Bài hát ngọc trong đá - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
16
download

Bài hát ngọc trong đá - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngọc trong đá - nguyễn văn hiên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngọc trong đá - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

  1. Ngoïc trong ñaù. nhaïc : Nguyeãn vaên Hieân % « «£ « « ‰ « « « «£ « lôøi : Nguyeãn Ñoâng Thöùc #2 Œ ‰œ œ « « « « & 4 J »»» »»» ll « « « « « ˆ « l ˆ « ˆ ====================== « « ˆ « ˆ ˆ « l « ‰ =l « « « « « l ˆ « « _ _ ˆ « j « « ˆ ˆ « « « j ˆ « « Khi em tìm thaáy cuoäc ñôøi laø luùc qua côn muoän phieàn Khi # « « «£ « « ‰ « « « «£ « Qua bao gheành thaùc nhoïc nhaèn caøng vöõng chaân treân ñöôøng ñôøi Qua « « « « « ˆ « « ˆl ˆ « « ˆ « « « « « « l « ‰ « l « «« « « « «« « « « j ˆ « « « ˆ « « l ˆ « «_ _ ˆ « ˆ « ˆ « j « ˆ « ˆ =========================l & « « « « _ _ _ ˆ « j ˆ « « «ˆ « « ˆ «. _ « l ˆ « ˆ j = em tìm thaáy tình yeâu laø luùc chaân quen coû daïi Nhö laø ngoïc trong ñaù vöõng bao buoàn tuûi thaàm mang caøng quyù hôn moät taám loøng Nhö laø ngoïc trong ñaù saùng # « « « « « ‰ « « « « « « «£ « « ˆ « & _ ˆ « l « « « ˆ ˆ « j ˆ « œ œ « »J »» « l »» » ˆ « =========================l »» « « « « « ˆ « « l œ « « l « ˆ ˆ «= j »J ˆ ˆ ˆ « « « ˆ j « « « « « vaøng giöõa phong ba Goïi naéng leân goïi gioù leân goïi traùi tim em böôùc vaøo # U ngôøi maõi trong ta Töøng öôùc mô töøng noãi vui töøng chaéc chiu xin hieán cuoäc «. « »J l l œ »»»œ œ œ l œ ‰ œ l œ »»œ »œ œ l œ ‰ «=l œ»» »»» »»» »» »»» ========================= & ˆ « »J »»» »» »»» »»»» »»» « j ˆ « £ £ ñôøi Laø chim em bay ngaøn phöông Laø caây laøm xanh queâ höông Laø « « «£ « « ‰ ñôøi Baøn tay nhö chöa rôøi tay Laøn höông coøn vöông ñaâu ñaây Tình # œ . « « œ œ »œ « « »» »» » ˙ £ »»» ««« ˆ ˆ » » » »» «« « ˆ œ ‰« « ˆˆ ˆ « « « ˆ « « « « & «l =========================l l » ˆ « « « l »»» « l ˆ « « « l « j « « « « l « « «= ˆ « « « « ˆ « « ˆ j « ˆ « « hoa em toûa bao saéc höông Tìm em tìm em ôû ñaâu Phaûi chaêng ñeøo cao röøng yeâu ñaâu chæ trong phuùt giaây Tìm em tìm em ôû ñaâu Tìm em tìm em ôû £ % # « ‰ »œ œ œ . « « « « 1. « « « « ˆ « »» »»» l »»» »»» » œ »œ « » l =========================l l & ˆ « « « « l « « ˆ « ˆ ˆ « ˙ « « ‰ œ= l « ˆ « »J »» saâu Khaép nuùi soâng boùng em maøu aùo caây röøng Qua... ñaâu Khaép nuùi soâng bieát ñi tìm em phöông... # 2.« « U « « ‰ œ œ œ . œ »œ « « »»» »»» l »»» ========================= & ˙ l ˆ »»» » ˆ » l « »»»œ »»»»œ œ l ˙ l œ Œ ” »»» »»» »»» « « £ ...naøo Khaép nuùi soâng bieát ñi tim em ôû ñaâu!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản