» « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « « « « j j j j j l ˆ ˆ « « j l »» » ˆ« =========================l & l j phai Ngaøy xöa aáy ñaõ qua ñi nhöng kyû nieäm aáy vaãn nhö coøn nhau Thôøi gian hôõi nôõ phoâi pha cho traùi tim buoát giaù oâm hoaøi # ‰ « « œ Œ ‰ œ œ « Œ ‰ « bˆ « « « « « w « « »»» »J »» « « « « « « « « « « j « « « j « j j j « j ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l ” & w ”“ { ˆ ˆ { j« « l »» » ˆ ========================= « l j { ñaây Thôøi gian hôõi daãu phoâi pha xin giöõ nhau maõi giaác mô ngaøy thô mong.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản