Bài hát ngồi lại bên nhau - Phạm Uyên Nguyên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

3
450
lượt xem
141
download

Bài hát ngồi lại bên nhau - Phạm Uyên Nguyên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngồi lại bên nhau - phạm uyên nguyên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngồi lại bên nhau - Phạm Uyên Nguyên (lời bài hát có nốt)

  1. Ngoài laïi beân nhau. Phaïm uyeân Nguyeân 4 « « & 4 “{ _ « « « « « « « _ _ « ˆ j « « « _ _ ˆ « « « « ====================== l l _ _ « « « ˆ « _ ˙ « = _ ˆ « ˆ j _ « « _ ˆ « _ « ˆ « Ngoài laïi beân nhau naøy baïn thaân ôi Ngoài gaàn beân nhau keå chuyeän nhau nghe « « « « « ˙ « « « « « « =l « ˆ l « « « ˆ « « « « « j _ ˆ ˆ « j ˆ « « _ ˆ « _ l « « « « _ ˆ « ˙ « ˆ ˆ ˆ « ======================== & _ _ _ « _ « « « « j j « « « Ngoài laïi beân nhau cuøng haùt ca Baïn beø thaân yeâu caùch Chuyeän buoàn chuyeän vui chuyeän chuùng ta Veà ngaøy xa xöa ôû « « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « « « l « « « = ˆ ˆ ˙ « « « ======================== l & ˙ « l _ « « ˆ « j j _ ˆ ˆ « « xa laâu roài Giôø ngoài beân nhau haùt ca vui ñuøa beân ngoâi tröôøng Veà ngaøy hoâm nay vôùi bao öôùc voïng « « « « « « « & _ _ _ « « l « _ _ _ Œ ll « _ _ « « = « « « « « ======================== l « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « j j ˆ « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j j « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j j Truyeàn laïi cho nhau hôi aám baïn beø Naém chaët tay ta « ∑ »J »J »J »J »» œ œ œ œ œ œ = & « « _ _ _ « ˆ « « « j ˆ « j ˆ ˆ « « « « _ j j ˙ « « « l “ { »» »» ======================== l »» »» » »»» « böôùc vöõng vaøng. Nhôù nhöõng luùc gaén boù beân Hyõa thaép saùng thaép saùng trong « « « « « « »J »J »J »J »»» œ œ œ œ œ « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « »» »» »» »» ======================== l & l ˆ « l « « « = ˆ ˆ ˙ « « « nhau hoâm naøo Nhôù aùnh maét laáp laùnh trao nhau nuï cöôøi tim baïn beø Nhöõng öôùc muoán öôùc muoán vôùi bao hy voïng »œ J œ œ »J »J œ œ »J »»» œ »»» « « « « »» »» »» »» ======================== l & l ˆ « « ˆ « «. ˆ « « _= « j ˆ « Nhôù tieáng noùi tieáng haùt thieát tha trong loøng Vaø Nhöõng soùng gioù baõo toá coù nhau trong ñôøi œ œ »J »»» & »» œ œ « « « »J »J « « « l œ œ »» »» ˆ ˆ ˆ j j j « « « »J »»» »» »J »»» œ ˙ »» 1. ======================== ” ={ nhöõng ngaán nöôùc maét cuûa ngaøy chia tay ta xa nhau »œ J œ »J œ »J œ »J œ »»» « « ˆ « w w »» »» »» »» 2. l ======================== ” & l = Nhôù gaéng soáng xöùng ñaùng cho nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản