Bài hát ngõ vắng xôn xao - Trần Quang Huy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
453
lượt xem
166
download

Bài hát ngõ vắng xôn xao - Trần Quang Huy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngõ vắng xôn xao - trần quang huy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngõ vắng xôn xao - Trần Quang Huy (lời bài hát có nốt)

  1. Ngoõ vaéng xoân xao. #2 Œ ‰ % œ œ « Traàn quang Huy « « ‰ « « l « « œ =l « « »J G D7 4 « »J »»» « ll »» ˆ l « j « ˆ « ====================== & j ˆ « j ˆ ˆ »» « « j ˆ « Moät ngoõ vaéng xoân xao naèm trong loøng phoá (Vì) naéng maõi neân möa goäi tröa heø loaùng # œ ‰ « l œ œ « »J »»» »» œ»» l œ ‰ œ l « œ œ l œ ‰ «=l »J »»» »J « »»» »J »»» Em C D7 »»» j ˆ « ========================= & »» j ˆ « »» « j ˆ « lôùn Moät tieáng noùi yeâu thöông cho loøng theâm tô vöông Moät nöôùc Vì muoán noùi vôùi nhau neân nhìn nhau theâm laâu Chieàu # œ œ œ œ ‰ œ « « œ ‰ « « « œ »J »»» »J »» »» l « « »J « « « « »» « l ˆ « »J= Bm Em7 A7 »» »» l » j ˆ ˆ « « =========================l & « « l » ˆ ˆ « ˆ « ˆ »» « « « j j ñaùm laù thu bay raéc vöông ñaày ngoõ vaéng Moät chuøm hoa tröa ngoõ vaéng xoân xao coù theâm baày beù gaùi Cuøng nhaûy daây khoe # œD ‰ « »»» « « « « « ‰ « « ˆ l « « « « 7 G « l « « « ˆ= j « « j ˆ « _ ˆ « « ˙ « ˙ « l « =========================l l & j ˆ « l j ˆ « ˆ « « naéng xoân xao caû loøng toâi Toâi yeâu aùo giaêng hoa ngôïp hoàn toâi Khi con # œ ‰ « « « ‰ « l « « « »J l ˙ »»» »J « « ˆ « l « ‰ «= Em Am7 D7 ˆ « œ « ˆ & «« « j « « j ˆ « »» l »» =========================l ˆ ˆ « ˆ « « j ˆ « ñôøi laøm moät boâng hoa naéng Toâi yeâu ngöôøi laøm ngöôøi ñeå loøng yeâu ngoõ vaéng Theâm rung ñoäng ñöôïc # œ œ »J »»» « « œ ‰ « « « ‰ « « « œ « « l « « l « « »J= G C »» ˆ l ˙ j « »»» »J l »» =========================l & « ˆ « ˆ ˆ « « j « ˆ »» ˆ « j « ˆ ngoõ vaéng dòu eâm Trong yeân laëng maø laïi meânh moâng % 1.F#m ñöùng ngaém trôøi maây Ai ñaõ töøng moät laàn qua nôi... # ˙ « ‰ « « œ œ »J »»» œ ‰ œ »œ « »J »»» »» ˆ « « »»» »» l ˙ »»» œ ‰ « »»» A7 D7 & l »» l « =========================l j ˆ ˆ l « « j l « = j ˆ « laém Haõy ngöôùc nhìn kìa trôøi xanh bao la Vì... 2. # % # ˙m » « ˆ « ‰ « « « « œ ‰ « « »J « « « « « « « l « « F D G 7 ˆ l ˆ « l « l « = & l l »» l »» ========================= « ˆ ˆ ˆ « j j « « j ˙ ˆ « « ˙ « ” ...aáy Khi xa roài loøng boãng thaáy xoân xao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản