Bài hát nghe những tàn phai- Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
211
lượt xem
78
download

Bài hát nghe những tàn phai- Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nghe những tàn phai- trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nghe những tàn phai- Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nghe nhöõng taøn phai. £ Trònh coâng Sôn 4 Œ « œ œ œ œ »J ‰ « »J »J »J »» « « « « « « « « « « Œ &4 ˆ »» »» »» j « “{ « ====================== l ˙ « ˆ ˆ «= « « « _ « ˆ Chieàu nay em ra phoá veà Thaáy ñôøi ‰ « « « « « l «. « « « « « « « l «. « «. « l (Chieàu nay em ra phoá) veà Thaáy ñôøi « « ˆ « j j « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « «j & _ « ˙ « ˆ « j « _ « « « ˆ ˆ « « « j « « ˆ ˆ ˆ « ======================== j j j j « ˆ « j « = mình laø nhöõng chuyeán xe Coøn ñaây aâm vang naõo neà Ngaøy ñi ñeâm mình laø nhöõng ñaùm ñoâng Ngöôøi chia tay nhau cuoái ñöôøng Ngaøy ñi ñeâm... œ. »»» œ œ. »J »»» œ »J « « ‰ « œ œ œ œ « »J »J »J »J = ˆ »» »» »» »» { 1. »» »» l w ˆ « ======================== ” & l j « tôùi traêm tieáng mô hoà Chieàu nay em ra phoá... œ. »»» œ œ. »J »»» œ »J »» w œ Œ Œ ‰ œ » »J 2. »» l »» ======================== l & l »» = « « « ...tôùi nghe tieáng hö khoâng Coù «. « « « « Œ ‰ « « l œ. œ œ. »J »» »» » œ œ »K »K ˆ « « « « «. j ˆ ˆ « « kk ˆ ˆ l ˙ « « « « « »»» k ˆ « ======================== l & k ˆ « »» = »» . « « »J »J »J »J œ Œ ‰ « œ œ œ œ »»» œ »J « « « « œ. œ ai ñang veà giöõa ñeâm khuya röôïu taøn phai döôùi chaân ñi ô « ˙ « j ˆ l « »» »» »» »» ======================== l & »» « « « « »»» l ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « »J »» = « « «£ « hôø Voøng tay quen hôi baêng giaù Nhôù moät ngöôøi tình naøo cuõ khoùc « « « « œ. « « ‰ « œ œ œ œ »J « « »J »J »J »» “ { « Œ « «« & ˆ « « « »»» « ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « ˆ l « j ˆ « « ˆ »» »» »» j « ========================_ l ˙ « « «= ˆ «« ˆ« « « ˆ laïi moät ñôøi ngöôøi quaù eâ cheà Chieàu nay em ra phoá veà Thaáy ñôøi ‰ « « « «. « « « « « « « ...veà Thaáy ñôøi « & _ « « l « « ˆ « j ˆ « j j ˆ ˆ « « « l « « « « « ˆ « « « j «. ˆ ˆ ˆ « ======================== l j j j « «. « ˆ « « j ˆ= « « ˙ « _ j ˆ « ˆ « j ˆ « mình laø nhöõng quaùn khoâng Baøn im hôi beân gheá ngoài Ngaøy ñi ñeâm mình laø con nöôùc troâi Ñeøn soi treân vai raõ rôøi Ngaøy ñi ñeâm... œ. »»» œ œ. »J »»» œ »J « « ‰ « œ œ œ œ « »J »J »J »J ” ˆ »» »» »» »» { 1. »» »» w ˆ l « ========================= & l j « tôùi ñaõ vaéng boùng ngöôøi Chieàu nay em ra phoá... œ. »»» œ œ. »J »»» œ »J »» w œ » Œ Ó 2. & »» l l »» ======================== ” = ...tôùi coøn chuùt hao gaày.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản